Si Josue namatay sa edad nga 110. Siya ang lider sa katawhan ni Jehova sa taas nga panahon. Sa buhi pa siya, nagsimba ang mga Israelinhon kang Jehova. Pero pagkamatay niya, nagsimba na silag mga idolo pareho sa mga taga-Canaan. Daotan ang binuhatan sa mga Israelinhon maong gitugotan ni Jehova nga mag-antos sila sa kamot sa Canaanhong hari nga si Jabin. Nagpakiluoy ang mga Israelinhon kang Jehova nga tabangan sila. Busa gihatagan sila ni Jehova ug bag-ong lider, si Barak. Iyang gitabangan ang katawhan aron makabalik sila kang Jehova.

Usa ka adlaw niana, gipatawag ni propetang Debora si Barak aron sultihan siya sa giingon ni Jehova: ‘Pagdala ug 10,000 ka lalaki, ug pakiggubat sa mga sundalo ni Jabin didto sa sapa sa Kison. Imong mapildi si Sisera, ang lider sa mga sundalo ni Jabin.’ Mitubag si Barak: ‘Moadto ko kon mokuyog ka nako.’ Si Debora miingon: ‘Mouban ko nimo. Pero dili ikaw ang mopatay kang Sisera. Si Jehova miingon nga babaye ang mopatay kaniya.’

Miuban si Debora kang Barak ug sa iyang mga sundalo ibabaw sa Bukid sa Tabor aron mangandam sa gubat. Pagkahibalo ni Sisera,  gitigom niya ang iyang mga karwahe ug mga sundalo sa ubos sa bukid. Si Debora miingon kang Barak: ‘Karong adlawa, si Jehova motabang nimo aron modaog ka.’ Si Barak, uban sa 10,000 ka sundalo, nanaog aron atakehon ang mga sundalo ni Sisera.

Dayon gipabaha ni Jehova ang sapa sa Kison ug nalubong sa lapok ang mga karwahe ni Sisera. Gibiyaan ni Sisera ang iyang karwahe ug midagan. Napildi ni Barak ug sa iyang mga kauban ang mga sundalo ni Sisera, pero nakaikyas si Sisera! Midagan siya ug mitago sa tolda sa babaye nga si Jael. Gipainom siya ni Jael ug gatas ug gihabolan. Kay gikapoy, nakatulog siya. Dayon hinayhinay nga miduol si Jael niya ug giugbok sa iyang ulo ang ugsok sa tolda maong namatay siya.

Gipangita ni Barak si Sisera. Migawas si Jael sa iyang tolda ug miingon: ‘Dali, sulod. Nia diri ang imong gipangita.’ Misulod si Barak ug iyang nakita si Sisera nga patay na. Nanganta si Barak ug Debora aron dayegon si Jehova sa iyang pagtabang sa mga Israelinhon nga modaog sa gubat. Sa misunod nga 40 ka tuig, malinawon na ang Israel.

“Ang kababayen-an nga nagmantala sa maayong balita maoy usa ka dakong panon.”​—Salmo 68:11