Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 91

Gibanhaw si Lazaro

Gibanhaw si Lazaro

JUAN 11:38-54

  • ANG PAGKABANHAW NI LAZARO

  • ANG SANHEDRIN NAGPLANO SA PAGPATAY KANG JESUS

Human magkita si Jesus, Marta, ug Maria duol sa Betania, sila miadto sa lubnganan ni Lazaro. Usa kini ka langob nga may batong gitabon sa entrada niini. Si Jesus nagsugo: “Kuhaa ninyo ang bato.” Wala makasabot si Marta kon unsay himoon ni Jesus. Siya miingon: “Ginoo, baho na siya karon kay ikaupat na man ka adlaw.” Pero giingnan siya ni Jesus: “Dili ba gisultihan ka nako nga kon motuo ka imong makita ang himaya sa Diyos?”—Juan 11:39, 40.

Busa gikuha nila ang bato. Unya si Jesus mihangad sa langit ug miampo: “Amahan, nagpasalamat ko nimo nga imo kong gidungog. Nahibalo ko nga kanunay ko nimong dunggon; apan misulti ko aron ang mga tawo nga ania dinhi motuo nga ako imong gipadala.” Ang pag-ampo ni Jesus  diha sa publiko nagtudlo sa mga tawo nga ang iyang pagabuhaton maoy pinaagi sa gahom sa Diyos. Dayon si Jesus misinggit: “Lazaro, gula ngari!” Ug migula si Lazaro, nga ang tibuok lawas binugkosan ug panapton. Si Jesus miingon kanila: “Badbari siya ug palakwa siya.”—Juan 11:41-44.

Ang mga Hudiyo nga miadto aron hupayon si Maria ug Marta nakakita sa milagro ug nagpakitag pagtuo kang Jesus. Pero ang uban mibiya aron sultihan ang mga Pariseo sa gihimo ni Jesus. Ang mga Pariseo ug pangulong mga saserdote nagmiting sa Sanhedrin, ang hataas nga korte sa mga Hudiyo. Tua sab didto ang hataas nga saserdoteng si Caifas. Ang pipila kanila miingon: “Unsay atong buhaton, kay kining tawhana nagbuhat ug daghang milagro? Kon pasagdan lang nato siya, silang tanan motuo kaniya, ug ang mga Romano moanhi ug kuhaon ang atong dapit ug ang atong nasod.” (Juan 11:47, 48) Bisan pag nakadungog sila sa giingon niadtong nakakita kang Jesus nga “nagbuhat ug daghang milagro,” kining mga tawhana wala malipay sa gihimo sa Diyos pinaagi kang Jesus. Ang ila rang gihunahuna mao ang ilang posisyon ug awtoridad.

Ang pagkabanhaw ni Lazaro usa ka dakong kapildihan sa mga Saduseo, kinsa dili motuog pagkabanhaw. Si Caifas, nga usa ka Saduseo, miingon: “Wala gyod moy nahibaloan. Wala ba mo maghunahuna nga mas makaayo kaninyo nga mamatay ang usa ka tawo alang sa katawhan kay sa malaglag ang tibuok nasod?”—Juan 11:49, 50; Buhat 5:17; 23:8.

Kay hataas nga saserdote si Caifas, gigiyahan sa Diyos ang iyang giingon—dili to iyang “kaugalingong ideya.” Gipasabot ni Caifas nga kinahanglang patyon si Jesus kay basig mawad-ag sumusunod ang Hudiyong mga lider sa relihiyon. Pero ang giingon ni Caifas nagtagna nga ang kamatayon Jesus magtaganag lukat, dili lang sa mga Hudiyo, kondili alang sa tanang “anak sa Diyos nga nangatibulaag.”—Juan 11:51, 52.

Nakombinsir ni Caifas ang Sanhedrin sa planong pagpatay kang Jesus. Itug-an kaha ni Nicodemo, nga membro sa Sanhedrin ug higala ni Jesus, ang planong pagpatay kaniya? Wala ta masayod. Pero si Jesus mibiya sa sentro sa Jerusalem aron dili siya mamatay ayha pa ang gitakdang panahon sa Diyos.