Si Dario nga Medianhon maoy laing hari sa Babilonya. Bilib kaayo si Dario kang Daniel. Gihimo niyang lider si Daniel sa tanang hataas nga opisyal. Nasuya kining mga tawhana kang Daniel ug gusto nila siyang patyon. Kabalo sila nga mag-ampo si Daniel kang Jehova katulo sa usa ka adlaw, busa ilang giingnan si Dario: ‘Mahal nga hari, kinahanglang dunay balaod nga ikaw ray angayng ampoan. Ug kadtong mosupak sa balaod kinahanglang ihulog sa langob sa mga leyon.’ Misugot si Dario, ug iyang gipirmahan ang balaod.

Pagkahibalo ni Daniel sa bag-ong balaod, misulod dayon siya sa iyang balay. Miluhod siya ug nag-ampo kang Jehova atubangan sa abli nga bentana. Ang mga nasuya niya misulod sa iyang balay ug nasakpan siyang nag-ampo. Misumbong dayon sila kang Dario: ‘Gisupak ka ni Daniel. Nag-ampo siya sa iyang Diyos katulo sa usa ka adlaw.’ Ganahan si Dario kang Daniel ug dili niya gustong mamatay siya. Tibuok adlaw siyang naghunahuna kon unsaon niya pagluwas si Daniel. Pero bisan ang hari dili makausab sa balaod nga iya nang gipirmahan. Busa napugos siyag sugo nga ihulog si Daniel sa langob sa gutom nga mga leyon.

 Pagkagabii, wala makatulog si Dario kay nabalaka siya kang Daniel. Pagkabuntag, miadto dayon siya sa langob ug iyang gitawag si Daniel: ‘Giluwas ba ka sa imong Diyos?’

Nadungog ni Dario ang tingog ni Daniel! Miingon si Daniel: ‘Gipatak-om sa anghel ni Jehova ang mga leyon. Wala ko nila paaka.’ Puwerteng lipaya ni Dario ug iyang gipakuha si Daniel gikan sa langob. Walay bisag gamayng kinamrasan sa panit ni Daniel. Dayon ang hari miingon: ‘Ihulog sa langob ang mga kontra ni Daniel.’ Gihulog sila ug gikaon sa mga leyon.

Gisultihan ni Dario ang iyang mga sakop: ‘Ang tanan kinahanglang mahadlok sa Diyos ni Daniel. Giluwas niya si Daniel gikan sa mga leyon.’

Nag-ampo ba ka kang Jehova kada adlaw, pareho ni Daniel?

“Nahibalo si Jehova kon unsaon pagluwas gikan sa pagsulay kadtong mga debotado sa Diyos.”​—2 Pedro 2:9