Si Juan dugay nang nagsangyaw: ‘Dunay moabot nga labaw kay kanako.’ Dihang mga 30 anyos na si Jesus, miadto siya sa Suba sa Jordan diin nagbawtismo si Juan. Gikan siya sa Galilea. Gusto siyang magpabawtismo kang Juan, pero si Juan miingon: ‘Dili ti ka angayng bawtismohan. Ikaw ang angayng magbawtismo nako.’ Pero si Jesus miingon: ‘Gusto ni Jehova nga bawtismohan ko nimo.’ Busa miadto sila sa Suba sa Jordan, ug gituslob ni Juan si Jesus sa tubig.

Miampo si Jesus paghaw-as niya sa tubig. Dihadiha, ang langit nabuksan, ug ang espiritu sa Diyos nanaog nga samag salampati ug mikunsad niya. Dayon si Jehova misulti gikan sa langit: “Ikaw ang akong Anak, ang akong gihigugma. Giuyonan ko ikaw.”

Dihang ang balaang espiritu ni Jehova mikunsad kang Jesus, nahimo siyang Kristo, o Mesiyas. Sugdan na niya ang buluhaton nga gisugo ni Jehova.

Human sa iyang bawtismo, miadto si Jesus sa kamingawan. Kuwarenta ka adlaw siya didto. Pagbalik niya, miadto siya kang Juan. Samtang nagpadulong si Jesus, si Juan miingon: ‘Siya ang Kordero sa Diyos nga maoy magkuha sa sala sa kalibotan.’ Pinaagi niana, iyang gipahibalo sa mga tawo nga si Jesus ang Mesiyas. Nahibalo ba ka kon unsay nahitabo kang Jesus didto sa kamingawan? Mahibaloan na nimo sa sunod nga leksiyon.

“Dihay tingog nga nadungog gikan sa langit, nga nag-ingon: ‘Ikaw ang akong Anak, ang akong gihigugma. Giuyonan ko ikaw.’”​—Marcos 1:11