Gipangunahan ni Josue ang Israel sa pagsakop sa yuta sa Canaan. Gihatagan ni Jehova ug gahom ang mga maghuhukom sa pagluwas sa iyang katawhan gikan sa pagpanglupig

GINATOS ka tuig sa wala pa mosulod ang mga Israelitas sa Canaan, si Jehova nagsaad nga iyang ihatag kanang yutaa sa kaliwatan ni Abraham. Ubos sa pagpanguna ni Josue, ang mga Israelitas hapit nang manag-iya sa Yutang Saad.

Ang mga Canaanhon gihukman sa Diyos nga takos sa kamatayon. Ilang gipuno ang yuta sa law-ay kaayong seksuwal nga mga buhat ug sa grabeng pagpinatyanay. Busa, ang mga siyudad sa Canaan nga masakop sa mga Israelitas kinahanglang pukanon sa bug-os.

Apan sa wala pa sila mosulod sa Canaan, si Josue nagpadalag duha ka espiya, nga miestar sa balay sa usa ka babaye nga si Rahab sa siyudad sa Jerico. Iyang giabiabi ang duha ka espiya ug gipanalipdan sila bisag nahibalo siya nga sila mga Israelitas. Si Rahab may pagtuo sa Diyos sa mga Israelitas tungod kay nakadungog siya sa pagluwas ni Jehova sa iyang katawhan. Gipapanumpa niya ang mga espiya nga luwason siya ug ang iyang pamilya.

Sa ulahi, sa dihang misulod na sa Canaan ang mga Israelitas ug misulong sa Jerico, gilumpag ni Jehova ang mga paril sa Jerico sa milagrosong paagi. Ang kasundalohan ni Josue miatake sa siyudad, apan wala nila patya si Rahab ug ang iyang pamilya. Dayon, sulod sa unom ka tuig nga pagpakiggubat, nasakop ni Josue ang dakong bahin sa Yutang Saad. Human niana, ang yuta gibahinbahin sa mga tribo sa Israel.

Sa hapit nang mamatay si Josue, human ang taas nga panahon sa pag-alagad sa Diyos, iyang gitigom ang mga tawo. Iyang gihisgotan kanila ang pagpakiglabot ni Jehova sa ilang mga katigulangan ug gidasig sila sa pag-alagad kang Jehova. Apan sa dihang namatay si Josue ug ang ubang tigulang nga mga lalaki, gibiyaan sa mga Israelitas si Jehova ug misimba sa bakak nga mga diyos. Sulod sa mga 300 ka tuig, ang nasod wala bug-os motuman sa mga sugo ni Jehova. Nianang mga panahona, gitugotan ni Jehova ang mga kaaway sa Israel, sama sa mga Filestihanon, sa pagdaogdaog kanila. Apan sa dihang ang mga Israelitas nagpakitabang kang Jehova, siya nagpilig 12 ka maghuhukom sa pagluwas kanila.

Sumala sa basahon sa Maghuhukom, ang una kanila mao si Othniel ug ang kataposan mao si Samson, ang labing kusgang tawo nga nabuhi sukad. Ang kamatuoran nga gipasiugda pag-ayo sa asoy sa basahon sa mga Maghuhukom mao kini: Ang pagpasakop sa Diyos moresultag mga panalangin, apan ang pagsupak kaniya moresulta sa kadaotan.

—Gipasukad sa Josue; Maghuhukom; Levitico 18:24, 25.