Kusog ang pagtubo sa Kristohanong kongregasyon bisag sila gilutos

NAPULO ka adlaw human misaka si Jesus sa langit, ang mga 120 ka tinun-an nagtigom diha sa usa ka balay sa Jerusalem panahon sa Pista sa Pentekostes sa mga Hudiyo niadtong 33 C.E. Sa kalit lang, dihay kabanha sa sulod sa balay nga samag hinaguros sa hangin. Dayon, ang mga tinun-an milagro nga nakasultig lainlaing pinulongan. Unsay hinungdan niining talagsaong panghitabo? Ang Diyos naghatag sa iyang balaang espiritu ngadto sa mga tinun-an.

Sa gawas, dihay daghang tawo nga naggikan sa lainlaing lugar nga mitambong sa pista. Sila nahibulong tungod kay ang mga tinun-an ni Jesus misulti sa pinulongan sa mga tawo. Gisaysay ni Pedro ang hinungdan niini pinaagi sa pagkutlo sa tagna ni propetang Joel nga ang Diyos ‘magbubo’ sa iyang espiritu, ug kadtong makadawat niini makabatog gasa sa paghimog mga milagro. (Joel 2:28, 29) Kining gamhanang pamatuod sa balaang espiritu nagpaila nga dihay nahitabo nga dakong kausaban: Ang pabor sa Diyos wala na sa Israel apan anaa na sa bag-ong natukod nga Kristohanong kongregasyon. Aron dawaton sa Diyos ang pag-alagad sa usa, siya kinahanglan nga mahimong tinun-an ni Kristo.

Sa laing bahin, misamot ang pagsupak sa mga kaaway ug ila pa ganing gipabilanggo ang mga tinun-an. Apan panahon sa kagabhion, gibuksan sa manulonda ni Jehova ang mga pultahan sa prisohan ug iyang gisugo ang mga tinun-an nga magpadayon sa pagsangyaw. Sa dihang mibanagbanag na, sila misugod sa pagsangyaw. Sila misulod sa templo ug nagtudlo sa maayong balita bahin kang Jesus. Ang mga lider sa relihiyon nasuko ug nagmando kanila nga mohunong sa pagsangyaw. Ang mga apostoles maisogong mitubag: “Kinahanglang among sugton ang Diyos ingong magmamando inay ang mga tawo.”—Buhat 5:28, 29.

Ang paglutos migrabe. Ang tinun-an nga si Esteban giakusar sa pipila ka Hudiyo nga siya nagpasipala sa Diyos ug ilang gibato siya hangtod nga namatay. Kini gisaksihan ug giuyonan ni Saulo, usa ka batan-on nga taga-Tarso. Human niana, si Saulo miadto sa Damasco aron dakpon ang tanang tinun-an ni Kristo. Samtang nagpaingon didto, misidlak ang kahayag gikan sa langit ug dihay tingog nga miingon: “Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?” Si Saulo, nga nabuta sa kahayag, nangutana: “Kinsa ka man?” Ang tingog mitubag: “Ako si Jesus.”—Buhat 9:3-5.

Paglabay sa tulo ka adlaw, gipadala ni Jesus ang tinun-an nga si Ananias aron ibalik ang panan-aw ni Saulo. Si Saulo gibawtismohan ug misugod sa pagsangyaw nga maisogon bahin kang Jesus. Siya nahimong si apostol Pablo ug nahimong debotadong membro sa Kristohanong kongregasyon.

Ang mga tinun-an ni Jesus nagmantala sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos ngadto lamang sa mga Hudiyo ug mga Samaritano. Apan niadtong higayona, ang usa ka manulonda nagpakita kang Cornelio, nga usa ka mahinadlokon sa Diyos nga opisyal sa kasundalohan sa Roma. Si Cornelio gisugo nga ipakuha si apostol Pedro. Uban sa pipila ka tinun-an, si Pedro misangyaw sa tibuok panimalay ni Cornelio. Samtang nagsulti si Pedro, ang balaang espiritu mikunsad sa maong Hentil (dili-Hudiyo) nga mga magtutuo, ug ang apostol nagsugo nga sila bawtismohan sa ngalan ni Jesus. Ang kahigayonan sa pagbaton sa kinabuhing walay kataposan nabuksan ngadto sa mga tawo sa tanang kanasoran. Tungod niana, ang kongregasyon andam na sa pagpakaylap sa maayong balita sa halayong mga kayutaan.

—Gipasukad sa Buhat 1:1–11:21.