Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 88

Nausab ang Kahimtang sa Tawong Dato ug ni Lazaro

Nausab ang Kahimtang sa Tawong Dato ug ni Lazaro

LUCAS 16:14-31

  • ILUSTRASYON BAHIN SA TAWONG DATO UG KANG LAZARO

Si Jesus nagtambag sa iyang mga tinun-an bahin sa maalamong paggamit ug materyal nga bahandi. Pero dili lang ang iyang mga tinun-an ang naminaw. Didto sab ang mga Pariseo, ug angay silang mamalandong sa giingon ni Jesus. Ngano? Kay sila “mahigugmaon sa salapi.” Pagkadungog nila sa giingon ni Jesus, sila “nangyam-id kaniya.”—Lucas 15:2; 16:13, 14.

Wala ni epekto kang Jesus. Iyang giingnan sila: “Nagpakamatarong mo atubangan sa mga tawo, apan nahibalo ang Diyos sa inyong kasingkasing. Kay ang giisip sa mga tawo nga bililhon kaayo, dulumtanan sa panan-aw sa Diyos.”—Lucas 16:15.

Dugay nang gipasidunggan sa mga tawo ang mga Pariseo, pero karon nausab ang huyop sa hangin. Ang gipasidunggan pag-ayo nga mga dato, nga gamhanan sa politika ug dakog impluwensiya sa relihiyon, nahimo nang tinamay. Sa laing bahin, ang ordinaryong mga tawo nga nakaamgo sa ilang espirituwal nga panginahanglan pasidunggan. Aron ipatin-aw ang dakong kausaban nga nagakahitabo, si Jesus miingon:

“Ang Balaod ug ang tagna sa mga propeta gipahayag hangtod sa panahon ni Juan. Sukad niadto, ang Gingharian sa Diyos gipahayag ingong maayong balita, ug ang tanang matang sa tawo naningkamot pag-ayo sa pagsulod niana. Sa pagkatinuod, mahanaw pa ang langit ug yuta kay sa dili matuman ang bisan usa ka tipik sa letra sa Balaod.” (Lucas 3:18; 16:16, 17) Giunsa pagpakita sa mga pulong ni Jesus nga dunay kausabang nagakahitabo?

Ang Hudiyong mga lider sa relihiyon nanghambog nga nagsunod kuno sila sa Balaod ni Moises. Hinumdomi nga dihang giayo ni Jesus ang tawong buta didto sa Jerusalem, ang mga Pariseo nanghambog: “Kami mga tinun-an ni Moises. Nahibalo mi nga ang Diyos nakigsulti kang Moises.” (Juan 9:13, 28, 29) Usa sa mga katuyoan sa Balaod nga gihatag pinaagi kang Moises mao ang pagtultol sa mga mapaubsanon ngadto sa Mesiyas, si Jesus. Si Juan nga Tigbawtismo nagpaila kang Jesus ingong Kordero sa Diyos. (Juan 1:29-34) Sukad sa ministeryo ni Juan, ang ordinaryong mga Hudiyo, ilabina ang mga kabos, nakadungog bahin sa “Gingharian sa Diyos.” Duna gayoy “maayong balita” alang sa tanan nga gustong magpasakop ug makabenepisyo sa Gingharian sa Diyos.

Natuman ang katuyoan sa Moisesnong Balaod kay mitultol kini sa Mesiyas. Ug ang obligasyon sa pagtuman niini hapit nang matapos. Pananglitan, ang Balaod nagtugot ug diborsiyo sa lainlaing hinungdan, pero karon si Jesus nagpatin-aw nga “si bisan kinsa nga makigdiborsiyo sa iyang asawa ug magminyog lain makapanapaw, ug siya nga magminyog babayeng gidiborsiyohan makapanapaw.” (Lucas 16:18) Puwerteng sukoa sa panatikong mga Pariseo pagkadungog niini!

 Si Jesus karon miasoy ug ilustrasyon nga nagpasiugda sa dakong kausaban nga nagakahitabo. Bahin kini sa duha ka tawo nga ang kahimtang kalit nga nausab. Hinumdomi nga apil sa naminaw ang nawong ug kuwartang mga Pariseo nga gipasidunggan pag-ayo.

Si Jesus miingon: “May usa ka tawong dato nga tigbestig purpura ug lino nga panapton, ug adlaw-adlaw siyang nagpahimulos sa iyang kaharuhay. Apan may makililimos nga ginganlag Lazaro nga pirmeng dad-on sa ganghaan sa tawong dato. Siya nalukop ug mga nuka ug nangandoy nga mabusog sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa tawong dato. Ang mga iro usab manuol ug motilap sa iyang mga nuka.”—Lucas 16:19-21.

Ang mga Pariseo nawong ug kuwarta, busa duna pa bay laing gitumong si Jesus sa paghisgot ug “tawong dato”? Kini nga Hudiyong mga lider sa relihiyon hilig magsul-ob ug mahalon ug nindot nga besti. Gawas pa sa ilang kadato, daghan silag katungdanan ug oportunidad. Ang pag-ilustrar kanila ingong nagsul-ob ug purpura nagpakita sa ilang pinaborang posisyon, ug ang besti nga lino nagpakita sa ilang pagpakamatarong sa kaugalingon.—Daniel 5:7.

Unsay panglantaw sa mga dato ug hambogirong mga lider sa mga kabos? Ubos kaayo ang ilang panglantaw sa mga kabos ug nagtawag kanilag ‛am ha·’aʹrets, o mga tawo sa yuta, nga walay nahibaloan sa Balaod o dili angayng tudloan niini. (Juan 7:49) Nag-ilustrar kini sa  makaluluoyng kahimtang sa “makililimos nga ginganlag Lazaro” nga nangandoy nga makakaon sa “mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa tawong dato.” Sama kang Lazaro nga napunog nuka, ang ordinaryong mga tawo gitamay pag-ayo, nga morag dunay sakit sa espirituwal.

Dugay nang naglungtad kining makapaguol nga situwasyon. Pero nahibalo si Jesus nga miabot na ang panahon sa dakong kausaban sa kahimtang niadtong sama sa tawong dato ug niadtong sama kang Lazaro.

KAUSABAN SA KAHIMTANG SA TAWONG DATO UG NI LAZARO

Gihisgotan karon ni Jesus ang dakong kausaban sa ilang kahimtang. Siya miingon: “Paglabay sa panahon, ang makililimos namatay ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang tawong dato namatay sab ug gilubong. Samtang nag-antos sa Lubnganan, giyahat niya ang iyang mga mata ug nakita niya si Abraham sa layo, ug si Lazaro diha sa kiliran niini.”—Lucas 16:22, 23.

Ang mga naminaw kang Jesus nahibalo nga dugay nang patay si Abraham ug naa sa Lubnganan. Giklaro sa Kasulatan nga kadtong naa sa Lubnganan, o Sheol, dili makakita o makasulti, apil na si Abraham. (Ecclesiastes 9:5, 10) Unsa kahay gihunahuna sa mga lider sa relihiyon sa ipasabot ni Jesus niini nga ilustrasyon? Unsa kahay gustong ipatin-aw ni Jesus bahin sa ordinaryong mga tawo ug sa nawong ug kuwartang mga lider sa relihiyon?

Si Jesus naghisgot ug kausaban dihang siya miingon nga ‘ang Balaod ug ang tagna sa mga propeta gipahayag hangtod sa panahon ni Juan, pero sukad niadto ang Gingharian sa Diyos gipahayag ingong maayong balita.’ Busa tungod sa pagsangyaw ni Juan ug Jesu-Kristo, sama rag namatay si Lazaro ug ang tawong dato kay nausab ang ilang kahimtang atubangan sa Diyos.

Kadtong kabos o ordinaryong mga tawo dugay nang gihikawan sa espirituwal nga pagkaon. Pero karon, ang mensahe bahin sa Gingharian nga gisangyaw ni Juan nga Tigbawtismo ug dayon ni Jesus nakatabang nila ug misanong sila niini. Kaniadto, nagmantinir lang sila sa ‘mumho nga mahulog gikan sa espirituwal nga lamesa’ sa mga lider sa relihiyon. Karon sila gipakaon sa importanteng kamatuoran sa Kasulatan, ilabina sa makapadasig nga mga butang nga gipatin-aw ni Jesus. Busa nausab ang ilang kahimtang ug giuyonan na ni Jehova.

Sa laing bahin, ang dato ug impluwensiyadong mga lider sa relihiyon wala modawat sa mensahe sa Gingharian nga gipahayag ni Juan ug gisangyaw ni Jesus. (Mateo 3:1, 2; 4:17) Sila nangasuko o morag gipangsilaban sa mensahe bahin sa umaabot nga paghukom sa Diyos. (Mateo  3:7-12) Mahuwasan unta ang mga lider sa relihiyon kon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mohunong sa pagsangyaw sa mensahe sa Diyos. Ang maong mga lider nahisama sa tawong dato sa ilustrasyon, nga miingon: “Amahan nga Abraham, kaluy-i ko, ug paanhia si Lazaro aron ituslob niya sa tubig ang tumoy sa iyang tudlo ug mabugnawan ang akong dila, kay nag-antos ko sa tumang kasakit niining nagdilaab nga kalayo.”—Lucas 16:24.

Pero dili kana mahitabo. Kadaghanan sa mga lider sa relihiyon gahig ulo. Wala sila “mamati kang Moises ug sa mga Propeta,” nga makatabang unta nila sa pagdawat kang Jesus ingong Mesiyas ug Hari. (Lucas 16:29, 31; Galacia 3:24) Wala sab sila magpaubos ug mosundog niadtong mga kabos nga midawat kang Jesus ug karon giuyonan na sa Diyos. Kon bahin sa mga tinun-an ni Jesus, wala nila pagaana ang mensahe sa kamatuoran para lang mahuwasan o dili masuko ang mga lider sa relihiyon. Sa ilustrasyon ni Jesus, iyang gipakita nga tinuod kini nga kahimtang pinaagi sa gisulti sa ‘Amahan nga si Abraham’ ngadto sa tawong dato:

“Anak, hinumdomi nga sa buhi ka pa natagbaw ka sa maayong mga butang, samtang si Lazaro nag-antos sa dili maayong kahimtang. Apan siya karon gihupay dinhi, samtang ikaw anaa sa kasakit. Gawas pa, may dakong bung-aw nga gipahimutang tali kanato aron nga kadtong gustong moanha kaninyo dili makatabok, ug kadtong gustong moanhi kanamo dili makalabang.”—Lucas 16:25, 26.

Angay ug makataronganon ra gyod ang maong kausaban! Nagbaylo ang kahimtang sa garbosong mga lider ug sa mapaubsanong mga tawo nga midawat sa yugo ni Jesus nga karon napalagsik ug nabusog sa espirituwal nga pagkaon. (Mateo 11:28-30) Mas makita pa gyod kini nga kausaban paglabayg pipila ka bulan dihang ang pakigsaad sa Balaod pulihan sa bag-ong pakigsaad. (Jeremias 31:31-33; Colosas 2:14; Hebreohanon 8:7-13) Dihang ibubo sa Diyos ang balaang espiritu sa adlaw sa Pentekostes 33 C.E., dili na malalis nga ang paboran sa Diyos mao ang mga tinun-an ni Jesus, dili ang mga Pariseo ug ang ilang kakunsabong mga lider sa relihiyon.