Ang pipila sa kabiling mga batasan gipasukad sa bakak nga ang mga patay makakita kanato

Apan nganong si Satanas ug iyang mga demonyo nanlimbasog pag-ayo paglingla sa mga tawo? Kay buot nila nga moduyog kita sa ilang rebelyon. Gusto nila nga mosimba kita nila. Buot nilang motuo kita sa ilang mga bakak ug mobuhat sa mga butang dili gusto ni Jehova. Daghan niining mga buhata nalangkit sa kabiling mga batasan labot sa mga patay.

Ang kamatayon sa usa ka hinigugma makapaguol nga kasinatian, ug normal ug husto ang pagpahayag sa kasubo. Sa namatay ang iyang higalang si Lazaro, si Jesus “mipaagay sa mga luha.”​—Juan 11:35.

Daghan ang mga batasan labot sa kamatayon, ug lahilahi kini sa tibuok kalibotan. Daghan niini ang dili supak sa mga prinsipyo sa Biblia. Ang ubang batasan, hinunoa, gipasikad sa ideya nga buhi ang mga patay ug makakita sa mga buhi. Ang pagbelar, walay-pugong nga pagminatay sa paghilak, ug makuting mga seremonyas sa lubong ngatanan gipasukad sa kahadlok nga manuyo ang mga espiritu sa mga patay. Apan sanglit ang mga patay “dili mahibalo sa bisan unsa,” ang nagabuhat niining mga butanga nagapasiugda sa mga kabakakan ni Satanas.​—Ecclesiastes 9:5.

Ang uban kabiling mga batasan gipasukad sa bakak nga ang mga patay nanginahanglan sa atong tabang

 Ang ubang mga batasan o seremonyas mitungha tungod sa pagtuo nga ang mga patay nanginahanglan ug tabang sa mga buhi ug modaot sa mga buhi kon dili sila pahimut-an. Sa pila ka kayutaan ang pagkumbira ug mga halad ginahimo 40 ka adlaw o usa ka tuig human sa kamatayon sa usa ka tawo. Kini kuno aron tabangan ang namatay nga ‘makatabok’ ngadto sa kalibotan sa mga espiritu. Laing komon nga batasan mao ang pagtanyag ug mga pagkaon ug ilimnon sa mga patay.

Kining mga butanga sayop sanglit nagpatunhay kini sa mga bakak ni Satanas labot sa mga patay. Mouyon ba si Jehova nga makiglabot kita sa mga batasan nga gipasukad sa mga pagtulon-an sa mga demonyo? Dili gayod!​—2 Corinto 6:14-18.

Ang mga alagad sa matuod nga Diyos dili moapil niining mga batasana nga nagsuporta sa mga bakak ni Satanas. Hinunoa, sila mahigugmaong nagtumong sa ilang paningkamot sa pagtabang ug paglipay sa mga buhi. Hibalo sila nga kon ang usa ka tawo patay na, si Jehova ra ang makatabang kaniya.​—Job 14:14, 15.

 Ang Espiritismo Gitunglo sa Diyos

Ang pipila nakiglabot sa mga demonyo nga direkta o pinaagig mga espiritista. Gitawag kini nga espiritismo. Ang voodoo, pamalbal, madyik, panagna, ug pagpakisayod sa mga patay maoy lainlaing matang sa espiritismo.

Ang Diyos batok niining dautan nga mga buhat. Nanginahanglan siya ug bug-os nga pagkamahinalaron.​—Exodus 20:5

Ang Biblia nagatunglo niining mga butanga, nga nag-ingon: “Dili hikaplagan kaninyo si bisan kinsa . . . nga nagagamit sa panagna, salamangkero o nagapangitag mga tilimad-on o diwatahan, o maglalamat o nagakonsultag espiritista o propesyonal nga mananagna sa mga hitabo o si bisan kinsang mangutana sa mga patay. Kay ang tanang nagabuhat kanila dulumtanan kang Jehova.”​—Deuteronomio 18:10-12.

Nganong si Jehova kusganong nagpahimangno kanato batok niining mga butanga?

Alang sa atong kaayohan, si Jehova nagpahimangno kanato batok sa tanang matang sa espiritismo. Nahigugma ug nahangawa siya sa  mga tawo, ug nasayod siya nga kadtong malambigit sa mga demonyo magaantos.

Usa niini mao si Nilda, kinsa espiritista sa Brazil. Ang mga demonyo naghimo sa iyang kinabuhi nga makaluluoy. Siya misaysay: “Ang mga espiritu . . . nanag-iya kanako, nga nagmando sa akong kinabuhi. Nabalhinbalhin ako tali sa pagkadunay panimuot ug pagkanakuyapan ug gibilanggo ako tungod sa problema sa akong panghunahuna. Ang mga demonyo tumang misakit kanako nga naapektohan ang akong kusog pagdumala sa kaugalingon. Mitumar akog mga pakalma ug misugod pag-inom ug panigarilyo nga kanunay. Nagpadayon kini latas sa mga katuigan.”

Kadtong moapil sa espiritismo sagad mag-antos. Mahimong mawad-an sila sa ilang panimalay, ilang kagawasan, bisan sa ilang kinabuhi

Sa ulahi, sa tabang ni Jehova ug sa iyang mga Saksi dinhi sa yuta, si Nilda nakalingkawas sa demonyohanong impluwensia ug karon nagkinabuhi sa usa ka makahuloganon, makapiskay nga kinabuhi. Miingon siya: “Akong gidasig ang tanan nga dili gayod, bisag usa ka gutlo, makiglambigit sa [dautang] mga espiritu.”