Si Abraham mituman sa Diyos tungod sa iyang pagtuo, ug si Jehova nagsaad nga panalanginan siya ug padaghanon ang iyang kaliwat

MGA 350 ka tuig na ang milabay sukad sa Lunop sa adlaw ni Noe. Si Abraham nagpuyo sa mauswagong siyudad sa Ur nga karon mao ang Iraq. Talagsaon ang iyang pagtuo, apan kini gisulayan.

Gisugo siya ni Jehova nga mobiya sa iyang yutang natawhan ug mobalhin sa langyawng yuta sa Canaan. Siya wala magpanuko sa pagsugot. Iyang gidala ang iyang asawa nga si Sara, ang iyang pag-umangkon nga si Lot, ug ang uban pang membro sa iyang pamilya. Human sa taas nga panaw, sila mipuyo sa Canaan diha sa mga tolda. Dayon ang Diyos naghimog pakigsaad uban kang Abraham. Si Jehova nagsaad nga gikan kang Abraham motungha ang dakong nasod, ug ang tanang tawo sa yuta panalanginan pinaagi kaniya. Dugang pa, ang iyang mga kaliwat manag-iya sa yuta sa Canaan.

Si Abraham ug Lot miasenso ug nakabaton ug dagkong panon sa mga karnero ug mga baka. Kay si Abraham dili hakog, gipapili niya si Lot sa bisan unsang teritoryo nga iyang gusto. Gipili ni Lot ang tabunok nga kayutaan sa Suba sa Jordan ug mipuyo duol sa siyudad sa Sodoma. Apan ang mga tawo sa Sodoma mga imoral, nga naghimog grabeng kasal-anan batok kang Jehova.

Sa ulahi gipasaligan ni Jehova nga Diyos si Abraham nga ang iyang mga kaliwat mahisama ka daghan sa mga bituon sa kalangitan. Si Abraham misalig sa maong saad, bisan tuod ang iyang asawa nga si Sara nagpabiling walay anak. Dayon, sa dihang si Abraham nag-edad nag 99 ug si Sara duolan nag 90, miingon ang Diyos nga sila makabatog anak nga lalaki. Natuman kana ug si Sara nanganak kang Isaac. Si Abraham aduna pay laing mga anak, apan ang Manluluwas nga gisaad didto sa Eden maggikan kang Isaac.

Sa laing bahin, si Lot ug ang iyang pamilya nanimuyo sa Sodoma, apan ang matarong nga si Lot wala magpaimpluwensiya sa daotang mga molupyo sa maong siyudad. Sa dihang mihukom si Jehova nga gun-obon ang Sodoma, siya nagpadalag mga manulonda aron pasidan-an si Lot bahin niini. Gisugo sa mga manulonda si Lot ug ang iyang pamilya sa pagbiya sa Sodoma ug giingnan sila nga dili molingi. Dayon, ang Diyos nagpaulan ug kalayo ug asupre sa Sodoma ug sa kasikbit nga daotang siyudad sa Gomora, nga nagpatay sa tanang molupyo niini. Si Lot ug ang iyang duha ka anak nga babaye naluwas. Apan ang asawa ni Lot milingi, lagmit tungod kay nawili siya sa mga butang nga iyang nabiyaan. Tungod sa iyang pagsupak, siya namatay.

—Gipasukad sa Genesis 11:10–19:38.