Human mapili ni Jesus ang iyang 12 ka apostoles, miadto siya sa ubos nga bahin sa bukid diin nagtapok ang daghang tawo. Gikan pa sila sa Galilea, Judea, Tiro, Sidon, Sirya, ug sa tabok sa Jordan. Gidala nila ang mga tawong gidemonyohan ug mga masakiton. Silang tanan giayo ni Jesus. Dayon milingkod siya ug nagtudlo kanila. Iyang gipatin-aw kon unsay kinahanglan natong himoon aron mahimong higala sa Diyos. Kinahanglang mahibalo ta nga dili ta mabuhi kon wala si Jehova ug kinahanglang higugmaon nato siya. Pero dili ta makaingon nga gihigugma nato ang Diyos kon wala nato higugmaa ang atong isigkatawo. Kinahanglang dili ta magpaborpabor ug buotan ta sa tanan, bisan sa atong mga kaaway.

Si Jesus miingon: ‘Dili lang ang imong mga higala ang imong higugmaon. Kinahanglang higugmaon sab nimo ang imong mga kaaway ug kinasingkasing nga magpasaylo. Kon naay nalain nimo,  duola dayon siya ug pangayog pasaylo. Buhata sa uban ang gusto nimong buhaton nila kanimo.’

Gitambagan pod ni Jesus ang mga tawo bahin sa materyal nga mga butang. Siya miingon: ‘Mas importante nga mahimo kang higala ni Jehova kay sa magtigom ug daghang kuwarta. Puwedeng kawaton ang imong kuwarta, pero dili makawat ang imong maayong relasyon kang Jehova. Ayaw nag kabalaka kon unsay imong kaonon, imnon, o isul-ob. Tan-awa ang mga langgam. Kanunayng giseguro sa Diyos nga naa silay pagkaon. Ang kabalaka dili makadugang ug usa ka adlaw sa imong kinabuhi. Hinumdomi nga kabalo si Jehova kon unsay imong gikinahanglan.’

Ang mga tawo wala pa sukad makadungog ug sama ka maayo manulti ni Jesus. Kining mga butanga wala itudlo kanila sa mga lider sa relihiyon. Nganong maayo man kaayong magtutudlo si Jesus? Kay ang tanan niyang gitudlo gikan kang Jehova.

“Isangon ang akong yugo ug pagkat-on gikan kanako kay ako malumo ug mapainubsanon, ug kamo mobatig kahayahay.”​—Mateo 11:29