Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 14

Ang Unang mga Tinun-an ni Jesus

Ang Unang mga Tinun-an ni Jesus

JUAN 1:29-51

  • MIUBAN KANG JESUS ANG IYANG UNANG MGA TINUN-AN

Paglabayg 40 ka adlaw sa kamingawan ug una pa mobalik sa Galilea, mibalik si Jesus kang Juan, nga maoy nagbawtismo niya. Samtang nagpaingon si Jesus kaniya, si Juan miingon sa mga tawong naa didto: “Tan-awa, ang Kordero sa Diyos nga magpapas sa sala sa kalibotan! Siya ang akong gitumong dihang miingon ko: ‘Kadtong nagsunod kanako nag-una na kanako, kay siya naglungtad una pa kanako.’” (Juan 1:29, 30) Bisag mas magulang si Juan kang Jesus, nasayod siya nga si Jesus nagkinabuhi na kaniadto sa langit ingong espiritung persona.

Pipila ka semana sa wala pa miduol si Jesus kang Juan aron magpabawtismo, morag dili pa segurado si Juan kon si Jesus ba gyod ang Mesiyas. Si Juan miingon: “Bisan ako wala makaila kaniya. Apan ako namawtismo sa tubig aron nga siya mapadayag sa Israel.”—Juan 1:31.

Dayon giasoy ni Juan sa mga tawong naa didto kon unsay nahitabo dihang iyang gibawtismohan si Jesus: “Nakita nako ang espiritu nga mikunsad samag salampati nga gikan sa langit, ug kini mipabilin diha kaniya. Bisan ako wala makaila kaniya. Apan ang Usa nga nagpadala kanako sa pagpamawtismo sa tubig miingon kanako: ‘Dihang makita nimo nga ang usa ka tawo kunsaran sa espiritu ug kini magpabilin kaniya, mahibalo ka nga siya ang magbawtismo pinaagi sa balaang espiritu.’ Ug nakita nako kini, ug ako nagpamatuod nga siya ang Anak sa Diyos.”—Juan 1:32-34.

Pagkasunod adlaw, kauban ni Juan ang duha sa iyang mga tinun-an dihang miduol pag-usab si Jesus. Si Juan miingon: “Tan-awa, ang Kordero sa Diyos!” (Juan 1:36) Tungod niini, ang duha ka tinun-an ni Juan nga Tigbawtismo misunod kang Jesus. Ang usa mao si Andres ug tingali ang ikaduha mao ang nagsulat niini nga panghitabo, nga ginganlan sab ug Juan. Kini nga Juan lagmit ig-agaw ni Jesus. Siya anak ni Zebedeo ug Salome, nga posibleng igsoon ni Maria.

Paglingi ni Jesus, nakita niya si Andres ug Juan nga nagsunod niya, maong nangutana siya: “Unsay inyong tuyo?”

“Rabbi,” sila nangutana, “diin ka nag-estar?”

“Uban mo nako aron inyong makita,” mitubag si Jesus.—Juan 1:37-39.

Mga alas kuwatro na sa hapon, ug si Andres ug Juan mikuyog kang Jesus sa nahibiling mga oras anang adlawa. Eksayted kaayo si Andres maong iyang gipangita ang iyang igsoong si Simon, nga ginganlan sab ug Pedro, ug miingon kaniya: “Nakaplagan na namo ang Mesiyas.” (Juan 1:41) Gidala ni Andres si Pedro ngadto kang Jesus. Ang mga panghitabo sa ulahi nagpakita nga gipangita sab ni Juan ang iyang igsoong si Santiago ug gidala siya kang Jesus; pero wala irekord ni Juan kini nga detalye.

Pagkasunod adlaw, nakita ni Jesus si Felipe nga taga-Betsaida. Duol ni sa amihanang baybayon sa Dagat sa Galilea ug taga-dinhi si Andres ug Pedro.  Gidapit ni Jesus si Felipe: “Dali, sunod kanako.”—Juan 1:43.

Dayon nakita ni Felipe si Natanael, nga gitawag sab ug Bartolome, ug miingon: “Nakaplagan na namo ang gitumong sa Balaod ni Moises ug sa basahon sa mga Propeta: Si Jesus, ang anak ni Jose, nga taga-Nasaret.” Nagduhaduha si Natanael ug iyang giingnan si Felipe: “Duna bay maayo gikan sa Nasaret?”

“Uban nako aron imong makita,” mitubag si Felipe. Pagkakita ni Jesus nga nagpadulong si Natanael, siya miingon: “Ania, usa ka maayong Israelinhon nga dili manglimbong.”

“Nganong nakaila ka kanako?” nangutana si Natanael.

Si Jesus mitubag: “Sa wala pa ka tawga ni Felipe, samtang didto ka sa ilalom sa kahoyng igos, ako kang nakita.”

Natingala si Natanael ug miingon: “Rabbi, ikaw ang Anak sa Diyos, ikaw ang Hari sa Israel.”

“Mituo ba ka kay ako kang gisultihan nga nakita ka nako sa ilalom sa kahoyng igos?” nangutana si Jesus. “Makakita kag mas kahibulongan pa niini.” Dayon si Jesus misaad: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, inyong makita nga mabuksan ang langit ug ang mga anghel sa Diyos mosaka ug manaog alang sa Anak sa tawo.”—Juan 1:45-51.

Human dayon niini, si Jesus ug ang iyang bag-ong mga tinun-an mibiya sa Walog sa Jordan ug miadto sa Galilea.