Gipaila ni Jehova si Jesus nga taga-Nasaret ingong ang dugay nang gisaad nga Mesiyas

TABANGAN kaha ni Jehova ang mga tawo aron makaila sa gisaad nga Mesiyas? Oo. Tagda kon unsay gibuhat sa Diyos mga upat ka gatos ka tuig human makompleto ang Hebreohanong Kasulatan. Sa siyudad sa Nasaret, sa amihanang rehiyon sa Galilea, ang birhen nga si Maria nakurat sa dihang siya giduaw sa manulonda nga si Gabriel. Siya giingnan nga ang Diyos mogamit sa iyang aktibong puwersa, o balaang espiritu, aron siya manganak ug usa ka batang lalaki bisag siya usa ka birhen. Kining bataa mao ang dugay nang gisaad nga Hari nga magmando sa walay kataposan! Siya mao ang anak sa Diyos, kansang kinabuhi gibalhin gikan sa langit ngadto sa tagoangkan ni Maria.

Mapaubsanong gidawat ni Maria ang talagsaong pribilehiyo. Ang Diyos nagpadalag manulonda aron pasaligan si Jose nga ang Diyos maoy nagpahinabo sa pagmabdos ni Maria. Busa giminyoan ni Jose si Maria. Apan, komosta man ang tagna nga ang Mesiyas matawo sa Betlehem? (Miqueas 5:2) Kanang gamayng lungsod nahimutang mga 140 kilometros gikan sa Nasaret!

Ang usa ka Romanong magmamando nagsugo ug census. Ang mga tawo kinahanglang magparehistro sa lungsod nga ilang natawhan. Dayag nga si Jose ug Maria natawo sa Betlehem, busa mipauli didto si Jose uban ni Maria nga talianak na. (Lucas 2:3) Si Maria nanganak sa kuwadra, ug iyang gipahigda ang bata sa pasungan. Ang Diyos nagpadalag manulonda ngadto sa mga magbalantay sa karnero diha sa bungtod aron sultihan sila nga ang bata nga bag-ong natawo mao ang gisaad nga Mesiyas, o Kristo.

Sa ulahi, ang uban usab nagpamatuod nga si Jesus mao ang gisaad nga Mesiyas. Si propetang Isaias nagtagna nga usa ka lalaki ang motungha aron mag-andam sa dalan alang sa hinungdanong buluhaton sa Mesiyas. (Isaias 40:3) Siya mao si Juan Bawtista. Sa dihang iyang nakita si Jesus, siya miingon: “Tan-awa, ang Kordero sa Diyos nga magakuha sa sala sa kalibotan!” Ang pipila sa mga tinun-an ni Juan misunod dayon kang Jesus. Ang usa kanila miingon: “Nakaplagan namo ang Mesiyas.”—Juan 1:29, 36, 41.

Duna pay laing pamatuod. Sa dihang gibawtismohan ni Juan si Jesus, si Jehova mismo misulti gikan sa langit. Pinaagi sa balaang espiritu, iyang gidihogan si Jesus ingong Mesiyas ug miingon: “Kini mao ang akong Anak, ang hinigugma, nga akong giuyonan.” (Mateo 3:16, 17) Ang dugay nang gisaad nga Mesiyas miabot na!

Kanus-a kini nahitabo? Sa tuig 29 C.E., pagkahuman gayod sa 483 ka tuig nga gitagna ni Daniel. Oo, kana maoy bahin sa lig-ong pamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas, o Kristo. Apan, unsa man ang mensahe nga iyang gipahayag samtang dinhi siya sa yuta?

—Gipasukad sa basahon sa Mateo kapitulo 1 ngadto sa 3; Marcos kapitulo 1; Lucas kapitulo 2; Juan kapitulo 1.