Didto sa Bukid sa Sinai, gisugo ni Jehova si Moises sa paghimog espesyal nga tolda nga gitawag ug tabernakulo. Didto mosimba ang mga Israelinhon kang Jehova. Puwede nilang madala ang tabernakulo bisag asa sila moadto.

Si Jehova miingon: ‘Sultihi ang katawhan nga maghatag ug mga gamit sa paghimo sa tabernakulo.’ Ang mga Israelinhon naghatag ug bulawan, silver, copper, mahalong mga bato, ug alahas. Naghatag pod silag mga panaptong delana, lino, panit sa hayop, ug uban pa. Daghan kaayo silag gihatag maong giingnan sila ni Moises: ‘Igo na! Ayaw na mo pagdala.’

Daghang lalaki ug babaye nga maayong motrabaho ang mitabang sa paghimo sa tabernakulo. Gitabangan sila ni Jehova. Ang uban naghimog mga panapton o nagborda. Naa poy nagplastar ug mahalong mga bato, nagdisenyog mga butang nga bulawan, ug nagkulit sa mga kahoy.

Gihimo sa katawhan ang tabernakulo sumala gyod sa giingon ni Jehova. Naghimo silag nindot nga kortina nga nagbahin sa tabernakulo sa duha​—ang Balaan ug Labing Balaan. Naa sa Labing Balaan ang kaban sa pakigsaad nga hinimo sa kahoyng akasya ug bulawan. Sa Balaan nga dapit naay bulawan nga tangkawan, lamesa, ug halaran sa insenso. Sa gawas sa tabernakulo naay pondohanag tubig ug dako nga halaran. Ang kaban sa pakigsaad nagpahinumdom sa mga Israelinhon sa ilang espesyal nga saad nga tumanon si Jehova.

 Gipili ni Jehova si Aaron ug ang iyang mga anak nga mahimong mga saserdote sa tabernakulo. Kinahanglan nilang atimanon ang tabernakulo ug maghalad didto kang Jehova. Ang hataas nga saserdote lang nga si Aaron ang puwedeng mosulod sa Labing Balaan. Mosulod siya kas-a kada tuig aron motanyag ug halad para sa mga sala niya, sa iyang pamilya, ug sa tibuok nasod sa Israel.

Usa ka tuig gikan sa ilang pagbiya sa Ehipto, nahuman paghimo sa mga Israelinhon ang tabernakulo. Naa na gyod silay lugar para sa pagsimba kang Jehova.

Gipuno ni Jehova ang tabernakulo sa iyang himaya ug nagbutang siyag panganod sa ibabaw niini. Kon ang panganod naa sa ibabaw sa tabernakulo, dili mobalhin ang mga Israelinhon. Pero kon ang panganod mopataas, ilhanan kana nga mobalhin na sila. Ilang hiposon ang tabernakulo ug mosunod sa panganod.

“Nakadungog ko ug kusog nga tingog gikan sa trono nga nag-ingon: ‘Tan-awa! Ang tolda sa Diyos anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ug ang Diyos makig-uban kanila.’”​—Pinadayag 21:3