Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 21

Angay Ba Kitang Manghambog?

Angay Ba Kitang Manghambog?

UNSAY kahulogan sa pagpanghambog? Nahibalo ka ba?— Aniay usa ka pananglitan. Nakasulay ka ba sukad sa pagbuhat ug butang nga dili ka kaayo hanas? Tingali gisulayan mo ang pagpatid sa bola sa saker. O tingali gisulayan mo ang pag-iskiping rup. Duna bay mikatawa kanimo ug miingon, “Ako mas maayong mohimo niana kay kanimo”?— Aw, siya nanghambog.

Unsay imong pagbati kon ang uban manghambog? Moangay ka ba?— Nan, sa imong hunahuna unsay bation sa uban kon manghambog ka?— Maluloton ba ang pagsulti sa laing tawo, “Ako mas maayo kay kanimo”?— Gusto ba ni Jehova nga manghambog ang mga tawo?—

Ang Dakong Magtutudlo may nailhan nga mga tawong naghunahuna nga sila mas maayo kay sa uban. Sila manghambog o magpasigarbo bahin sa ilang kaugalingon ug motamay sa uban. Busa usa ka adlaw niana si Jesus miasoy kanilag usa ka estorya sa pagpakita nga ang pagpanghambog sa ilang kaugalingon sayop gayod. Atong pamation kini.

Ang estorya maoy bahin sa usa ka Pariseo ug sa usa ka maniningil ug buhis. Karon, ang mga Pariseo maoy relihiyosong mga magtutudlo, nga sagad naglihok nga samag sila mas matarong o mas balaan kay sa ubang mga tawo. Ang Pariseo sa estorya ni Jesus mitungas ngadto sa templo sa Diyos sa Jerusalem aron mag-ampo didto.

Nganong ang Diyos nahimuot sa maniningil ug buhis apan wala mahimuot sa Pariseo?

Si Jesus miingon nga ang usa ka maniningil ug buhis mitungas usab sa templo aron mag-ampo didto. Kadaghanang tawo dili moangay sa mga maniningil ug buhis. Sila nagtuo nga ginalimbongan sila sa mga maniningil ug buhis. Ug tinuod nga ang daghang maniningil ug buhis dili kanunay nga matinud-anon.

 Didto sa templo, ang Pariseo misugod sa pag-ampo sa Diyos niining paagiha: ‘Oh Diyos, nagapasalamat ako kanimo nga ako dili makasasala sama sa ubang mga tawo. Wala ako maglimbong sa mga tawo o magbuhat ug ubang daotang mga butang. Dili ako sama sa maniningil ug buhis nga atua didto. Matarong ako nga tawo. Nagpuasa ako kaduha sa usa ka semana aron aduna akoy mas daghang panahon sa paghunahuna bahin kanimo. Ug naghatag ako sa ikapulo sa tanang butang nga akong mabatonan sa templo.’ Ang Pariseo naghunahuna gayod nga siya mas maayo kay sa uban, dili ba?— Ug iyang gisultihan usab ang Diyos bahin niana.

Apan ang maniningil ug buhis dili sama niana. Ang iyang mga mata wala gani niya iyahat sa langit sa nag-ampo siya. Nagpabilin siyang nagtindog sa layo nga dinuko ang iyang ulo. Nasubo pag-ayo ang maniningil ug buhis bahin sa iyang mga sala, ug iyang gipukpok ang iyang dughan sa kaguol. Wala siya mosulti sa Diyos kon unsa siya ka maayo. Hinunoa, siya miampo: ‘Oh Diyos, magmaluloton kanako nga usa ka makasasala.’

Sa imong hunahuna hain nianang duha ka tawo ang giuyonan sa Diyos? Ang Pariseo ba, ang usang naghunahuna nga siya maayo kaayo? O ang maniningil ug buhis, ang usang nasubo kaayo bahin sa iyang mga sala?—

Si Jesus miingon nga ang maniningil ug buhis mao ang giuyonan sa Diyos. Ngano? Si Jesus misaysay: ‘Kay ang tanan nga mosulay sa pagpakitang siya mas maayo kay sa ubang mga tawo igapaubos. Apan siya nga mapaubsanon sa iyang kaugalingong mga mata igatuboy.’Lucas 18:9-14.

Unsa ang pagtulon-an nga gitudlo ni Jesus sa iyang estorya?— Siya nagtudlo nga ang  paghunahuna nga kita mas maayo kay sa uban maoy sayop. Tingali dili kita moingon nga kita mas maayo, apan pinaagi sa atong linihokan, atong ikapakita nga kita naghunahuna nga mas maayo kay sa uban. Milihok ka ba sukad sa ingon nga paagi?— Tagda si apostol Pedro.

Sa gisultihan ni Jesus ang iyang mga apostoles nga silang tanan mobiya kaniya sa dihang siya dakpon, si Pedro nanghambog: ‘Bisan pag ang tanan mobiya kanimo, ako dili gayod mobiya kanimo!’ Apan nasayop si Pedro. Siya sobra ka masaligon sa kaugalingon. Iyang gibiyaan si Jesus. Bisan pa niana, siya mibalik, sumala sa atong masayran sa Kapitulo 30 niining libroha.Mateo 26:31-33.

Atong hisgotan ang modernong-adlaw nga pananglitan. Tingali ikaw ug ang usa ka klasmet gisuknag pipila ka pangutana sa eskuylahan. Unsa na man kon ikaw makatubag dayon, apan ang laing estudyante dili makatubag? Siyempre, malipay ka kon nahibalo ka sa mga tubag. Apan maluloton ba nga itandi ang imong kaugalingon sa usang hinay nga motubag?— Matarong ba nga ipakita nimong ikaw labaw pinaagi sa pagpakita nga ubos ang laing tawo?—

Kana ang gibuhat sa Pariseo. Siya nanghambog nga siya mas maayo kay sa maniningil ug buhis. Apan ang Dakong Magtutudlo miingon nga ang Pariseo nasayop. Tinuod nga ang usa ka tawo tingali mas maayong mobuhat sa usa ka butang kay sa laing tawo. Apan wala kana magpasabot nga siya mas maayong tawo.

Ikaw ba mas maayong tawo kon labaw ang imong nahibaloan kay sa laing tawo?

Busa kon labaw ang imong nahibaloan kay sa laing tawo, kana ba maayong katarongan sa pagpanghambog?— Hunahunaa kana. Kita ba ang nagbuhat sa atong utok?— Dili, ang Diyos maoy naghatag sa utok sa matag usa kanato. Ug ang kadaghanang butang nga atong nahibaloan, atong nakat-onan gikan sa laing tawo. Tingali atong nabasa ang mga butang gikan sa usa ka libro. O tingali may nagsulti kanato niana. Bisan kon nasulbad nato ang usa ka suliran sa atong kaugalingon, giunsa man nato paghimo kana?— Oo, pinaagi sa paggamit sa utok nga gihatag sa Diyos kanato.

Kon ang usa ka tawo maningkamot, maluloton nga sultihan mo siyag butang nga makapadasig kaniya. Sultihi siya nga nagustohan mo ang  iyang gibuhat. Tingali makatabang ka pa gani kaniya sa pagbuhat ug mas maayo. Kana ang gusto nimong buhaton sa mga tawo alang kanimo, dili ba?—

Nganong sayop ang pagpanghambog kon kita mas kusgan kay sa laing tawo?

Ang pipila ka tawo mas kusgan kay sa uban. Unsa na man kon ikaw mas kusgan kay sa imong igsoong lalaki o babaye? Katarongan ba kana nga ikaw manghambog?— Dili, dili kana katarongan. Ang pagkaon nga atong gikaon mao ang nakatabang aron kita makusgan. Ug ang Diyos naghatag sa kainit sa adlaw ug sa ulan ug sa tanang ubang butang nga gikinahanglan aron sa pagpatubo sa mga tanom alang sa pagkaon, dili ba?— Busa ang Diyos mao ang angay natong pasalamatan kon kita makusgan.Buhat 14:16, 17.

Walay usa kanato ang gustong makadungog sa laing tawo nga manghambog bahin sa iyang kaugalingon, dili ba?— Hinumdoman nato ang mga pulong ni Jesus: ‘Sumala sa gusto ninyong ipabuhat sa ubang mga tawo kaninyo, buhata ang sama kanila.’ Kon buhaton nato kana, dili gayod kita mahisama sa Pariseo nga nanghambog sa iyang kaugalingon diha sa estorya nga giasoy sa Dakong Magtutudlo.Lucas 6:31.

Kausa niana si Jesus ginganlan nga maayo. Miingon ba ang Dakong Magtutudlo, ‘Oo, maayo ako’?— Wala, wala siya  moingon niana. Hinunoa, siya miingon: “Walay bisan kinsa nga maayo, gawas sa usa, ang Diyos.” (Marcos 10:18) Bisan pag hingpit ang Dakong Magtutudlo, siya wala manghambog bahin sa iyang kaugalingon. Hinunoa, iyang gihatag ang tanang pagdayeg ngadto sa iyang Amahan, si Jehova.

Busa, may bisan kinsa ba nga atong ikapanghambog?— Oo, aduna. Kita makapanghambog bahin sa atong Maglalalang, si Jehova nga Diyos. Sa dihang kita makakita sa maanindot nga pagsalop sa adlaw o sa laing kahibulongan diha sa kalalangan, kita makasulti ngadto sa usa ka tawo, ‘Ang atong talagsaong Diyos, si Jehova, maoy nagbuhat niini!’ Magmaandam kita kanunay sa pagsulti bahin sa talagsaong mga butang nga nabuhat na ug buhaton pa sa umaabot ni Jehova.

Unsay gipanghambog niining bataa?

Basaha kon unsay giingon sa Kasulatan bahin sa pagpanghambog, o pagpasigarbo, ug kat-oni kon sa unsang paagi pagalikayan nato ang pagpanghambog bahin sa atong kaugalingon: Proverbio 16:5, 18; Jeremias 9:23, 24; 1 Corinto 4:7; ug 13:4.