Naglungtad ang mga espiritu! Sa dimakitang kalibotan sa mga espiritu, dunay maayo ug dautang mga espiritu. Sila ba mga tawo nga kanhi mipuyo ug namatay sa yuta?

Dili, dili mao. Dihang mamatay ang usa ka tawo, dili siya moadto sa kalibotan sa mga espiritu sama sa gihunahuna sa daghan. Sa unsang paagi mahibalo kita niana? Tungod kay mao kanay giingon sa Biblia. Ang Biblia basahon sa kamatuoran nga gikan sa bugtong matuod nga Diyos, kansang ngalan maoy Jehova. Si Jehova milalang sa mga tawo; sayod gayod siya kon unsay mahitabo kanila dihang mamatay sila.​—Salmo 83:18; 2 Timoteo 3:16.

Si Adan gikan sa abog, mipauli sa abog

Ang Biblia nag-ingong gihulma sa Diyos si Adan, ang unang tawo, “gikan sa abog sa yuta.” (Genesis 2:7) Gibutang siya sa Diyos sa Paraiso, ang tanaman sa Eden. Kon si Adan mituman pa sa balaod ni Jehova, dili unta siya mamatay; buhi pa unta siya sa yuta hangtod karon. Apan sa gilapas ni Adan nga tinuyo ang balaod sa Diyos, ang Diyos miingon kaniya: “Mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw. Kay abog ka ug sa abog ikaw mopauli.”​—Genesis 3:19.

Unsay kahulogan niini? Buweno, dis-a si Adan sa wala pa si Jehova molalang kaniya gikan sa abog? Wala siya bisag asa. Dili siya espiritu sa langit nga wala pa ipanganak. Wala siya maglungtad. Busa sa miingon si Jehova nga si Adan “mopauli sa yuta,” ang buot niya ingnon nga mamatay si Adan. Wala siya mobalhin ngadto sa kalibotan sa mga espiritu. Sa kamatayon, si Adan makausa pa nahimong walay  kinabuhi, wala maglungtad. Ang kamatayon mao ang pagkawalay kinabuhi.

Apan kumusta ang uban nga nangamatay? Sila ba usab wala maglungtad? Ang Biblia nagtubag:

  • “Ang tanan [mga tawo ug mananap] mangadto sa usa lamang ka dapit. Ang tanan gikan sa abog, ug ang tanan mopauli sa pagkaabog pag-usab.”​—Ecclesiastes 3:20.

  • “Ang mga minatay . . . dili mahibalo sa bisan unsa.”​—Ecclesiastes 9:5.

  • “Ang ilang gugma ug ang ilang kasilag ug ang ilang kasina nahanaw na.”​—Ecclesiastes 9:6.

  • “Walay bulohaton ni paglaraw ni kahibalo ni kaalam sa Sheol [ang lubnganan], ang dapit nga imong paingnan.”​—Ecclesiastes 9:10.

  • “[Ang tawo] mobalik sa iyang yuta; nianang adlawa ang iyang hunahuna mahanaw.”​—Salmo 146:4.

Ang mga buhi lamang ang makahimo niining mga butanga

 Lisod ba nimong madawat kini nga mga kasulatan? Kon mao, hunahunaa kini: Sa daghang mga pamilya, ang lalaki mao ang mangitag salapi aron isuporta sa panimalay. Dihang mamatay siya, ang pamilya sagad mag-antos. Usahay ang iyang asawa ug mga anak wala gani igong salapi aron ipalit ug pagkaon. Basin ang mga kaaway sa maong tawo moabuso kanila. Karon pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Kon kanang tawhana buhi sa kalibotan sa mga espiritu, nganong dili niya ipadayon ang pagtagana sa iyang pamilya? Nganong dili niya panalipdan ang iyang pamilya batok sa daotang mga tawo?’ Tungod kay ang mga kasulatan husto. Kanang tawhana walay kinabuhi, walay bisan unsang mahimo.​—Salmo 115:17.

Ang mga patay dili makatabang sa mga gigutom ni makapanalipod sa mga biktima sa pang-abuso

Nagkahulogan ba kini nga ang mga patay dili na mabuhi pag-usab? Wala, dili kana mao. Atong hisgutan ang pagkabanhaw sa ulahi. Apan nagpasabot kini nga ang mga patay wala masayod kon unsay imong ginabuhat. Dili sila makakita kanimo, makadungog kanimo, o makasulti kanimo. Dili ka angay mahadlok kanila. Dili sila makatabang kanimo, ug dili sila makadaot kanimo.​—Ecclesiastes 9:4; Isaias 26:14.