Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Ang Bibliya—Unsay Mensahe Niini?

Unsa ang pangunang mensahe sa Bibliya?

Nganong Angay Nimong Susihon ang Bibliya?

Sayra ang hinungdanong mga kamatuoran bahin sa Bibliya, ang labing popular nga basahon.

SEKSIYON 1

Ang Maglalalang Naghatag sa Tawo ug Paraiso

Giunsa paghubit sa Bibliya ang paglalang sa tawo? Unsang mga sugo ang gihatag sa Diyos sa unang magtiayon?

SEKSIYON 2

Ang Paraiso Nawala

Sa dihang gihukman si Adan ug Eva, unsang pasukaranan sa paglaom ang gitagana sa Diyos?

SEKSIYON 3

Ang Tawo Naluwas sa Lunop

Sa unsang paagi ang pagkadaotan mikaylap sa yuta? Giunsa pagpamatuod ni Noe nga siya matinumanon?

SEKSIYON 4

Ang Diyos Nakigsaad Kang Abraham

Nganong mibalhin si Abraham sa Canaan? Unsang pakigsaad ang gihimo ni Jehova uban kang Abraham?

SEKSIYON 5

Gipanalanginan sa Diyos si Abraham ug ang Iyang Pamilya

Nganong gisugo ni Jehova si Abraham sa paghalad kang Isaac? Unsay gitagna ni Jacob sa wala pa siya mamatay?

SEKSIYON 6

Si Job Nagpabiling Matinumanon sa Diyos

Giunsa pagpakita sa basahon sa Job nga ang tanang intelihenteng linalang makatampo sa pagbayaw sa pagmando sa Diyos?

SEKSIYON 7

Giluwas sa Diyos ang mga Israelitas

Sa unsang paagi gigamit sa Diyos si Moises sa pagluwas sa mga Israelitas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto? Nganong gisaulog sa mga Israelitas ang Paskuwa?

SEKSIYON 8

Ang mga Israelitas Misulod sa Canaan

Dihang misulod na ang mga Israelitas sa Canaan, nganong giluwas ni Jehova si Rahab ug ang iyang pamilya sa Jerico?

SEKSIYON 9

Ang mga Israelitas Nangayog Hari

Dihang nangayog hari ang mga Israelitas, gipili ni Jehova si Saul. Nganong gidihogan ni Jehova si David ingong hari puli kang Saul?

SEKSIYON 10

Ang Maalamong Hari nga si Solomon

Giunsa pagpasundayag ni Solomon ang iyang kaalam? Unsay resulta dihang mibiya siya kang Jehova?

SEKSIYON 11

Sagradong mga Awit Alang sa Paghupay ug Pagtudlo

Unsa nga mga salmo ang nagpakita nga ang Diyos magtabang ug maghupay niadtong nahigugma kaniya? Unsay gipadayag sa hari diha sa Awit ni Solomon?

SEKSIYON 12

Kaalam sa Diyos nga Mogiya sa Kinabuhi

Tagda kon sa unsang paagi ang inspiradong tambag gikan sa basahon sa Proverbio ug Ecclesiastes makahatag ug praktikal nga giya ug pasukaranan sa pagsalig sa Diyos.

SEKSIYON 13

Ang Maayo ug Daotang mga Hari

Sa unsang paagi ang Israel nabahin ngadto sa duha ka gingharian?

SEKSIYON 14

Ang Diyos Misulti Pinaagi sa Iyang mga Propeta

Unsang mga mensahe ang gipahayag sa mga propeta sa Diyos? Tagda ang upat ka tema nga ilang gimantala.

SEKSIYON 15

Ang Nabihag nga Propeta Nakakitag mga Panan-awon sa Umaabot

Unsay nahibaloan ni Daniel bahin sa Mesiyas ug sa Gingharian sa Diyos?

SEKSIYON 16

Ang Mesiyas Miabot

Sa unsang paagi gigamit ni Jehova ang mga manulonda ug si Juan Bawtista sa pagpaila nga si Jesus mao ang Mesiyas? Sa unsang paagi tin-awng gipaila ni Jehova ang iyang Anak ingong Mesiyas?

SEKSIYON 17

Si Jesus Nagtudlo Bahin sa Gingharian sa Diyos

Unsa ang tema sa pagsangyaw ni Jesus? Giunsa niya pagpakita nga ang iyang pagmando ipasukad sa gugma ug hustisya?

SEKSIYON 18

Si Jesus Naghimog mga Milagro

Unsay gipaila sa mga milagro ni Jesus bahin sa iyang gahom ug umaabot nga pagmando sa yuta?

SEKSIYON 19

Mga Tagna ni Jesus nga Makaapektar sa Tibuok Kalibotan

Unsay kahulogan sa ilhanan nga gihatag ni Jesus ngadto sa iyang mga apostoles?

SEKSIYON 20

Si Jesu-Kristo Gipatay

Unsang bag-ong kasaulogan ang gisugdan ni Jesus sa wala pa siya luibi ug ilansang sa estaka?

SEKSIYON 21

Si Jesus Nabuhi!

Sa unsang paagi nahibaloan sa mga tinun-an nga ang Diyos nagbanhaw na kang Jesus?

SEKSIYON 22

Ang mga Apostoles Maisogong Nagsangyaw

Unsay nahitabo panahon sa Pista sa Pentekostes? Unsay reaksiyon sa mga kaaway sa pagsangyaw sa mga tinun-an ni Jesus?

SEKSIYON 23

Ang Maayong Balita Mikaylap

Unsay nahitabo human ayoha ni Pablo ang bakol didto sa Listra? Nganong nakaabot si Pablo sa Roma?

SEKSIYON 24

Si Pablo Nagsulat sa mga Kongregasyon

Unsang giya ang gihatag ni Pablo bahin sa hustong pagdumala sa kongregasyon? Unsay iyang giingon bahin sa gisaad nga binhi?

SEKSIYON 25

Tambag Bahin sa Pagtuo, Panggawi, ug Gugma

Sa unsang paagi ikapasundayag sa usa ka Kristohanon ang iyang pagtuo? Sa unsang paagi ikapakita sa usa ka tawo nga siya nahigugma gayod sa Diyos?

SEKSIYON 26

Ang Paraiso Napasig-uli!

Sa unsang paagi gitiklopan sa Pinadayag ang mensahe sa Bibliya?

Ang Mensahe sa Bibliya—Sumaryo

Sa unsang paagi anam-anam gibutyag ni Jehova nga si Jesus ang Mesiyas, kinsa magpasig-uli sa Paraiso?

Kronolohiya sa Importanteng mga Hitabo sa Bibliya

Tan-awa ang kronolohiya sa importanteng mga hitabo sa Bibliya, gikan sa 4026 B.C.E. hangtod sa mga 100 C.E.