Human pagawsa si Adan ug Eva sa garden sa Eden, nanganak silag daghan. Ang kamagulangan nga si Cain nagtanom ug ang iyang manghod nga si Abel nag-atiman ug mga karnero.

Usa ka adlaw niana naghalad kang Jehova si Cain ug Abel. Nakasabot ba ka unsay halad? Espesyal kini nga regalo. Nalipay si Jehova sa halad ni Abel, pero wala siya ganahi sa halad ni Cain. Busa suko kaayo si Cain. Giingnan siya ni Jehova nga dili masuko aron dili siya makahimog daotan. Pero gahi siyag ulo.

Giingnan ni Cain si Abel: ‘Adto ta sa uma.’ Sila rang duha didto, unya gipatay niya ang iyang igsoon. Unsay gihimo ni Jehova?  Gisilotan niya si Cain ug gipaadto sa lugar nga layo sa iyang pamilya. Ug dili na siya puwedeng mobalik.

Unsay atong makat-onan ani? Seguro masuko ta kon dili matuman ang atong gusto. Kon atong mabantayan nga nasuko na ta​—o badlongon ta sa uban bahin ani—​kinahanglang kontrolahon dayon nato ang atong gibati aron dili ta makahimog daotan.

Kay si Abel buotan ug nahigugma kang Jehova, dili gyod malimot si Jehova niya. Buhion pag-usab ni Jehova si Abel dihang paraiso na ang yuta.

“Pakigdait una sa imong igsoon ug human niana, balik ug ihalad ang imong gasa.”​—Mateo 5:24