Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 82

Ang Ministeryo ni Jesus sa Perea

Ang Ministeryo ni Jesus sa Perea

LUCAS 13:22–14:6

  • PANINGKAMOT NGA MAKASULOD SA SIGPIT NGA PULTAHAN

  • SA JERUSALEM KINAHANGLANG MAMATAY SI JESUS

Si Jesus nanudlo ug nag-ayog mga masakiton sa Judea ug Jerusalem. Dayon mitabok siya sa Suba sa Jordan aron sangyawan ang mga siyudad sa distrito sa Perea. Pero sa dili madugay, mobalik siya sa Jerusalem.

Samtang naa si Jesus sa Perea, may tawong nangutana niya: “Ginoo, diyutay ra ba ang maluwas?” Lagmit nahibalo ning tawhana nga gidebatehan sa mga lider sa relihiyon kon diyutay o daghan ba ang maluwas. Imbes tubagon kini, gihisgotan ni Jesus kon unsay buhaton aron maluwas. Siya miingon: “Paningkamot pag-ayo nga makasulod mo sa sigpit nga pultahan.” Busa gikinahanglan ang paningkamot o panlimbasog. Ngano man? Si Jesus mipatin-aw: “Sultihan ko kamo, daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo.”—Lucas 13:23, 24.

Aron iilustrar kon nganong kinahanglang maningkamot, si Jesus miingon: “Dihang matrangkahan na sa tagbalay ang pultahan ug kamo manuktok sa gawas sa pultahan ug moingon, ‘Senyor, ablihi mi,’ . . . Apan siya motubag, ‘Wala ko makaila ninyo. Pahilayo kanako, kamong tanang mamumuhat ug daotan!’”—Lucas 13:25-27.

Gipakita niini kon unsay mahitabo sa tawo nga magpaulahi ug abot—tingali sa oras nga kombenyente niya—pero natrangkahan na ang pultahan. Sayo unta siyang miuli bisag lisod ang paghimo niini. Ingon ana ang nahitabo sa mga tawo nga nakabenepisyo unta sa mga gitudlo ni Jesus samtang kauban nila siya. Wala nila himoang prayoridad sa ilang kinabuhi ang matuod nga pagsimba dihang may kahigayonan pa. Kadaghanan sa mga Israelinhon wala modawat kang Jesus ingong pinadala sa Diyos alang sa ilang kaluwasan. Si Jesus miingon nga sila ‘magdanguyngoy ug magkagot sa ilang mga ngipon’ dihang isalibay sila sa gawas. Pero ang mga tawo sa tanang nasod, “gikan sa sidlakan, kasadpan, amihanan, ug habagatan, . . . mangaon sa lamesa sa Gingharian sa Diyos.”—Lucas 13:28, 29.

Si Jesus mipatin-aw: “May mga naulahi [sama sa dili mga Hudiyo ug dinaogdaog nga mga Hudiyo] nga mauna, ug may mga nauna [mga lider sa relihiyon nga nanghambog nga mga kaliwat ni Abraham] nga maulahi.” (Lucas 13:30) Kining dili mapasalamatong mga tawo “maulahi” kay dili sila makasulod sa Gingharian sa Diyos.

Dunay mga Pariseo nga miduol kang Jesus ug miingon: “Pahawa dinhi ug lakaw na, kay gusto kang patyon ni Herodes [Antipas].” Lagmit si Haring Herodes mismo ang nagpakaylap niini nga tabi aron mohawa si Jesus. Nahadlok tingali si Herodes nga malambigit na sab siya sa pagpatayg usa ka propeta, sama sa kamatayon ni Juan nga Tigbawtismo. Pero giingnan ni Jesus ang mga Pariseo: “Lakaw ug sultihi kanang irong ihalas, ‘Ako magpalayas ug mga demonyo ug mag-ayog  mga masakiton karong adlawa ug ugma, ug sa ikatulong adlaw matapos na ang akong buluhaton.’” (Lucas 13:31, 32) Sa pag-ingong “irong ihalas,” lagmit gipasabot ni Jesus ang pagkamaro ni Herodes. Pero si Jesus dili puwedeng but-an ni Herodes o ni bisan kinsa. Buhaton niya ang gisugo sa iyang Amahan, sumala sa panahon nga gitakda sa Diyos, dili sa mga tawo.

Mibalik si Jesus sa Jerusalem kay sa iya nang giingon, “ang usa ka propeta dili mahimong patyon sa gawas sa Jerusalem.” (Lucas 13:33) Wala itagna sa Bibliya nga kinahanglang mamatay ang Mesiyas sa Jerusalem, busa nganong miingon man si Jesus nga didto siya patyon? Tungod kay kaulohang siyudad ang Jerusalem. Nahimutang dinhi ang Sanhedrin, ang hataas nga korte sa mga Hudiyo, nga dunay 71 ka membro. Dinhi husayon kadtong giakusahan ingong bakak nga propeta. Sa Jerusalem sab magtanyag ug mga halad. Busa nasabtan gayod ni Jesus nga sa Jerusalem siya patyon.

Si Jesus miingon: “Jerusalem, Jerusalem, inyong gipamatay ang mga propeta ug gibato kadtong gipadala kaninyo! Pagkadaghang higayon nga buot kong tigomon ang inyong mga anak sama sa pagtigom sa himungaan sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako! Apan midumili mo. Tan-awa! Ang inyong templo mabiniyaan.” (Lucas 13:34, 35) Kay gisalikway sa nasod ang Anak sa Diyos, ilang maagoman ang dili maayong sangpotanan.

Sa wala pa makaabot sa Jerusalem, si Jesus giimbitar sa usa ka lider sa mga Pariseo alang sa pagpangaon panahon sa Igpapahulay. Naniid pag-ayo ang mga bisita kon unsay himoon ni Jesus sa tawong nanghupong nga naa didto. Gipangutana ni Jesus ang mga Pariseo ug ang mga batid sa Balaod: “Gitugot ba sa balaod ang pagpang-ayo panahon sa Igpapahulay o wala?”—Lucas 14:3.

Walay mitubag. Giayo ni Jesus ang tawo ug gipangutana sila: “Kinsa kaninyo, nga kon mahulog sa atabay ang iyang anak o torong baka, ang dili dayon magbira kaniya sa adlawng Igpapahulay?” (Lucas 14:5) Wala na sab sila makatubag sa iyang maayong pangatarongan.