Sa dili madugay si Satanas ug mga demonyo ihiklin na

Dili na magdugay ang panglingla ni Satanas ug iyang mga demonyo. Gitambog na sila ni Jehova gikan sa langit. (Pinadayag 12:9) Sa duol nga ugma, ang Diyos molihok na usab batok kang Satanas ug iyang mga demonyo. Sa usa ka panan-awon gikan sa Diyos, ang apostol Juan miingon: “Ug unya akong nakita nga gikan sa langit nanaog ang usa ka manulonda nga sa iyang kamot diha ang yawi sa kahiladman ug ang usa ka dakong talikala. Ug iyang gidakop ang dragon, ang orihinal nga serpente, nga mao ang Yawa ug Satanas, ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug iyang gitambog siya ngadto sa kahiladman ug iyang gitabonan kini ug gitimbrihan kini sa ibabaw niya, aron dili na siya makapahisalaag sa kanasoran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig.” (Pinadayag 20:1-3) Sa ulahi, ang Yawa ug iyang mga demonyo laglagon sa walay kataposan.​—Pinadayag 20:10.

Hanawon usab ang daotang mga tawo sa yuta.​—Salmo 37:9, 10; Lucas 13:5.

 Ang mga Patay Mabuhi Pag-usab!

Ang mga nangamatay mabuhi pag-usab dinhi sa yuta

Human ihiklin si Satanas ug mga demonyo, si Jehova maghatag ug daghang panalangin sa katawhan. Imong mahinumdoman nga ang mga patay walay kinabuhi, wala maglungtad. Gipanag-ingon ni Jesus ang kamatayon sa pagkatulog​—lalom nga hinanok nga walay mga damgo. (Juan 11:11-14) Iya kanang gihimo tungod kay nasayod siya nga moabot ang panahon nga ang mga natulog sa kamatayon pukawon ngadto sa kinabuhi. Miingon siya: “Ang takna taliabot nga ang tanang anaa sa handumanang mga lubnganan . . . manggula.”​—Juan 5:28, 29; itandi ang Buhat 24:15.

Sila ibalik sa kinabuhi dinhi sa yuta. Inay sa mga pahibalo sa kamatayon sa mga tawo, duna unyay sadyang mga taho mahitungod nilang gipasig-uli sa kinabuhi! Kadakong kalipay unya nga mosugat sa mga hinigugma gikan sa lubnganan!