Gilalang sa Diyos ang uniberso ug ang kinabuhi sa yuta; gilalang niya ang hingpit nga lalaki ug babaye, gipapuyo sila sa usa ka matahom nga tanaman, ug gihatagag mga sugo nga angayng tumanon

“SA SINUGDAN gilalang sa Diyos ang mga langit ug ang yuta.” (Genesis 1:1) Kini ang labing iladong pangbukas nga mga pulong nga nasulat sukad. Pinaagi nianang simple ug makahuloganong mga pulong, gipaila sa Bibliya kanato ang labing importanteng Persona sa tibuok Balaang Kasulatan—si Jehova, ang labing gamhanang Diyos. Ang unang mga bersikulo sa Bibliya nagpadayag nga ang Diyos maoy Maglalalang sa halapad kaayong uniberso, nga naglakip sa planeta nga atong gipuy-an. Ang nagsunod nga mga bersikulo nagsaysay nga giandam sa Diyos ang atong puy-anang yuta, ug gipatungha ang tanang kahibulongang butang niini. Gihimo niya kana sulod sa tag-as nga mga yugto sa panahon, nga simbolikong gitawag nga mga adlaw.

Ang labing talagsaong linalang sa Diyos sa yuta mao ang tawo. Siya gilalang sumala sa larawan sa Diyos. Busa may katakos siya sa pagpakita sa mga hiyas ni Jehova, sama sa gugma ug kaalam. Siya gilalang sa Diyos gikan sa abog sa yuta. Ginganlan siya sa Diyos ug Adan ug gipapuyo sa usa ka paraiso, ang tanaman sa Eden. Ang Diyos mismo ang naghimo sa maong tanaman, ug gipatuboan niya kinig nindot ug mabungahong mga kahoy.

Ang Diyos nahibalo nga si Adan nagkinahanglag kapikas. Busa siya nagkuhag usa ka gusok ni Adan ug gihimo kana nga babaye. Dayon, ang Diyos naghatag kaniya ngadto sa lalaki ingong iyang asawa, nga sa ulahi ginganlag Eva. Sa kalipay ni Adan siya mibalak: “Kini sa kataposan bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod.” Unya ang Diyos miingon: “Mao nga ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug siya kinahanglang moipon sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod.”—Genesis 2:22-24; 3:20.

Ang Diyos naghatag kang Adan ug Eva ug duha ka sugo. Una, sila gisugo sa pagtikad ug pag-atiman sa yuta, ug pun-on kini sa ilang mga anak. Ikaduha, sila gisugo nga dili mokaon sa bunga sa usa ka kahoy diha sa halapad kaayong tanaman, ang “kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan.” (Genesis 2:17) Kon sila mosupak, sila mamatay. Pinaagi nianang mga sugoa, ang Diyos naghatag kanilag kahigayonan sa pagpakita nga ilang giila ang Diyos ingong Magmamando. Ang ilang pagsunod niana magpakita usab sa ilang gugma ug pagpasalamat kaniya. Wala silay katarongan nga dili mosunod sa mahigugmaong pagmando sa Diyos. Sila hingpit ug walay depekto. Ang Bibliya nag-ingon kanato: “Nakita sa Diyos ang tanan nga iyang gibuhat ug, tan-awa! kadto maayo kaayo.”—Genesis 1:31.

—Gipasukad sa Genesis kapitulo 1 ug 2.