Si Timoteo usa ka batan-ong brader sa kongregasyon sa Listra. Grego ang iyang papa pero Hudiyo ang iyang mama. Sukad sa pagkabata, gitudloan si Timoteo sa iyang mama nga si Eunice ug sa iyang lola nga si Loida bahin kang Jehova.

Pagbisita ni Pablo sa Listra panahon sa iyang ikaduhang biyahe sa pagsangyaw, iyang nakita nga si Timoteo may gugma sa mga igsoon ug andam motabang nila. Busa giimbitar ni Pablo si Timoteo nga mokuyog niya sa iyang biyahe. Gibansay siya ni Pablo nga mahimong maayong magsasangyaw ug magtutudlo sa maayong balita.

Gitabangan sa balaang espiritu si Pablo ug Timoteo sa ilang pagbiyahe. Usa ka gabii niana, nagpakita ang usa ka tawo sa panan-awon ni Pablo. Giingnan siya sa tawo nga moadto sa Macedonia aron motabang didto. Busa si Pablo, Timoteo, Silas, ug Lucas nagsangyaw didto ug nagtukod ug mga kongregasyon.

Daghang babaye ug lalaki ang nahimong Kristohanon sa siyudad sa Tesalonica, didto sa Macedonia. Pero dihay mga Hudiyo nga nasuko kang Pablo ug sa iyang mga kauban. Busa nanawag silag mga kauban ug ilang gidala ang mga igsoon ngadto sa mga magmamando sa siyudad. Sila misinggit: ‘Kining mga tawhana kaaway sa gobyerno sa Roma!’ Nameligro ang kinabuhi ni Pablo ug Timoteo maong miikyas sila pagkagabii padulong sa Berea.

Gusto kaayong makakat-on sa maayong balita ang mga taga-Berea, ug ang mga Hudiyo ug Grego didto nahimong mga tinun-an. Pero niabot ang pipila ka Hudiyo gikan sa Tesalonica aron mangitag gubot, busa miadto si Pablo sa Atenas. Nagpabilin si  Timoteo ug Silas sa Berea aron palig-onon ang mga igsoon. Sa ulahi, gipabalik ni Pablo si Timoteo sa Tesalonica aron tabangan ang mga igsoon didto nga makalahutay sa grabeng paglutos. Gipabisita sab ni Pablo si Timoteo sa ubang kongregasyon aron dasigon sila.

Giingnan ni Pablo si Timoteo: ‘Lutoson ang tanang gustong moalagad kang Jehova.’ Gilutos ug gipriso si Timoteo tungod sa iyang pagtuo. Apan malipayon siya kay iyang napakita nga maunongon gyod siya kang Jehova.

Miingon si Pablo sa mga taga-Filipos: ‘Paanhaon nako si Timoteo. Iya mong tudloan kon unsaon pagkinabuhi uyon sa kamatuoran ug bansayon mo sa pagsangyaw.’ Nahibalo si Pablo nga kasaligan si Timoteo. Daghang tuig silang amigo ug kauban sa pag-alagad.

“Wala koy laing ikapadala nga parehas niya nga tinuod gayong moatiman ninyo. Kay ang uban nag-una sa ilang kaugalingong kaayohan, dili ang gusto ni Jesu-Kristo.”​—Filipos 2:20, 21