Dihang si Satanas migamit ug bitin pagpakigsulti kang Eva, siya miduyog kaniya pagrebelde batok sa Diyos

Ang tanang espiritung mga persona nga gilalang ni Jehova tanan maayo. Unya usa ka anghel ang nahimong dautan. Siya si Satanas nga Yawa. Gusto ni Satanas nga ang mga tawo sa yuta mosimba kaniya inay kang Jehova. Mao kini ang nahitabo:

Sa harden sa Eden, didtoy daghang mga kahoy nga may lamiang mga bunga. Si Jehova miingon kang Adan ug sa iyang asawa, si Eva, nga gawasnon silang makakaon gikan niini nila. Apan dihay usa ka kahoy nga miingon ang Diyos dili sila magakaon gikan niini. Miingon siya nga kon mokaon sila gikan niini, sila tinong mamatay.—Genesis 2:9, 16, 17.

Usa ka adlaw si Eva nag-inusara dihang ang usa ka bitin nakigsulti kaniya. Siyempre, sa tinuod dili bitin ang misulti; kadto mao si Satanas nga Yawa nga nagpahinabo nga morag ang bitin ang nakigsulti. Si Satanas miingon kang Eva nga kon siya mokaon sa gidili nga prutas, siya mahimong manggialamon sama sa Diyos. Miingon usab siya nga siya dili mamatay. Bakak kining duha ka pahayag. Bisan pa niana, mituo si Eva kang Satanas ug gikaon ang prutas. Sa ulahi, iyang gihatagan usab si Adan, ug mikaon usab siya.—Genesis 3:1-6.

Gikan niining tinuod nga asoy, atong nasayran nga si Satanas rebelde ug bakakon. Iyang giingnan si Eva nga kon mosupak siya sa Diyos, dili siya mamatay. Kana bakak. Namatay siya apil si Adan. Si Satanas wala mamatay niadto, apan mamatay ra siya kay nakasala man. Apan, sa kasamtangan, buhi siya ug padayong nagpahisalaag sa katawhan. Siya bakakon gihapon, ug iyang gitukmod ang  mga tawo nga molapas sa mga balaod sa Diyos.—Juan 8:44.

Ang Ubang mga Anghel Mirebelde

Sa ulahi, ang ubang mga anghel nagdinaotan. Kini nga mga anghel nakamatikod sa maayog-hitsura nga mga babaye sa yuta ug buot makigsekso uban kanila. Busa sila nanaog sa yuta ug nagsul-ob ug tawhanong lawas-lalake. Unya nagbaton silag mga babaye alang sa ilang kaugalingon. Kini batok sa katuyoan sa Diyos.—Genesis 6:1, 2; Judas 6.

Ang dautang mga anghel mianhi sa yuta aron makighilawas sa mga babaye

Nagpahinabo usab kini ug dakong kagubot sa katawhan. Ang mga asawa niining mga anghel nanganak ug mga kabataan, apan dili sila normal nga kabataan. Midako sila ingong mga higante nga mabangis ug mapintas. Sa ulahi, ang yuta napuno kaayo sa kabangisan nga si Jehova nakahukom paglaglag sa dautang katawhan pinaagig dakong baha. Ang mga tawo nga naluwas sa Baha mao lamang ang matarong nga si Noe ug ang iyang pamilya.—Genesis 6:4, 11; 7:23.

Hinunoa, ang dautang mga anghel mibalik sa kalibotan sa mga espiritu; wala sila mamatay. Apan gisilotan sila. Wala na sila tugoti nga makabalik sa pamilya sa Diyos sa matarong nga mga anghel. Dugang pa, si Jehova wala na motugot kanila nga mosul-ob ug tawhanong lawas. Ug sa kapulihay sila  mamatay sa dakong paghukom.​—2 Pedro 2:4; Judas 6.

Si Satanas Gitambog Gikan sa Langit

Si Satanas ug ang iyang dautang mga anghel gitambog gikan sa langit

Sa sayong bahin sa atong siglo, dihay gubat sa langit. Ang basahon sa Biblia nga Pinadayag mihubit sa nahitabo: “Unya nahitabo ang gubat sa langit: si Miguel [ang binanhawng Jesu-Kristo] ug ang iyang [maayong] mga anghel nakiggubat batok sa dragon [Satanas], ug ang dragon ug ang iyang [dautang] mga anghel nakiggubat apan gilupig sila, ug wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit. Ug gitambog ang dakong dragon, ang orihinal nga serpente, ang usa nga ginganlag Yawa ug Satanas, kinsa nagalimbong sa tibuok pinuy-ang yuta; siya gitambog ngadto sa yuta, ug ang iyang [dautang] mga anghel gitambog uban kaniya.”

Unsay sangpotanan? Ang asoy nagpadayon: “Tungod niini, paglipay, O kalangitan ug kamo nga nanagpuyo niini!” Ang maayong mga anghel magsadya kay si Satanas ug ang dautang mga anghel, o mga espiritu, wala na sa langit. Apan unsa na man ang mga tawo dinhi sa yuta? Ang Biblia nag-ingon: “Alaot ang yuta ug ang dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang Yawa, uban ang dakong kapungot, sanglit nasayod nga mubo na lang ang iyang panahon.”​—Pinadayag 12:7-9, 12.

Oo, si Satanas ug ang iyang dautang mga kaubanan nagpahisalaag ug naghimog dakong kaalautan sa mga tawo sa yuta. Kining dautang mga anghel gitawag mga demonyo. Sila mga kaaway sa Diyos. Silang tanan mga dautan.