Ang mga sulat ni Pablo nagpalig-on sa Kristohanong kongregasyon

ANG bag-ong natukod nga Kristohanong kongregasyon adunay hinungdanong papel sa pagtuman sa katuyoan ni Jehova. Apan ang mga Kristohanon sa unang siglo nakasagubang dayon ug mga pagsupak. Sila ba magmatinumanon sa Diyos bisan pa sa paglutos sa mga kaaway ug sa dagkong mga problema sa sulod sa kongregasyon? Ang Kristohanon Gregong Kasulatan adunay 21 ka sulat nga naundan ug gikinahanglang tambag ug pagdasig.

Ang katorse sa maong mga sulat—gikan sa Roma ngadto sa Hebreohanon—gisulat ni apostol Pablo. Ang ngalan niining mga sulata gibase sa kon kinsay gisulatan—usa ka tawo o kaha tibuok kongregasyon. Tagda ang pipila ka butang nga gihisgotan sa mga sulat ni Pablo.

Mga tambag bahin sa moralidad ug panggawi. Ang mga tawong nagbatasan sa pakighilawas, panapaw, ug ubang grabeng mga sala “dili makapanunod sa gingharian sa Diyos.” (Galacia 5:19-21; 1 Corinto 6:9-11) Ang mga magsisimba sa Diyos kinahanglang magkahiusa bisag unsay ilang nasyonalidad. (Roma 2:11; Efeso 4:1-6) Kinahanglan nga kinabubut-on silang motabang sa ilang mga isigkamagtutuo nga nanginahanglan. (2 Corinto 9:7) Si Pablo nag-ingon: “Pag-ampo nga walay-hunong.” Sa pagkatinuod, ang mga magsisimba gidasig sa pagpahayag sa ilang gibati ngadto kang Jehova pinaagi sa pag-ampo. (1 Tesalonica 5:17; 2 Tesalonica 3:1; Filipos 4:6, 7) Aron dunggon sa Diyos ang pag-ampo, gikinahanglan ang pagtuo.—Hebreohanon 11:6.

Unsay makatabang sa mga pamilya nga magmalipayon? Kinahanglang higugmaon sa mga bana ang ilang asawa sama sa ilang kaugalingon. Ang mga asawa kinahanglang magbaton ug lalom nga pagtahod sa ilang bana. Ang mga anak kinahanglang mosunod sa ilang mga ginikanan, tungod kay kini makapahimuot sa Diyos. Kinahanglang giyahan ug bansayon sa mga ginikanan ang ilang mga anak sa mahigugmaong paagi, pinaagi sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya.—Efeso 5:22–6:4; Colosas 3:18-21.

Katin-awan bahin sa katuyoan sa Diyos. Daghang bahin sa Balaod ni Moises ang nagsilbing proteksiyon ug giya sa mga Israelitas hangtod sa pag-abot ni Kristo. (Galacia 3:24) Apan ang mga Kristohanon dili na kinahanglang mosunod sa maong Balaod aron sa pagsimba sa Diyos. Sa iyang sulat ngadto sa mga Hebreohanon—nga mao ang Hudiyong mga Kristohanon—gipatin-aw ni Pablo ang kahulogan sa Balaod ug kon sa unsang paagi natuman ang katuyoan sa Diyos diha kang Kristo. Gisaysay niya nga  ang lainlaing kahikayan ilalom sa Balaod nagtumong sa umaabot nga mga kahikayan sa pagsimba. Pananglitan, ang paghalad sa mga mananap naglandong sa paghalad ni Jesus sa iyang kinabuhi diha sa kamatayon, nga pinaagi niana bug-os nga mapasaylo ang mga sala. (Hebreohanon 10:1-4) Pinaagi sa kamatayon ni Jesus, gitapos sa Diyos ang pakigsaad sa Balaod tungod kay wala na kadto kinahanglana.—Colosas 2:13-17; Hebreohanon 8:13.

Giya bahin sa hustong pagdumala sa kongregasyon. Ang mga lalaking buot moabaga ug mga kaakohan diha sa kongregasyon kinahanglang adunay hataas nga sukdanan sa moral ug makakab-ot sa mga kuwalipikasyon diha sa Bibliya. (1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9) Ang mga magsisimba ni Jehova nga Diyos angay nga magtigom nga regular aron dasigon ang usag usa. (Hebreohanon 10:24, 25) Ang mga tigom sa pagsimba kinahanglang makapadasig ug matulon-anon.—1 Corinto 14:26, 31.

Sa ikaduhang pagsulat ni Pablo kang Timoteo, ang apostol atua na usab sa Roma; siya gibilanggo ug naghulat ug sentensiya. Pipila ray nakabatog kaisog sa pagduaw kaniya. Si Pablo nahibalo nga hapit na siyang mamatay. Siya miingon: “Gibugno ko na ang maayong bugno, natapos ko na ang pagdagan sa lumba, nasunod ko na ang pagtuo.” (2 Timoteo 4:7) Lagmit si Pablo namatay ingong usa ka martir wala madugay human niana. Apan ang mga sulat sa apostol naggiya gihapon sa mga magsisimba sa Diyos hangtod karon.

—Gipasukad sa Roma; 1 Corinto; 2 Corinto; Galacia; Efeso; Filipos; Colosas; 1 Tesalonica; 2 Tesalonica; 1 Timoteo; 2 Timoteo; Tito; Filemon; ug Hebreohanon.