Si Pablo mibiyahe sa kamad-an ug sa kadagatan aron sa pagsangyaw

HUMAN mahimong Kristohanon, si apostol Pablo madasigong nagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos ug tungod niana, kining kanhi magsusupak mao na poy grabeng gisupak. Kining kugihan nga apostol makadaghan nga mibiyahe sa lagyong dapit aron isangyaw ang maayong balita sa Gingharian, nga maoy gamiton sa Diyos sa pagtuman sa iyang orihinal nga katuyoan alang sa katawhan.

Sa Listra, sa unang panaw ni Pablo, iyang giayo ang usa ka tawo nga natawong bakol. Tungod niana, si Pablo ug ang iyang kauban nga si Bernabe gisimba sa mga tawo. Halos wala nila mapugngi ang mga tawo sa pagtanyag ug mga halad ngadto kanila. Apan kining mga tawhana giimpluwensiyahan sa mga kaaway ni Pablo mao nga sa ulahi ila siyang gibato hangtod sa punto nga abi nilag patay na siya. Hinuon si Pablo wala ra mamatay ug sa ulahi siya mibalik sa maong siyudad aron dasigon ang mga tinun-an.

Ang ubang Hudiyong mga Kristohanon nag-ingon nga ang dili Hudiyong mga magtutuo kinahanglang mosunod sa pipila ka sugo sa Balaod ni Moises. Gikonsulta kana ni Pablo sa mga apostoles ug sa mga ansiyano sa Jerusalem. Human masusi pag-ayo ang Kasulatan ug pinaagi sa paggiya sa balaang espiritu sa Diyos, ilang gisulatan ang mga kongregasyon aron tambagan sila nga maglikay sa idolatriya, sa pagkaog dugo ug karne sa naluok nga mananap, ug sa pakighilawas. Ang maong sugo maoy “kinahanglanong mga butang,” apan ang pagsunod niini wala magpasabot nga sundon ang Balaod ni Moises.—Buhat 15:28, 29.

Sa iyang ikaduhang panaw sa pagsangyaw, si Pablo miduaw sa Berea, nga karon bahin sa Gresya. Ang mga Hudiyo nga nagpuyo didto mahinamong midawat sa mensahe, nga nagsusi sa Kasulatan sa adlaw-adlaw aron maseguro kon tinuod ba ang iyang gitudlo. Apan mitungha na usab ang pagsupak mao nga siya napugos sa pagbiya ug miadto sa Atenas. Atubangan sa edukadong mga tawo didto, si Pablo mihatag ug puwersadong pakigpulong nga maoy maayong ehemplo sa mataktikanhon, maalamon, ug epektibong pagpanudlo.

Human sa ikatulong panaw sa pagsangyaw, si Pablo miadto sa Jerusalem. Sa dihang miduaw siya sa templo, dihay mga Hudiyo nga nagpasiugdag kagubot tungod kay gusto nila nga siya patyon. Gidakop sa Romanong mga sundalo si Pablo ug ila siyang gisukitsukit. Ingong lungsoranon sa Roma, iyang gidepensahan ang iyang kaugalingon atubangan sa Romanong Gobernador nga si Felix. Ang mga Hudiyo walay pamatuod sa ilang mga sumbong batok kang Pablo. Aron ang laing Romanong Gobernador nga si Festo dili magtugyan kaniya ngadto sa mga Hudiyo, si Pablo miingon: “Ako moapelar kang Cesar!” Si Festo mitubag: “Kang Cesar ikaw moadto.”—Buhat 25:11, 12.

Si Pablo gisakay sa barko aron husayon didto sa Italya. Siya nagpalabay sa tingtugnaw sa isla sa Malta kay ang barko naguba. Pag-abot niya sa Roma, siya miarkela ug balay sulod sa duha ka tuig. Bisag dihay nagguwardiya kaniya, ang kugihang apostol nagpadayon sa pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos sa tanang miduaw kaniya.

—Gipasukad sa Buhat 11:22–28:31.