Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

 SEKSIYON 20

Si Jesu-Kristo Gipatay

Si Jesu-Kristo Gipatay

Gisugdan ni Jesus ang usa ka kasaulogan; siya giluiban ug gilansang

HUMAN sa tulo ug tunga ka tuig nga pagsangyaw ug pagpanudlo, si Jesus nahibalo nga hapit nang matapos ang iyang kinabuhi sa yuta. Ang Hudiyong mga lider sa relihiyon nagkunsabo sa pagpatay kaniya, apan sila nahadlok nga basin magkaguliyang ang mga tawo tungod kay sila nagtuo nga siya usa ka propeta. Sa kasamtangan, si Judas Iscariote nga usa sa 12 ka apostoles giimpluwensiyahan ni Satanas sa pagluib kang Jesus. Ang relihiyosong mga lider nagtanyag kang Judas ug 30 ka sensilyong salapi sa pagbuhat niana.

Sa gabii una mamatay si Jesus, iyang gitigom ang iyang mga apostoles aron saulogon ang Paskuwa. Human papahawaa si Judas, iyang gisugdan ang bag-ong kasaulogan, ang Panihapon sa Ginoo. Siya mikuhag tinapay, ug human makaampo, iyang gipasa kana sa nahibilin nga 11 ka apostoles. “Kini nagkahulogan sa akong lawas nga igahatag alang kaninyo,” matod niya. “Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.” Ingon usab niana ang iyang gibuhat sa usa ka kopa sa bino nga nag-ingon: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad tungod sa akong dugo.”—Lucas 22:19, 20.

Daghag gisulti si Jesus sa iyang mga apostoles nianang gabhiona. Siya naghatag kanilag bag-ong sugo—nga sila magpakitag tinuod nga gugma sa usag usa. Siya miingon: “Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo ang akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.” (Juan 13:34, 35) Siya nag-awhag kanila nga dili pabug-atan ang ilang mga kasingkasing sa makapaguol nga mga panghitabo sa unahan. Si Jesus kinasingkasing nga nag-ampo alang kanila. Sila miawit ug mga pagdayeg ug miadto sa tanaman sa Getsemane nianang gabhiona.

Didto, si Jesus miluhod ug kinasingkasing nga miampo. Wala madugay, miabot ang panon sa mga sundalo, mga saserdote, ug uban pa aron dakpon siya. Si Judas mihalok kang Jesus aron siya mailhan sa mga sundalo. Sa dihang gigapos nila si Jesus, ang mga apostoles miikyas.

Samtang gihusay si Jesus sa hataas nga korte sa mga Hudiyo, iyang gipaila nga siya Anak sa Diyos. Gihukman siya nga sad-an ug takos sa kamatayon. Dayon si Jesus gidala kang Poncio Pilato, nga usa ka Romanong Gobernador. Bisag napamatud-an niya nga inosente si Jesus, iyang gitugyan si Jesus sa panon sa mga tawo nga nagtinguha sa pagpatay kaniya.

Si Jesus gidala sa Golgotha, diin gilansang siya sa Romanong mga sundalo diha sa estaka. Udtong dako kadto apan sa milagrosong paagi, kalit nga mingitngit. Pipila ka oras ang milabay, si Jesus namatay ug milinog ug kusog. Ang iyang lawas gilubong sa lubnganan nga gikubkob diha sa bato. Pagkasunod adlaw, gisirad-an sa mga saserdote ang lubnganan ug gipaguwardiyahan kini. Nagpabilin ba siya sa lubnganan? Wala. Nianang higayona, hapit nang mahitabo ang labing kahibulongang milagro.

—Gipasukad sa Mateo kapitulo 26 ug 27; Marcos kapitulo 14 ug 15; Lucas kapitulo 22 ug 23; Juan kapitulo 12 ngadto sa 19.

^ par. 15 Alang sa panaghisgot sa bili sa kamatayon ni Jesus, tan-awa ang kapitulo 5 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Pagkat-og Dugang

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Ang Lukat—Ang Labing Maayong Gasa sa Diyos

Unsa ang lukat? Sa unsang paagi ka makabenepisyo niini?

Pakigsuod Kang Jehova

Si Jehova Nagtaganag “Usa ka Lukat Baylo sa Daghan”

Usa ka simple apan importanteng pagtulon-an nga magpasuod kanimo sa Diyos.