KAMATUORAN bahin sa unsa? Bahin sa labing hinungdanong mga pangutana nga padayong gisukna sa katawhan. Tingali ikaw nangita usab sa tubag niining mga pangutanaha:

  • May pagtagad ba gayod ang Diyos kanato?

  • Matapos pa ba ang gubat ug pag-antos?

  • Unsay mahitabo kanato sa dihang kita mamatay?

  • Aduna pa bay paglaom ang mga patay?

  • Unsaon nako pag-ampo aron ako patalinghogan sa Diyos?

  • Sa unsang paagi ako magmalipayon?

Asa man nimo makaplagan ang tubag niining mga pangutanaha? Kon moadto ka sa mga librarya o sa mga baligyaanag libro, tingali makakita kag daghang libro nga nag-angkon nga makahatag kanimog tubag. Apan sagad nagkasumpaki ang mga tubag sa maong mga libro. Ang uban daw kasaligan, apan sa paglabay sa panahon, kini dili na mapadapat ug kinahanglang rebisahon o pulihan.

Apan dunay usa ka basahon nga naundan ug kasaligang mga tubag. Kini nagtug-an gayod sa kamatuoran. Si Jesu-Kristo miampo ngadto sa Diyos: “Ang imong pulong maoy kamatuoran.” (Juan 17:17) Kini nga Pulong mao ang Bibliya. Sa mosunod nga mga panid, makita nimo ang tin-aw ug tinuod nga mga tubag sa Bibliya sa mga pangutana sa ibabaw.

 May Pagtagad ba Gayod ang Diyos Kanato?

KON NGANONG MITUNGHA KINING PANGUTANAHA: Kita nagpuyo sa kalibotan nga punog kabangis ug inhustisya. Ang daghang relihiyon nagtudlo nga pagbuot sa Diyos ang pag-antos nga atong naagoman.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA: Ang Diyos wala gayod magpahinabog pagkadaotan. “Halayo ra sa matuod nga Diyos nga mobuhat sa pagkadaotan, ug sa Labing Gamhanan nga mobuhat sa kawalay-hustisya!” miingon ang Job 34:10. Ang Diyos adunay mahigugmaong katuyoan alang sa katawhan. Busa si Jesus nagtudlo kanato sa pag-ampo: “Amahan namo nga anaa sa mga langit . . . Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:9, 10) Ang Diyos may pagtagad gayod kanato mao nga naghimo siyag paagi aron sa pagtuman sa iyang katuyoan.Juan 3:16.

Tan-awa usab ang Genesis 1:26-28; Santiago 1:13; ug 1 Pedro 5:6, 7.

Matapos pa ba ang Gubat ug Pag-antos?

KON NGANONG MITUNGHA KINING PANGUTANAHA: Ang gubat padayong mipatay ug daghan kaayong tawo. Kitang tanan apektado gayod sa pag-antos sa tawo.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA: Ang Diyos nagtagna sa usa ka panahon diin iyang ipahinabo ang kalinaw sa tibuok yuta. Ilawom sa pagmando sa iyang langitnong Gingharian, ang mga tawo dili na ‘makakat-on pa sa gubat.’ Hinunoa, ilang “pagasalsalon ang ilang mga espada nga mga punta sa daro.” (Isaias 2:4) Ang Diyos magtapos sa tanang inhustisya ug pag-antos. Ang Bibliya nagsaad: “Pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa. Ang unang mga butang [lakip na ang inhustisya ug pag-antos] nangagi na.”Pinadayag 21:3, 4.

Tan-awa usab ang Salmo 37:10, 11; 46:9; ug Miqueas 4:1-4.

Unsay Mahitabo Kanato sa Dihang Kita Mamatay?

KON NGANONG MITUNGHA KINING PANGUTANAHA: Halos tanang relihiyon karon nagtudlo nga dunay espiritu diha sa tawo nga magpabiling buhi human sa kamatayon. Ang uban nagtuo nga ang mga patay makahimo pag kadaot sa mga buhi o silotan sa Diyos ang mga daotan sa walay kataposan diha sa nagdilaab nga impiyerno.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA: Inigkamatay sa tawo, siya wala na gayod maglungtad. ‘Ang mga patay . . . wala nay nahibaloan nga bisan unsa,’ miingon ang Ecclesiastes 9:5. Sanglit ang mga patay dili mahibalo, mobati, o makasinati sa bisan unsa, dili na gayod sila makahimog kadaot o makatabang sa mga buhi.Salmo 146:3, 4.

Tan-awa usab ang Genesis 3:19 ug Ecclesiastes 9:6, 10.

 Aduna pa bay Paglaom ang mga Patay?

KON NGANONG MITUNGHA KINING PANGUTANAHA: Gusto gayod natong mabuhi uban sa atong mga minahal. Busa natural lamang nga mangandoy kita nga makita pag-usab ang namatay natong mga minahal.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA: Pagabanhawon ang kadaghanan sa mga patay. Si Jesus nagsaad nga “ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan . . . manggula.” (Juan 5:28, 29) Sumala sa orihinal nga katuyoan sa Diyos, silang pagabanhawon makapuyo unya sa usa ka paraisong yuta. (Lucas 23:43) Sa umaabot, ang masinugtanong mga tawo makabaton ug hingpit nga panglawas ug kinabuhing walay-kataposan. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”Salmo 37:29.

Tan-awa usab ang Job 14:14, 15; Lucas 7:11-17; ug Buhat 24:15.

Unsaon Nako Pag-ampo Aron Ako Patalinghogan sa Diyos?

KON NGANONG MITUNGHA KINING PANGUTANAHA: Ang mga tawo diha sa halos tanang relihiyon nagaampo. Apan daghan ang mibati nga wala patalinghogi ang ilang mga pag-ampo.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA: Si Jesus nagtudlo nga dili nato balikbalikon ang atong mga pag-ampo. “Sa dihang mag-ampo,” siya miingon, “ayaw balikbalika pagsulti ang samang mga butang.” (Mateo 6:7) Kon gusto nato nga patalinghogan sa Diyos ang atong mga pag-ampo, angay kitang mag-ampo sa paagi nga iyang giuyonan. Sa paghimo niana, angay natong tun-an ang kabubut-on sa Diyos ug moampo uyon niana. Ang 1 Juan 5:14 nagsaysay: ‘Bisan unsay atong pangayoon sumala sa kabubut-on sa Diyos, siya magpatalinghog kanato.’

Tan-awa usab ang Salmo 65:2; Juan 14:6, 14; ug 1 Juan 3:22.

Sa Unsang Paagi Ako Magmalipayon?

KON NGANONG MITUNGHA KINING PANGUTANAHA: Daghang tawo ang nag-isip sa bahandi, katahom, ug pagkainila ingong tinubdan sa kalipay. Busa sila nangagpas pag-ayo niini, apan wala gayod nila makaplagi ang tinuod nga kalipay.

KON UNSAY GITUDLO SA BIBLIYA: Gipakita ni Jesus kon unsay himoon aron magmalipayon sa dihang siya miingon: “Malipayon kadtong mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.” (Mateo 5:3) Makaplagan lamang nato ang tinuod nga kalipay kon kita molihok aron sa pagtagbaw sa atong kinadak-ang panginahanglan, nga mao ang atong tinguha sa pagkat-on bahin sa Diyos ug sa iyang mga katuyoan alang kanato. Kini nga kamatuoran makaplagan diha sa Bibliya. Ang pagkakat-on niini makatabang kanato sa pag-ila kon unsa gayod ang hinungdanon ug kon unsay dili. Kon magpagiya kita sa kamatuoran sa Bibliya sa atong mga desisyon ug mga lihok, ang atong kinabuhi mahimong mas makahuloganon.Lucas 11:28.

Tan-awa usab ang Proverbio 3:5, 6, 13-18 ug 1 Timoteo 6:9, 10.

 Kini maoy daklit lamang nga pagsusi sa tubag sa Bibliya sa unom ka pangutana. Gusto ka bang mahibalo ug dugang pa? Kon ikaw usa niadtong mga “mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan,” walay duhaduha nga buot gayod nimo. Tingali ikaw nangita usab sa tubag sa mga pangutana nga sama sa: ‘Kon may pagtagad ang Diyos kanato, nganong iya mang gitugotan ang grabeng pagkadaotan ug pag-antos? Sa unsang paagi mouswag ang akong pamilyahanong kinabuhi?’ Ang Bibliya naghatag ug kompleto ug makapatagbawng mga tubag niini ug sa uban pang mga pangutana.

Hinunoa, daghang tawo karon nagpanuko sa pagsusi sa Bibliya. Sila nag-isip niini nga baga nga libro ug usahay lisod sabton. Gusto ka ba nga dunay motabang kanimo sa pagpangita sa mga tubag diha sa Bibliya? Ang mga Saksi ni Jehova nagtanyag ug duha ka paagi aron ikaw matabangan.

Una, ang librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? gidisenyo aron sa pagtabang sa puliki nga mga tawo aron ilang makat-onan ang tin-awng mga tubag sa Bibliya sa hinungdanong mga pangutana. Ang laing paagi mao ang libre nga pagtuon sa Bibliya diha sa balay. Usa ka kuwalipikadong Saksi ni Jehova sa inyong lugar ang mahimong moduaw kanimo diha sa imong balay o sa dapit nga kombenyente kanimo aron makighisgot bahin sa Bibliya sulod sa pipila ka minuto matag semana. Minilyong tawo sa tibuok kalibotan ang nakapahimulos na niini nga programa. Daghan kanila ang mahinamong nakahinapos: “Nakaplagan na nako ang kamatuoran!”

Wala nay bahandi nga mas bililhon pa kay niini. Ang kamatuoran sa Bibliya magpahigawas kanato gikan sa patuotuo, kalibog, ug kahadlok. Kini maghatag kanatog paglaom, katuyoan, ug kalipay. Si Jesus miingon: “Kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magpagawas kaninyo.”Juan 8:32.