Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Mga Leksiyon Gikan sa Bibliya

Kini nga libro nag-asoy sa mga panghitabo gikan sa paglalang, ngadto sa pagkatawo ug ministeryo ni Jesus, ug hangtod sa pag-abot sa Gingharian.

Sulat Gikan sa Nagamandong Lawas

Unsaon paggamit kini nga libro?

LEKSIYON 1

Gihimo sa Diyos ang Langit ug Yuta

Ang Bibliya nag-ingon nga gihimo sa Diyos ang langit ug yuta. Pero nahibalo ba ka kon kinsa ang anghel nga gihimo ni Jehova una niya himoa ang tanan?

LEKSIYON 2

Gihimo sa Diyos ang Unang Lalaki ug Babaye

Gihimo sa Diyos ang unang lalaki ug babaye ug gipapuyo sila sa garden sa Eden. Gusto niya nga sila manganak ug himoon nilang paraiso ang yuta.

LEKSIYON 3

Si Adan ug Eva Wala Mosunod sa Diyos

Nganong naay usa ka kahoy nga lahi sa tanang kahoy didto sa garden sa Eden? Nganong gikaon ni Eva ang bunga niini?

LEKSIYON 4

Nasuko ug Nakapatay

Gidawat sa Diyos ang halad ni Abel pero wala niya dawata ang halad ni Cain. Pagkahibalo ni Cain, nasuko kaayo siya ug duna siyay gihimong daotan.

LEKSIYON 5

Arka ni Noe

Ang mga anghel nagminyog mga babaye sa yuta ug nanganak silag mga higante. Napunog daotan ang yuta. Pero lahi si Noe​—siya nahigugma ug masinugtanon sa Diyos.

LEKSIYON 6

Walo ka Tawo Naluwas

Naglunop kay nag-ulan ug 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Kapig usa ka tuig nga naa sa sulod sa arka si Noe ug ang iyang pamilya. Dayon nakagawas ra gyod sila.

LEKSIYON 7

Torre sa Babel

Ang ubang tawo nagkasabot nga magtukod ug siyudad ug torre nga moabot sa langit. Nganong giusab ni Jehova ang sinultihan sa mga tawo?

LEKSIYON 8

Si Abraham ug Sara Misunod sa Diyos

Nganong gibiyaan ni Abraham ug Sara ang ilang balay sa siyudad sa Ur ug mipuyog tolda didto sa Canaan?

LEKSIYON 9

May Anak na Sila!

Unsaon pagtuman sa Diyos ang iyang saad kang Abraham? Kang kinsa ni matuman​—kang Isaac o kang Ismael?

LEKSIYON 10

Hinumdomi ang Asawa ni Lot

Gipaulanan sa Diyos ug kalayo ug asupre ang Sodoma ug Gomora. Nganong gilaglag ang maong mga siyudad? Nganong kinahanglan natong hinumdoman ang asawa ni Lot?

LEKSIYON 11

Gisulayan ang Pagtuo

Giingnan ni Jehova si Abraham: ‘Palihog dad-a imong anak didto sa bukid sa Moria ug ihalad.’ Unsay himoon ni Abraham niini nga pagsulay sa iyang pagtuo?

LEKSIYON 12

Si Jacob ang Nakadawat sa Panulondon

Kaluha ang anak ni Isaac ug Rebeca. Si Esau ug Jacob. Si Esau ang magulang, ug siya unta ang makadawat sa espesyal nga panulondon. Pero nganong iya man ning gibaylo sa usa ka yahong nga sabaw?

LEKSIYON 13

Maayo nag Relasyon si Jacob ug Esau

Sa unsang paagi si Jacob nakadawat ug panalangin gikan sa usa ka anghel? Ug unsay iyang gihimo aron magkauli sila ni Esau?

LEKSIYON 14

Sulugoon nga Matinumanon sa Diyos

Sakto ang gibuhat ni Jose, pero nganong nag-antos gihapon siya?

LEKSIYON 15

Wala Gyod Malimot si Jehova Kang Jose

Wala pasagdi sa Diyos si Jose bisag layo siya sa iyang pamilya.

LEKSIYON 16

Kinsa si Job?

Misunod siya kang Jehova bisag lisod.

LEKSIYON 17

Gipili ni Moises nga Simbahon si Jehova

Wala mapatay si Moises tungod sa maayong gihimo sa iyang inahan.

LEKSIYON 18

Tanom nga Nagkalayo

Nganong wala masunog ang nagkalayo nga tanom?

LEKSIYON 19

Ang Unang Tulo ka Silot

Ang mga Ehiptohanon nag-antos kay ang ilang Paraon hambogiro ug wala mosunod sa simpleng sugo sa Diyos.

LEKSIYON 20

Ang Sunod nga Unom ka Silot

Nganong lahi kini nga mga silot kompara sa unang tulo ka silot?

LEKSIYON 21

Ang Ikanapulo nga Silot

Grabe kaayo ni nga silot kay bisan ang Paraon misurender.

LEKSIYON 22

Milagro Didto sa Pulang Dagat

Wala mamatay ang Paraon sa napulo ka silot, pero makalingkawas kaha siya niini nga milagro sa Diyos?

LEKSIYON 23

Ang Ilang Saad Kang Jehova

Ang mga Israelinhon mihimog espesyal nga saad sa Diyos didto sa Bukid sa Sinai.

LEKSIYON 24

Wala Sila Motuman sa Saad

Samtang gikuha ni Moises ang Napulo ka Sugo, ang katawhan naghimog seryosong sala.

LEKSIYON 25

Tabernakulo Para sa Pagsimba

Makita dinhi ang kaban sa pakigsaad.

LEKSIYON 26

Dose ka Espiya

Si Josue ug Caleb lahi sa 10 ka lalaki nga nangespiya sa yuta sa Canaan.

LEKSIYON 27

Mirebelde Sila Kang Jehova

Si Kore, Datan, Abiram, ug ang 250 ka lalaki wala mosunod kang Jehova.

LEKSIYON 28

Asno ni Balaam Misulti

Dunay nakita ang asno nga wala makita ni Balaam.

LEKSIYON 29

Gipili ni Jehova si Josue

Dunay mga instruksiyon ang Diyos kang Josue nga makatabang sab kanato.

LEKSIYON 30

Gitagoan ni Rahab ang mga Espiya

Nalumpag ang pader sa Jerico. Pero wala maunsa ang balay ni Rahab bisan pag naa kini sa pader.

LEKSIYON 31

Si Josue ug ang mga Gabaonhon

Miampo si Josue sa Diyos: “Adlaw, hunong!” Gitubag ba kini sa Diyos?

LEKSIYON 32

Bag-ong Lider ug Duha ka Maisogong Babaye

Pagkamatay ni Josue, ang mga Israelinhon nagsimbag mga idolo. Nag-antos ang mga tawo, pero gitabangan sila ni Maghuhukom Barak, Manalagnang Debora ug ni Jael.

LEKSIYON 33

Si Ruth ug Noemi

Mibalik sa Israel ang duha ka biyuda. Usa nila si Ruth nga mitrabaho sa umahan, ug didto siya nakita ni Boaz.

LEKSIYON 34

Napildi ni Gideon ang mga Midianhon

Nag-antos ang mga Israelinhon tungod sa mga Midianhon, busa nangayo silag tabang kang Jehova. Giunsa pagpildi sa mga sundalo ni Gideon ang 135,000 ka sundalo?

LEKSIYON 35

Si Ana Miampo nga Hatagan Siyag Anak

Gidala ni Elkana si Ana, Penina, ug mga anak sa tabernakulo sa Shilo aron mosimba. Didto, si Ana miampo nga hatagan siyag anak. Usa ka tuig sa ulahi, natawo si Samuel!

LEKSIYON 36

Saad ni Jepte

Unsay gisaad ni Jepte, ug nganong nanaad siya? Unsay reaksiyon sa anak ni Jepte sa gisaad sa iyang amahan?

LEKSIYON 37

Nakig-estorya si Jehova Kang Samuel

Ang duha ka anak sa hataas nga saserdoteng si Eli nag-alagad sa tabernakulo, pero gisupak nila ang balaod sa Diyos. Lahi ang batang si Samuel, ug nakig-estorya niya si Jehova.

LEKSIYON 38

Si Samson Gihimong Kusgan ni Jehova

Si Samson gihimong kusgan sa Diyos aron mapanalipdan ang Israel batok sa mga Filistehanon. Pero nadakpan nila siya tungod sa iyang sayop nga desisyon.

LEKSIYON 39

Ang Unang Hari sa Israel

Gihatagan sa Diyos ang Israel ug mga maghuhukom aron giyahan sila, pero hari ang gusto nila. Gipili si Saul ingong unang hari pero nganong gisalikway siya sa ulahi ni Jehova?

LEKSIYON 40

Si David ug Goliat

Gipili ni Jehova si David nga mahimong sunod nga hari sa Israel ug gipamatud-an ni David nga angayan siyang mahimong hari.

LEKSIYON 41

Si David ug Saul

Nganong gustong patyon ni Saul si David, pero unsay reaksiyon ni David?

LEKSIYON 42

Si Jonatan Maisogon ug Maunongon

Ang anak sa hari nahimong suod nga amigo ni David.

LEKSIYON 43

Ang Sala ni Haring David

Ang dili maayong desisyon moresultag daghang problema.

LEKSIYON 44

Templo Para Kang Jehova

Gihatag ni Jehova ang gipangayo ni Haring Solomon ug gihatagan sab niya si Solomon ug talagsaong mga pribilehiyo.

LEKSIYON 45

Ang Gingharian Nabahin

Daghang Israelinhon ang wala na mosimba kang Jehova.

LEKSIYON 46

Talagsaong Hitabo sa Bukid sa Carmelo

Kinsa ang matuod nga Diyos? Si Jehova o si Baal?

LEKSIYON 47

Gitabangan ni Jehova si Elias

Sa imong hunahuna, tabangan pod kaha ka niya?

LEKSIYON 48

Anak sa Biyuda Nabuhi Pag-usab

Duha ka milagro nga nahitabo sa usa ra ka balay!

LEKSIYON 49

Daotang Rayna Gisilotan

Nagplano si Jezebel nga patyon ang Israelinhong si Nabot aron mailog ang iyang ubasan! Pero ang iyang pagkadaotan wala palabya ni Jehova.

LEKSIYON 50

Gitabangan ni Jehova si Jehosapat

Ang buotang hari nga si Jehosapat miampo sa Diyos dihang ang Juda gustong sulongon sa kaaway nga mga nasod.

LEKSIYON 51

Ang Sundalo ug ang Batang Babaye

Ang talagsaong gahom ni Jehova gisulti sa batang Israelinhon ngadto sa iyang agalon. Tungod niini, dunay milagrong nahitabo.

LEKSIYON 52

Nagkalayong mga Sundalo ni Jehova

Kon nganong nakita sa sulugoon ni Eliseo nga ‘mas daghan ang kauban nato kay sa kauban nila.’

LEKSIYON 53

Maisogon si Jehoiada

Ang matinumanong saserdote wala mahadlok sa daotang rayna.

LEKSIYON 54

Si Jehova Nagpailob Kang Jonas

Nganong ang usa sa mga propeta sa Diyos gilamoy sa dakong isda? Giunsa niya paggawas? Ug unsang leksiyon ang gitudlo ni Jehova kaniya?

LEKSIYON 55

Si Ezequias Gipanalipdan sa Anghel ni Jehova

Ang mga kaaway sa Juda miingon nga dili panalipdan ni Jehova ang iyang katawhan, pero nasayop sila!

LEKSIYON 56

Gimahal ni Josias ang Balaod sa Diyos

Si Josias nahimong hari sa Juda niadtong otso anyos siya ug iyang gitabangan ang mga tawo sa pagsimba kang Jehova.

LEKSIYON 57

Gisugo ni Jehova si Jeremias sa Pagsangyaw

Nasuko pag-ayo ang mga lider sa Juda tungod sa gisulti niining batan-ong propeta.

LEKSIYON 58

Jerusalem Gilaglag

Ang mga tawo sa Juda padayong misimba sa bakak nga mga diyos maong gipasagdan sila ni Jehova.

LEKSIYON 59

Upat ka Batan-on nga Mituman Kang Jehova

Ang batan-ong mga Hudiyo determinadong magmatinumanon kang Jehova bisag naa sila sa palasyo sa Babilonya.

LEKSIYON 60

Gingharian nga Walay Kataposan

Gipatin-aw ni Daniel ang kahulogan sa talagsaong damgo ni Nabucodonosor.

LEKSIYON 61

Wala Sila Moyukbo

Si Sadrak, Mesak, ug Abednego wala moyukbo sa estatuwang bulawan sa hari sa Babilonya.

LEKSIYON 62

Gingharian nga Samag Dakong Kahoy

Ang damgo ni Nabucodonosor nagtagna sa iyang kaugmaon.

LEKSIYON 63

Ang Gisulat Diha sa Bungbong

Kanus-a nakita kining dili masabtan nga mga pulong, ug unsay kahulogan niini?

LEKSIYON 64

Si Daniel Diha sa Langob sa mga Leyon

Pag-ampo kang Jehova kada adlaw, pareho ni Daniel!

LEKSIYON 65

Giluwas ni Ester ang Iyang Katawhan

Gikan siya sa laing nasod. Wala na siyay mama ug papa, pero sa ulahi nahimo siyang rayna.

LEKSIYON 66

Si Esdras Nagtudlo sa Balaod sa Diyos

Human mamati ang mga Israelinhon kang Esdras, misaad sila nga tumanon ang Diyos.

LEKSIYON 67

Mga Paril sa Jerusalem

Nabalitaan ni Nehemias nga nagplanong moatake ang mga kaaway. Nganong wala man siya mahadlok?

LEKSIYON 68

Nanganak si Elisabet

Nganong giingnan si Zacarias, ang bana ni Elisabet, nga maamang siya hangtod matawo ang bata?

LEKSIYON 69

Gibisita ni Gabriel si Maria

May gisulti siya nga nakapausab sa kinabuhi ni Maria.

LEKSIYON 70

Gipahibalo sa mga Anghel nga Natawo si Jesus

Pagkadungog sa mga magbalantay, miadto dayon sila kang Jesus.

LEKSIYON 71

Gipanalipdan ni Jehova si Jesus

Gustong patyon sa usa ka daotang hari si Jesus.

LEKSIYON 72

Ang Bata nga si Jesus

Nganong mibilib niya ang mga magtutudlo didto sa templo?

LEKSIYON 73

Giandam ni Juan ang Pag-abot ni Jesus

Nahimong propeta si Juan. Iyang gisangyaw nga moabot ang Mesiyas. Unsay reaksiyon sa mga tawo sa iyang mensahe?

LEKSIYON 74

Si Jesus Nahimong Mesiyas

Unsay gipasabot ni Juan dihang gitawag niya si Jesus nga Kordero sa Diyos?

LEKSIYON 75

Si Jesus Gitental sa Yawa

Katulo gitental sa Yawa si Jesus. Unsa kadto nga mga tentasyon? Unsay reaksiyon ni Jesus?

LEKSIYON 76

Gihinloan ni Jesus ang Templo

Nganong giabog ni Jesus ang mga hayop pagawas sa templo ug giyabo ang mga lamesa sa tig-ilis ug kuwarta?

LEKSIYON 77

Ang Babaye sa Atabay

Nahibulong ang babayeng Samarianhon dihang nakig-estorya niya si Jesus. Ngano? Unsay gisulti ni Jesus sa babaye nga wala pa niya isulti sa uban?

LEKSIYON 78

Gisangyaw ni Jesus ang Mensahe sa Gingharian

Gidapit ni Jesus ang pipila niya ka tinun-an nga mahimong “mangingisdag tawo.” Sa ulahi, nagbansay siyag 70 ka tinun-an nga magsangyaw sa maayong balita.

LEKSIYON 79

Si Jesus Naghimog Daghang Milagro

Bisag asa si Jesus, mangadto niya ang mga masakiton, ug giayo niya sila. Gibanhaw pa gani niya ang usa ka batang babaye.

LEKSIYON 80

Si Jesus Mipilig Dose ka Apostoles

Nganong gipili man niya sila? Nahinumdom ba ka sa ilang ngalan?

LEKSIYON 81

Ang Wali sa Bukid

Gitudloan ni Jesus ug importanteng mga leksiyon ang daghang tawo.

LEKSIYON 82

Gitudloan ni Jesus ang mga Tinun-an kon Unsaon Pag-ampo

Unsay giingon ni Jesus nga kinahanglang pangayoon nato kanunay?

LEKSIYON 83

Libolibo ang Gipakaon ni Jesus

Unsay gitudlo niini nga milagro bahin kang Jesus ug Jehova?

LEKSIYON 84

Si Jesus Milakaw sa Dagat

Unsa kahay gibati sa mga apostoles pagkakita nila niini nga milagro?

LEKSIYON 85

Si Jesus Nang-ayo Panahon sa Igpapahulay

Nganong dili tanan ang nalipay sa iyang gipanghimo?

LEKSIYON 86

Gibanhaw ni Jesus si Lazaro

Pagkakita ni Jesus nga mihilak si Maria, mihilak sab siya. Pero wala madugay, ang ilang kaguol nahulipan ug kalipay.

LEKSIYON 87

Ang Kataposang Panihapon ni Jesus

Gihatagan ni Jesus ug importanteng mga instruksiyon ang mga apostoles panahon sa iyang kataposang panihapon uban nila.

LEKSIYON 88

Gidakop si Jesus

Ang mga tawo nga armado ug espada ug puspos gidala ni Judas Iskariote didto sa garden sa Getsemane aron ilang madakop si Jesus.

LEKSIYON 89

Wala Ilha ni Pedro si Jesus

Unsay nahitabo didto sa hawanan sa balay ni Caifas? Ug unsay nahitabo kang Jesus didto sa sulod sa balay?

LEKSIYON 90

Si Jesus Namatay sa Golgotha

Nganong mimando si Pilato nga patyon si Jesus?

LEKSIYON 91

Gibanhaw si Jesus

Unsang katingalahang butang ang nahitabo paglabayg pipila ka adlaw human gipatay si Jesus?

LEKSIYON 92

Nagpakita si Jesus sa mga Mangingisda

Unsay gihimo ni Jesus aron makuha niya ang ilang atensiyon?

LEKSIYON 93

Mibalik si Jesus sa Langit

Pero sa wala pa siya mosaka, gihatagan niyag importante kaayong sugo ang iyang mga tinun-an.

LEKSIYON 94

Nadawat sa mga Tinun-an ang Balaang Espiritu

Unsang milagro ang ilang nahimo tungod niana?

LEKSIYON 95

Walay Makapahunong Nila

Ang mga lider sa relihiyon nga nagpapatay kang Jesus naningkamot sa pagpahunong sa mga tinun-an sa pagsangyaw. Pero napakyas sila.

LEKSIYON 96

Gipili ni Jesus si Saulo

Si Saulo pintas nga kaaway sa mga Kristohanon, pero mausab ra siya.

LEKSIYON 97

Nadawat ni Cornelio ang Balaang Espiritu

Nganong gipaadto sa Diyos si Pedro sa balay niining dili Hudiyo nga tawo?

LEKSIYON 98

Midaghan ang mga Kristohanon

Si apostol Pablo ug ang iyang mga kauban misangyaw sa lagyong lugar.

LEKSIYON 99

Guwardiya Nakakat-on sa Kamatuoran

Sa unsang paagi ang demonyo, linog, ug espada naapil niini nga estorya?

LEKSIYON 100

Si Pablo ug Timoteo

Sila suod kaayo ug kaubang nag-alagad sa taas nga panahon.

LEKSIYON 101

Gidala si Pablo sa Roma

Peligroso kaayo ang biyahe, pero walay kalisdanan ang makapaluya niini nga apostol.

LEKSIYON 102

Mga Panan-awon ni Juan

Gipakita ni Jesus kaniya ang sunodsunod nga mga panan-awon bahin sa umaabot.

LEKSIYON 103

“Paanhia ang Imong Gingharian”

Ang mga panan-awon ni Juan nagpakita kon unsaon pagbag-o sa Gingharian sa Diyos ang kinabuhi dinhi sa yuta.