MATEO 12:9-14 MARCOS 3:1-6 LUCAS 6:6-11

  • GIAYO ANG KAMOT SA TAWO PANAHON SA IGPAPAHULAY

Sa laing Igpapahulay, si Jesus mibisita sa sinagoga, nga lagmit sa Galilea. May nakita siya didto nga tawong kuyos ang tuong kamot. (Lucas 6:6) Ang mga eskriba ug Pariseo naniid pag-ayo kang Jesus. Ngano? Nadayag ang ilang motibo dihang nangutana sila: “Gitugot ba sa balaod ang pagpang-ayo panahon sa Igpapahulay?”—Mateo 12:10.

Ang Hudiyong mga lider sa relihiyon nagtuo nga gitugot sa balaod ang pagpang-ayo sa Igpapahulay kon dunay nameligrong kinabuhi. Pananglitan, sa Igpapahulay wala itugot ang pag-ayo sa nabali nga bukog o pagbendahe sa nalisa kay dili man ni makamatay. Klaro nga gikuwestiyon sa mga eskriba ug Pariseo si Jesus dili tungod sa ilang kaluoy sa maong tawo kondili aron mangitag sayop nga ikapasangil batok kang Jesus.

Pero nahibalo si Jesus sa ilang sayop nga panghunahuna. Estrikto ra kaayo sila ug dili base sa Kasulatan ang ilang gituohan kon unsay dili angayng buhaton sa Igpapahulay. (Exodo 20:8-10) Nakasulay na siya nga gisaway tungod sa iyang maayong mga buhat. Karon dunay himoon si Jesus para sa usa ka init nga komprontasyon; iyang giingnan ang kuyos ug kamot: “Tindog ug ari sa tunga.”—Marcos 3:3.

Giingnan ni Jesus ang mga eskriba ug Pariseo: “Kon duna moy usa ka karnero ug kini mahulog sa lungag panahon sa Igpapahulay, dili ba ninyo kini kuhaon gikan didto?” (Mateo 12:11) Kay dili man sila gustong maalkansi, dili gyod nila pasagdan ang karnero nga maugmaan sa lungag kay basig mamatay. Gawas pa, ang Kasulatan nag-ingon: “Ang matarong nagaatiman sa kalag sa iyang binuhing hayop.”—Proverbio 12:10.

Aron ipasiugda ang punto, si Jesus miingon: “Dili ba mas bililhon man ang tawo kay sa karnero? Busa gitugot sa balaod ang paghimog maayo panahon sa Igpapahulay.” (Mateo 12:12) Sa ato pa, dili malapas ni Jesus ang Igpapahulay kon ayohon niya ang tawo. Wala makatingog ang mga lider sa relihiyon kay wala silay ikatubag sa lig-ong pangatarongan ni Jesus.

Nagsagol ang kalagot ug kaguol ni Jesus tungod sa ilang sayop nga panghunahuna. Siya mitan-aw sa palibot ug miingon sa tawo: “Ituy-od ang imong kamot.” (Mateo 12:13) Pagtuy-od sa tawo sa iyang kuyos nga kamot, kini naayo. Puwerte niyang lipaya, pero unsa may gibati niadtong nagsupaksupak kang Jesus?

Imbes malipay kay naayo na ang kamot sa tawo, ang mga Pariseo migawas ug nakigsabot dayon sa “mga tigpaluyo ni Herodes sa pagpatay [kang Jesus].” (Marcos 3:6) Lakip sa maong mga tigpaluyo ang mga membro sa relihiyong gitawag ug Saduseo. Ang mga Saduseo ug mga Pariseo nagkontrahanay, pero karon nagkahiusa sila batok kang Jesus.