Usa ka gabii, nagdamgo si Haring Nabucodonosor ug tungod niana dili na siya makatulog. Gipatawag niya ang mga madyikero ug giingnan sila: ‘Pasabta ko sa akong damgo.’ Sila miingon: ‘Sultihi mi kon unsay imong damgo, mahal nga hari.’ Pero mitubag si Nabucodonosor: ‘Dili ko! Ako ang sultihi sa akong damgo, kay kon dili, patyon ta mo.’ Miingon na sab sila: ‘Sultihi lagi mi kon unsay imong damgo aron mapatin-aw namo.’ Siya miingon: ‘Ayaw ko ninyog binuangi. Sultihi ko kon unsay akong damgo!’ Ilang giingnan ang hari: ‘Walay tawong makahimo ana. Imposible nang imong gipangayo.’

Suko kaayo si Nabucodonosor maong nagsugo siya nga patyon ang tanang maalamong tawo sa ilang lugar apil si Daniel, Sadrak, Mesak, ug Abednego. Mihangyo si Daniel sa hari nga hatagan silag panahon. Dayon si Daniel ug ang iyang mga amigo miampo kang Jehova nga tabangan sila. Unsay gihimo ni Jehova?

Gipakita ni Jehova kang Daniel pinaagig panan-awon ang damgo ni Nabucodonosor ug gitug-anan siya sa kahulogan niini. Pagkasunod adlaw, gisultian ni Daniel ang sulugoon sa hari: ‘Ayawg patya ang maalamong mga tawo. Makapatin-aw ko sa damgo sa hari.’ Gidala sa sulugoon si Daniel kang Nabucodonosor. Miingon si Daniel sa hari: ‘Gipahibalo sa Diyos kanimo ang umaabot. Mao ni ang imong damgo: Nakakita kag dakong estatuwa nga bulawan ang ulo, silver ang dughan ug kamot, tumbaga ang tiyan ug paa, puthaw ang bitiis, ug sagol nga yuta ug puthaw ang tiil. Dayon naay bato gikan sa bukid nga miigo sa tiil sa estatuwa. Nadugmok ug napolbos ang estatuwa ug gipalid sa hangin. Ug ang bato nahimong dakong bukid, ug milukop sa tibuok yuta.’

Dayon si Daniel miingon: ‘Mao ni ang kahulogan sa imong damgo:  Ang bulawan nga ulo mao ang imong gingharian. Ang silver mao ang mosunod nga gingharian. Dayon naay gingharian nga samag tumbaga, nga magmando sa tibuok yuta. Ang sunod nga gingharian lig-on sama sa puthaw. Ang kataposan maoy nabahin nga gingharian. Ang pipila ka bahin niana lig-on sama sa puthaw pero ang ubang bahin huyang sama sa yuta. Ang bato nga nahimong bukid mao ang Gingharian sa Diyos. Kini magdugmok sa tanang gingharian ug magmando sa walay kataposan.’

Mihapa si Nabucodonosor atubangan ni Daniel. Siya miingon: ‘Ang imong Diyos maoy nagpahibalo niini nga damgo kanimo. Walay Diyos nga sama niya.’ Imbes patyon si Daniel, gihimo siya ni Nabucodonosor nga lider sa maalamong mga tawo ug magmamando sa probinsiya sa Babilonya. Nakita ba nimo kon giunsa pagtubag ni Jehova ang pag-ampo ni Daniel?

“Ilang gitigom sila sa dapit nga gitawag sa Hebreohanon ug Armagedon.”​—Pinadayag 16:16