Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 54

Si Jesus—“Ang Tinapay sa Kinabuhi”

Si Jesus—“Ang Tinapay sa Kinabuhi”

JUAN 6:25-48

  • SI JESUS ANG “TINAPAY GIKAN SA LANGIT”

Sa sidlakang bahin sa Dagat sa Galilea, milagrosong gipakaon ni Jesus ang libolibo ka tawo ug dayon siya miikyas dihang gusto nila nga himoon siyang hari. Niadtong gabhiona, milakaw si Jesus sa balorong dagat ug giluwas si Pedro, nga nakalakaw pod sa tubig pero naunlod kay kulag pagtuo. Gipalurang sab ni Jesus ang hangin, tingali aron dili malunod ang sakayan sa mga apostoles.

Karon nakabalik na si Jesus sa kasadpang bahin sa Dagat sa Galilea, dapit sa Capernaum. Kadtong milagroso niyang gipakaon nangita niya ug nangutana: “Rabbi, kanus-a ka miabot dinhi?” Gibadlong sila ni Jesus ug siya miingon nga sila nangita lang niya kay nagdahom nga pakaonon na pod sila. Gitambagan sila ni Jesus nga maghago ‘dili sa pagkaon nga madaot, kondili sa pagkaon nga dili madaot nga motultol sa kinabuhing walay kataposan.’ Busa sila nangutana niya: “Unsay kinahanglan namong himoon aron uyonan sa Diyos?”—Juan 6:25-28.

Tingali naghunahuna sila sa mga kinahanglanon nga nasulat sa Balaod, pero mas labaw pa niana ang gipasabot ni Jesus: “Kamo uyonan sa Diyos kon magpakita mog pagtuo sa usa nga iyang gipadala.” Pero ang mga tawo walay pagtuo kang Jesus bisan pa sa tanan niyang gihimo. Gusto nilang mohimo siyag milagro aron motuo sila niya. Sila miingon: “Unsa may imong himoon? Ang among mga katigulangan nangaon sa mana didto sa kamingawan, sumala sa nahisulat: ‘Gihatagan niya silag tinapay gikan sa langit.’”—Juan 6:29-31; Salmo 78:24.

Bahin sa ilang hangyo nga milagro, si Jesus naghisgot sa tinuod nga Tinubdan sa milagrosong mga tagana: “Sultihan ko kamo, si Moises wala maghatag kaninyo sa tinuod nga tinapay gikan sa langit. Apan ang akong Amahan naghatag kaninyo karon sa tinuod nga tinapay gikan sa langit. Kay ang tinapay sa Diyos mao ang usa nga nanaog gikan sa langit ug naghatag ug kinabuhi sa kalibotan.” Kay wala makasabot, sila mihangyo: “Ginoo, hatagi mi kanunay niana nga tinapay.” (Juan 6:32-34) Pero unsa nga “tinapay” ang gipasabot ni Jesus?

Siya miingon: “Ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Kadtong moari kanako dili na gayod gutmon, ug kadtong magpakitag pagtuo kanako dili na gayod uhawon. Apan sa ako nang gisulti kaninyo, nakita na ko ninyo apan wala mo motuo. . . . Nanaog ko gikan sa langit aron buhaton, dili ang akong kabubut-on, kondili ang kabubut-on sa nagpadala kanako. Ang kabubut-on sa nagpadala kanako mao kini, nga dili ko mawad-an ug bisan usa sa tanan niyang gihatag kanako, apan banhawon gayod nako sila sa kataposang adlaw. Kay mao kini ang kabubut-on sa akong Amahan, nga ang matag usa nga moila sa Anak ug magpakitag pagtuo kaniya makabaton gayod ug kinabuhing walay kataposan.”—Juan 6:35-40.

Nasuko ang mga tawo, ug nagbagulbol ang mga Hudiyo. Nganong nakaingon man siya nga siya ang “tinapay nga nanaog gikan sa langit”? (Juan 6:41) Para nila, anak lang siya sa tawhanong ginikanan sa siyudad sa Nasaret, sa Galilea. Nangutana ang mga tawo: “Dili ba siya si Jesus nga anak ni Jose, kansang amahan ug inahan atong nailhan?”—Juan 6:42.

Si Jesus miingon: “Ayaw na mo pagbagulbol. Walay tawo nga makaari kanako gawas kon siya gikabig sa Amahan, kinsa nagpadala kanako, ug banhawon nako siya sa kataposang adlaw. Kini nahisulat sa basahon sa mga Propeta: ‘Silang tanan mahimong mga tinudloan ni Jehova.’ Ang matag usa nga namati sa Amahan ug nakakat-on gikan kaniya moari kanako. Walay tawong nakakita sa Amahan, gawas nako nga gikan sa Diyos. Ako lang ang nakakita sa Amahan. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, kadtong motuo kanako makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”—Juan 6:43-47; Isaias 54:13.

Niadtong nakig-estorya siya kang Nicodemo, gihisgotan ni Jesus ang kinabuhing walay kataposan ug kon unsay koneksiyon niini sa pagpakitag pagtuo sa Anak sa tawo: “Ang tanan nga magpakitag pagtuo kaniya [bugtong Anak sa Diyos] dili malaglag  kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.” (Juan 3:15, 16) Pero karon daghan ang naminaw niya, ug iyang gihisgotan ang iyang papel aron makabaton silag kinabuhing walay kataposan, nga dili mahatag sa mana o sa ordinaryong tinapay sa Galilea. Busa sa unsang paagi nila mabatonan ang kinabuhing walay kataposan? Gibalik ni Jesus ang iyang giingon: “Ako mao ang tinapay sa kinabuhi.”—Juan 6:48.

Wala pa mahuman ang ilang panaghisgot bahin sa tinapay nga gikan sa langit. Nagpadayon kini dihang nanudlo si Jesus sa sinagoga sa Capernaum.