Si Jesus nagpakita sa iyang mga tinun-an aron sa pagtudlo ug pagdasig kanila

SA IKATULONG adlaw human mamatay si Jesus, nakita sa pipila ka tinun-ang mga babaye nga ang bato nga gitabon sa lubnganan naligid na. Wala na usay sulod ang lubnganan!

Dihay mipakita nga duha ka manulonda ug ang usa miingon: “Nangita kamo kang Jesus nga taga-Nazaret?” ‘Nabanhaw na siya!’ (Marcos 16:6, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Sa walay langan, ang mga babaye midagan aron sultihan ang mga apostoles. Sa dalan, ilang natagboan si Jesus. “Ayaw kahadlok!” siya miingon. “Lakaw, itaho ngadto sa akong mga igsoon, aron sila mangadto sa Galilea; ug didto sila makakita kanako.”—Mateo 28:10.

Ulahi nianang adlawa, dihay duha ka tinun-an nga nagbaktas gikan sa Jerusalem paingon sa baryo sa Emmaus. Ang usa ka estranghero mikuyog kanila ug nangutana kon unsay ilang giestoryahan. Sa pagkatinuod, siya ang nabanhaw nga si Jesus, nga wala nila mailhi sa sinugdan. Masulub-on silang mitubag nga si Jesus ang ilang gihisgotan. Dayon ang estranghero nagpatin-aw kanila sa mga tagna sa Kasulatan bahin sa Mesiyas. Natuman gayod kang Jesus ang mga tagna bahin sa Mesiyas, bisan ang gagmayng detalye niini. * Sa dihang sila nakaamgo nga si Jesus diay kadto nga usa na ka espiritu, siya nawala sa ilang panan-aw.

Ang duha ka tinun-an nagdalidali sa pagbalik sa Jerusalem. Didto ilang nakaplagan ang mga apostoles nga nagtigom sulod sa gitrangkahan nga lawak. Samtang ilang giasoy ang ilang kasinatian, si Jesus mitungha. Ang iyang mga tinun-an halos dili makatuo! “Nganong gitugkan man ug mga pagduhaduha ang inyong mga kasingkasing?” nangutana si Jesus. “Nahisulat nga ang Kristo mag-antos ug mobangon gikan sa mga patay sa ikatulo ka adlaw.”—Lucas 24:38, 46.

Sulod sa 40 ka adlaw human mabanhaw si Jesus, siya nagpakita ngadto sa iyang mga tinun-an sa lainlaing higayon. Sa usa ka higayon, siya nagpakita sa kapin sa 500! Lagmit nga nianang panahona gihatag niya kining hinungdanong buluhaton: “Panglakaw kamo ug paghimog mga tinun-an sa katawhan sa tanang kanasoran, . . . nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanang butang nga akong gisugo kaninyo. Ug, tan-awa! Ako magauban kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa kataposan sa sistema sa mga butang.”—Mateo 28:19, 20.

Sa kataposang pagpakigkita niya sa iyang 11 ka matinumanong mga apostoles, si Jesus nagsaad: “Kamo magadawat ug gahom sa dihang ang balaang espiritu mokunsad kaninyo, ug kamo mahimong akong mga saksi . . . hangtod sa kinalay-ang dapit sa yuta.” (Buhat 1:8) Dayon si Jesus misaka sa langit, ug ang panganod mitabon kaniya hangtod nga nawala siya sa ilang panan-aw.

—Gipasukad sa Mateo kapitulo 28; Marcos kapitulo 16; Lucas kapitulo 24; Juan kapitulo 20 ug 21; 1 Corinto 15:5, 6.

^ par. 6 Maylabot sa mga pananglitan sa mga tagna bahin sa Mesiyas nga natuman kang Jesus, tan-awa ang Seksiyon 14, Seksiyon 15, ug Seksiyon 16 niini nga brosyur ug ang artikulo sa apendise nga “Si Jesu-Kristo—Ang Sinaad nga Mesiyas sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?