Gihampak ni Jehova ang Ehipto, ug gipangunahan ni Moises ang mga Israelitas sa paggawas sa maong nasod. Gihatagan sila sa Diyos ug Balaod pinaagi ni Moises

SA DAGHANG katuigan, ang mga Israelitas nagpuyo sa Ehipto diin sila midaghan ug miuswag. Apan dihay mitungha nga bag-ong Paraon (Hari) nga wala makaila kang Jose. Kining pintas nga magmamando nahadlok sa pagdaghan sa mga Israelitas mao nga gihimo niya silang mga ulipon. Iyang gimando nga ang tanan nilang masusong lalaki lumsan sa Suba sa Nilo. Apan dihay maisogong inahan nga nanalipod sa iyang anak. Iyang gitago ang bata sa usa ka basket diha sa kasagbotan sa daplin sa suba. Nakita sa anak nga babaye ni Paraon ang bata ug ginganlan niyag Moises, ug iyang gipadako siya sa palasyo.

Sa dihang si Moises nag-edad ug 40, napatay niya ang usa ka kapatas nga Ehiptohanon tungod kay iyang gipanalipdan ang usa ka ulipong Israelitas. Si Moises miikyas ngadto sa halayong yuta ug didto na mipuyo. Pag-edad niyag 80, gipadala siya ni Jehova sa Ehipto aron sultihan si Paraon nga pagawson ang katawhan sa Diyos.

Si Paraon midumili. Busa ang Diyos nagpadalag napulo ka hampak. Sa matag higayon nga moatubang si Moises kang Paraon aron hatagan siyag kahigayonan nga malikayan ang sunod nga hampak, si Paraon nagpatig-a sa iyang kasingkasing ug wala motuman sa sugo sa Diyos pinaagi kang Moises. Sa kataposan, ang ikanapulo nga hampak nagpatay sa tanang panganay sa Ehipto—gawas lamang sa mga panganay sa mga pamilya nga mituman sa sugo ni Jehova nga nagpahid ug dugo sa gihalad nga karnero diha sa haligi ug balabag sa ilang mga pultahan. Gilabyan sa tigpatay nga manulonda ang maong mga panimalay. Sa matag tuig human niana, ang mga Israelitas nagsaulog sa milagrosong pagluwas kanila pinaagi sa selebrasyon nga gitawag ug Paskuwa.

Human mamatay ang panganay ni Paraon, iyang gisugo si Moises ug ang mga Israelitas sa pagbiya sa Ehipto. Silang tanan mibiya dayon. Apan nausab ang hunahuna ni Paraon. Iyang gigukod sila uban ang daghang kasundalohan ug mga karo. Daw natanggong na ang mga Israelitas diha sa kabaybayonan sa Pulang Dagat. Apan gibahin ni Jehova ang Pulang Dagat busa nakatabok ang mga Israelitas taliwala sa mga paril sa tubig! Ang mga Ehiptohanon miagpas kanila, apan gipabuhagay ni Jehova ang tubig mao nga nalumos si Paraon ug ang iyang kasundalohan.

Sa ulahi, samtang nagkampo ang mga Israelitas duol sa Bukid sa Sinai, si Jehova naghimog pakigsaad uban kanila. Pinaagi kang Moises, ang Diyos naghatag kanilag mga balaod nga maoy maggiya ug manalipod kanila sa halos tanang bahin sa ilang kinabuhi. Kon padayon silang magpasakop sa pagmando sa Diyos, si Jehova mag-uban kanila, ug mapanalanginan usab ang ubang mga nasod pinaagi kanila.

Apan nasuko ang Diyos tungod kay kadaghanan kanila walay pagtuo kaniya. Busa gipahinabo ni Jehova nga maglaroylaroy sila sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Dayon, gitudlo ni Moises ang matarong nga si Josue sa pagpuli kaniya. Sa kataposan, ang mga Israelitas andam na sa pagsulod sa yuta nga gisaad sa Diyos kang Abraham.

—Gipasukad sa Exodo; Levitico; Numeros; Deuteronomio; Salmo 136:10-15; Buhat 7:17-36.