Mianhi si Jesus sa yuta aron magsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos. Aron ipakita kon unsay himoon ni Jesus ingong Hari, gihatagan siya ni Jehova ug balaang espiritu aron maghimog mga milagro. Makaayo siyag bisan unsang sakit. Bisag asa siya, giayo niya ang tanang masakiton nga mangayog tabang. Ang mga buta nakakita, ang mga bungol nakadungog, ang mga paralitiko nakalakaw, ug ang mga gidemonyohan nangaayo. Bisag sidsid lang sa iyang sinina ang ilang gigunitan, nangaayo sila. Nagsunodsunod ang mga tawo kang Jesus bisag asa siya miadto. Wala gyod niya aboga ang mga tawo bisag naay panahon nga gusto niyang mag-inusara.

Usa ka panahon niana, gidala sa mga tawo ang usa ka paralitiko didto sa balay nga gipuy-an ni Jesus. Pero daghan kaayog tawo ug dili sila makasulod. Busa ilang gitangtang ang atop sa tungod ni Jesus ug didto nila giagi ang paralitiko. Dayon giingnan siya ni Jesus: ‘Bangon ug lakaw.’ Nakurat ang mga tawo kay nakalakaw na siya.

Sa laing panahon, miadto si Jesus sa usa ka baryo diin may 10 ka sanlahon nga nagtindog sa layo ug misinggit: ‘Jesus, tabangi mi!’ Niadtong panahona, ang mga sanlahon dili puwedeng moduol sa ubang tawo. Gipaadto sila ni Jesus sa templo, kay mao nay gisugo sa Balaod ni Jehova nga himoon sa mga sanlahon dihang maayo na sila. Pagpadulong didto, nangaayo sila. Dihang namatikdan sa usa sa mga  sanlahon nga naayo siya, mibalik siya aron magpasalamat kang Jesus ug dayegon ang Diyos. Sa 10 ka sanlahon, usa lang ang nagpasalamat kang Jesus.

Naay babaye nga 12 ka tuig nang nagsakit ug gusto kaayo niyang maayo. Daghan kaayog tawo pero miadto siya sa luyo ni Jesus ug mihikap sa sidsid sa sinina ni Jesus. Naayo siya dihadiha. Dayon nangutana si Jesus: “Kinsay mihikap nako?” Nahadlok kaayo ang babaye, pero miduol siya ug mitug-an. Gipasaligan siya ni Jesus: ‘Anak, lakaw ug ayaw nag kabalaka.’

Ang opisyal nga si Jairo nagpakiluoy kang Jesus: ‘Adtoa ang akong batang babaye kay grabe ang iyang sakit.’ Pero namatay ang bata ayha makaabot si Jesus sa balay ni Jairo. Pag-abot ni Jesus, iyang nakita nga daghan ang nangabot aron mounong sa kaguol sa pamilya. Giingnan sila ni Jesus: ‘Ayaw na mog hilak; natulog lang siya.’ Dayon migunit siya sa kamot sa bata ug miingon: “Inday, bangon!” Dihadiha mibangon siya, ug giingnan ni Jesus ang ginikanan nga hatagan ug pagkaon ang bata. Seguradong nalipay kaayo ang iyang ginikanan!

“Gidihogan siya sa Diyos ug balaang espiritu ug gahom, ug gilibot niya ang kayutaan nga nagbuhat ug maayo ug nag-ayo sa tanang gisakit sa Yawa, kay ang Diyos nag-uban kaniya.”​—Buhat 10:38