Pinaagi sa Gingharian ubos sa pagmando ni Kristo, balaanon ni Jehova ang iyang ngalan, pamatud-an nga matarong ang iyang pagmando, ug wagtangon ang pagkadaotan

ANG kataposang basahon sa Bibliya, nga gitawag ug Pinadayag, naghatag ug paglaom sa tanang tawo. Kini gisulat ni apostol Juan nga naundan ug mga panan-awon nga mosangko sa pagkatuman sa katuyoan ni Jehova.

Sa unang panan-awon, ang nabanhaw nga si Jesus nagdayeg ug nagtul-id sa pipila ka kongregasyon. Ang sunod nga panan-awon magdala kanato ngadto sa langitnong trono sa Diyos, diin ang espiritung mga linalang nanagdayeg kaniya.

Samtang padayong gipakita ang kaugmaran sa katuyoan sa Diyos, ang Kordero nga si Jesu-Kristo midawat ug linukot nga basahon nga adunay pito ka timre. Sa pagbukas sa unang upat ka timre, dihay mitungha nga simbolikong mga magkakabayo. Ang una mao si Jesus nga nagsakay sa puting kabayo nga naentrono ingong Hari. Nagsunod kaniya ang ubang magkakabayo nga nagsakay sa mga kabayo nga lainlaig kolor, nga nagsimbolo sa gubat, kanihit sa pagkaon, ug kamatay nga mahitabo sa kataposang mga adlaw sa sistema sa mga butang. Ang pagbukas sa ikapitong timre miresulta sa paghuyop sa pito ka simbolikong trompeta, nga naghawas sa pagpahayag sa mga paghukom sa Diyos. Kini nagpatunghag pito ka simbolikong mga hampak, o mga mensahe bahin sa kasuko sa Diyos.

Ang Gingharian sa Diyos, nga gisimbolohan sa bag-ong natawo nga batang lalaki, natukod na sa langit. Ang gubat miulbo, ug si Satanas ug ang iyang kaubang mga demonyo gitambog sa yuta. “Alaot ang yuta,” matod sa usa ka lanog nga tingog. Ang Yawa nasuko pag-ayo tungod kay nahibalo siya nga mubo na lang ang iyang panahon.—Pinadayag 12:12.

Nakita ni Juan si Jesus didto sa langit ingong usa ka kordero, ug kauban niya ang 144,000 nga gipili gikan sa katawhan. Sila “magamando ingong mga hari uban” ni Jesus. Gipakita sa basahon sa Pinadayag nga ang ikaduhang bahin sa binhi may gidaghanon nga 144,000.—Pinadayag 14:1; 20:6.

Ang mga magmamando sa yuta gitigom ngadto sa Armagedon, “ang gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan.” Sila nakiggubat sa usa nga nagsakay sa puting kabayo—si Jesus, nga maoy nanguna sa langitnong kasundalohan. Ang tanang magmamando niining kalibotana nangamatay. Si Satanas gigapos, ug si Jesus ug ang 144,000 naghari sa yuta “sa usa ka libo ka tuig.” Human niana, si Satanas gipatay.—Pinadayag 16:14; 20:4.

Unsay mahimo sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo ug sa iyang mga kauban alang sa matarong nga mga tawo? Si Juan misulat: “Pagapahiran [ni Jehova] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang nangagi na.” (Pinadayag 21:4) Ang yuta nahimo nang paraiso!

Busa sa basahon sa Pinadayag, gitiklopan ang mensahe sa Bibliya. Pinaagi sa Gingharian sa Mesiyas, ang ngalan ni Jehova mabalaan ug ang iyang pagmando mapamatud-an nga matarong hangtod sa hangtod!

Gipasukad sa basahon sa Pinadayag.