Giingnan ni Jehova si Samuel: ‘Adto sa balay ni Jese. Usa sa iyang mga anak ang mahimong sunod nga hari sa Israel.’ Busa niadto si Samuel sa balay ni Jese. Dihang iyang nakita ang kinamagulangang anak, nakahunahuna siya: ‘Seguradong siya ang gipili sa Diyos.’ Pero miingon si Jehova kang Samuel nga dili kadto ang iyang gipili. Si Jehova miingon: ‘Mas importante nako ang naa sa kasingkasing sa tawo, dili ang iyang hitsura.’

Gidala ni Jese kang Samuel ang iyang unom pa ka mga anak. Pero si Samuel miingon: ‘Walay usa nila ang gipili ni Jehova. Sila ra ba ang imong anak?’ Mitubag si Jese: ‘Naa pay usa, ang kinamanghoran, si David. Nagbantay siya sa mga karnero.’ Pag-abot ni David, miingon si Jehova kang Samuel: ‘Siya ang akong gipili!’ Gibuboan ni Samuel ug lana ang ulo ni David, nga nagpaila nga siya ang sunod nga hari sa Israel.

Paglabay sa panahon, naggubat ang mga Israelinhon ug mga Filistehanon. Ang mga Filistehanon may kaubang higante nga si Goliat. Gibiaybiay niya kada adlaw ang mga Israelinhon. Siya misinggit: ‘Paanhia ang tawo nga makig-away nako. Kon modaog siya, inyo na ming mga sulugoon. Pero kon ako ang modaog, mahimo mo namong sulugoon.’

Miadto si David sa kampo sa mga Israelinhon dala ang pagkaon para sa iyang sundalong mga igsoon. Nadungog niya ang giingon ni Goliat ug siya miingon: ‘Ako ang  makig-away niya!’ Pero miingon si Haring Saul: ‘Ayaw! Bata ra ka.’ Mitubag si David: ‘Tabangan ko ni Jehova.’

Gipahulam ni Saul kang David ang iyang gamit sa pagpakiggubat, pero si David miingon: ‘Wala ko maanad ani.’ Gidala ni David ang iyang lambuyog ug miadto siya sa sapa. Nagkuha siyag lima ka hamis nga bato ug gisulod kini sa iyang sudlanan. Dayon midagan siya paingon kang Goliat. Gisinggitan siya sa higante: ‘Bata, duol diri. Ipakaon ti ka sa mga langgam ug sa bangis nga mga hayop.’ Wala mahadlok si David. Misinggit pod siya: ‘Mianhi ka nga nagdalag espada ug bangkaw, pero ako mianhi sa ngalan ni Jehova. Ang Diyos ang imong kaaway, dili kami. Ang tanan dinhi makakita nga dili magsilbi ang espada o bangkaw sa gahom ni Jehova. Tabangan mi niya nga mapildi mong tanan.’

Gibalahan ni David ang iyang lambuyog ug bato ug dayon gilabyog kini ug kusog. Sa tabang ni Jehova, naigo si Goliat ug milubong ang bato sa iyang agtang. Natumba ug namatay ang higante. Dayon nanagan ang mga Filistehanon aron makaikyas. Mosalig ba ka kang Jehova pareho ni David?

“Sa mga tawo imposible kini, apan sa Diyos ang tanang butang posible.”​—Marcos 10:27