Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 96

Gitubag ni Jesus ang Batan-ong Dato

Gitubag ni Jesus ang Batan-ong Dato

MATEO 19:16-30 MARCOS 10:17-31 LUCAS 18:18-30

  • DATO NANGUTANA BAHIN SA KINABUHING WALAY KATAPOSAN

Si Jesus nagbiyahe pa gihapon padulong sa Jerusalem agi sa Perea. Miduol niya ang usa ka batan-ong dato ug miluhod sa iyang atubangan. Ang batan-on “usa ka magmamando,” tingali nag-alagad ingong nagdumalang opisyal sa sinagoga o membro sa Sanhedrin. Siya miingon: “Maayong Magtutudlo, unsay kinahanglan nakong himoon aron makabaton kog kinabuhing walay kataposan?”—Lucas 8:41; 18:18; 24:20.

Si Jesus mitubag: “Nganong gitawag ko nimo nga maayo? Walay laing maayo gawas sa Diyos.” Lagmit ang batan-on naggamit sa pulong “maayo” ingong titulo, nga maoy ginahimo sa mga rabbi. Tinuod maayo si Jesus motudlo, pero iyang gisultihan ang tawo nga para lang sa Diyos ang titulong “Maayo.”

Gitambagan siya ni Jesus: “Apan kon gusto nimong maangkon ang kinabuhi, padayong tumana ang mga sugo.” Busa gipangutana siya sa batan-on: “Hain niadtong mga sugoa?” Gihisgotan ni Jesus ang lima sa Napulo ka Sugo—pasidunggi ang ginikanan, dili magpatay, manapaw, mangawat, ug magtestigog bakak. Dayon iyang gidugang ang mas importanteng sugo: “Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.”—Mateo 19:17-19.

Ang batan-on mitubag: “Gituman nako kining tanan; unsa pay akong kulang?” (Mateo 19:20) Tingali mibati siya nga kinahanglan pang mohimog talagsaong buhat aron makadawat ug kinabuhing walay kataposan. Nakita ni Jesus nga sinsero ang iyang paghangyo, maong mibati siyag gugma kaniya. (Marcos 10:21) Pero dunay nakababag sa batan-on.

Gihigugma sa batan-on ang iyang kabtangan, busa si Jesus miingon: “Duna pa kay kinahanglang himoon: Lakaw, ibaligya ang tanan nimong kabtangan ug ihatag sa mga kabos ang kuwarta, ug makabaton kag bahandi sa langit; unya kuyog nako ug mahimong akong sumusunod.” Puwede  untang ihatag sa batan-on ang iyang kuwarta sa mga pobre ug mahimong tinun-an ni Jesus. Naluoy si Jesus nga nagtan-aw kaniya nga milakawng masulub-on. Wala makita sa batan-on ang tinuod nga bahandi kay siya nawili sa iyang ‘daghang kabtangan.’ (Marcos 10:21, 22) Si Jesus miingon: “Lisod gayod alang sa mga dato nga makasulod sa Gingharian sa Diyos!”—Lucas 18:24.

Nahingangha ang mga tinun-an sa maong mga pulong ug sa sunod nga giingon ni Jesus: “Sa pagkatinuod, mas sayon pa alang sa kamelyo nga makalusot sa mata sa dagom kay sa tawong dato nga makasulod sa Gingharian sa Diyos.” Tungod niana, nakapangutana ang mga tinun-an: “Kon mao, kinsa pa may maluwas?” Imposible ba gyod nga maluwas? Si Jesus mitubag: “Ang mga butang nga imposible sa tawo posible sa Diyos.”—Lucas 18:25-27.

Gipakita ni Pedro nga ang ilang desisyon lahi sa desisyon sa batan-ong dato. Si Pedro miingon: “Gibiyaan namo ang tanan ug misunod mi kanimo. Unsa man unya ang among makuha niana?” Gihisgotan ni Jesus ang dakong panalangin nga ilang madawat tungod sa ilang hustong desisyon: “Sa panahon nga bag-ohon na ang tanang butang, dihang ang Anak sa tawo molingkod sa iyang mahimayaong trono, kamo nga nagsunod kanako molingkod usab sa 12 ka trono, nga maghukom sa 12 ka tribo sa Israel.”—Mateo 19:27, 28.

Klaro nga naghunahuna si Jesus sa panahon nga bag-ohon na ang tanang butang, dihang ibalik na unya ang kahimtang nga sama sa tanaman sa Eden. Si Pedro ug ang ubang tinun-an magmando kauban ni Jesus sa Paraisong yuta. Dako kini nga panalangin nga angayan sa ilang pagsakripisyo!

Pero ang ilang panalangin dili lang sa umaabot. Natagamtam na sa mga tinun-an ang uban niini. Si Jesus miingon: “Kadtong mibiya sa iyang balay o asawa o mga igsoon o mga ginikanan o mga anak tungod sa Gingharian sa Diyos makabaton karon ug mas daghan pa niini, ug sa umaabot nga sistema sa mga butang, kinabuhing walay kataposan.”—Lucas 18:29, 30.

Bisag asa moadto ang iyang mga tinun-an, mas suod sila sa ilang mga igsoon sa pagtuo kay sa ilang kaugalingong pamilya. Ikasubo nga morag dili na madawat sa batan-on kini nga panalangin ug ang ganti nga kinabuhi didto sa Gingharian sa Diyos sa langit.

Si Jesus miingon: “Apan daghang nauna ang maulahi ug ang naulahi mauna.” (Mateo 19:30) Unsay iyang gipasabot?

Ang batan-ong dato apil sa mga “nauna,” kay siya usa sa mga lider sa mga Hudiyo. Kay nagsunod sa mga sugo sa Diyos, may potensiyal siya nga mahimong tinun-an ni Jesus ug lagmit daghan siyag mahimo. Pero mas gimahal niya ang bahandi ug kabtangan. Sa laing bahin, nakat-onan sa ordinaryong mga tawo gikan sa gitudlo ni Jesus ang kamatuoran ug ang dalan sa kinabuhi. Sila mao ang “naulahi,” ingnon ta, pero karon sila na ang “nauna.” Sila may paglaom nga molingkod sa mga trono sa langit kauban ni Jesus ug magmando sa Paraisong yuta.