Didto sa Yutang Saad, nahimong sentro sa matuod nga pagsimba ang tabernakulo. Ang mga saserdote nagtudlo sa Balaod, ug ang mga maghuhukom naggiya sa nasod. Gipakita niini nga seksiyon nga dakog epekto sa uban ang atong mga desisyon ug binuhatan. Ang matag Israelinhon may responsabilidad kang Jehova ug sa iyang isigkatawo. Ipasiugda ang maayong impluwensiya ni Debora, Noemi, Josue, Ana, anak ni Jepte, ug Samuel diha sa komunidad. Ipasiugda sab nga bisan ang ubang dili Israelinhon sama ni Rahab, Ruth, Jael, ug sa mga Gabaonhon midapig sa mga Israelinhon kay nahibalo sila nga ang Diyos nagtabang sa maong nasod.