Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 63

Tambag ni Jesus Bahin sa Kapandolan ug Sala

Tambag ni Jesus Bahin sa Kapandolan ug Sala

MATEO 18:6-20 MARCOS 9:38-50 LUCAS 9:49, 50

  • TAMBAG DIHANG MAKAPANDOL SA UBAN

  • KON ANG IGSOON MAKASALA

Bag-o lang gitudlo ni Jesus ang panglantaw nga angayng pauswagon sa mga tinun-an. Kinahanglan nilang sundogon ang mga bata, nga mapainubsanon ug dili ambisyoso. Kon dawaton sa mga tinun-an ang ‘sama niining mga bataa tungod sa iyang ngalan,’ madawat sab nila si Jesus.—Mateo 18:5.

Dili pa dugay, naglalis ang mga tinun-an kon kinsay kinalabwan nila. Busa giisip nila nga ang gisulti ni Jesus maoy pagbadlong kanila. Pero karon, dunay gihisgotan si apostol Juan nga bag-o lang nahitabo: “Nakakita mig tawo nga nagpagulag mga demonyo pinaagi sa imong ngalan, ug gipugngan namo siya kay dili nato siya kauban.”—Lucas 9:49.

Giisip ba ni Juan nga ang mga apostoles lang ang may awtoridad sa pagpang-ayo o pagpalayas ug mga demonyo? Kon mao, nganong ang maong Hudiyo nakapalayas man ug mga demonyo? Gibati tingali ni Juan nga dili angayng maghimog milagro kining tawhana kay wala man siya makig-uban kang Jesus ug sa mga apostoles.

Nakurat si Juan sa tubag ni Jesus: “Ayaw ninyo siyag pugngi, kay walay bisan kinsa nga maghimog milagro pinaagi sa akong ngalan ang mosulti dayon ug daotan batok kanako. Kay siya nga dili batok kanato dapig kanato. Ug si bisan kinsa nga magahatag kaninyog usa ka kopa nga tubig aron imnon tungod kay kamo iya ni Kristo, sa pagkatinuod sultihan ko kamo, siya makadawat gayod sa iyang ganti.”—Marcos 9:39-41.

Dili kinahanglang mouban kang Kristo kining tawhana aron makaingon tang dapig siya kang Jesus. Wala pa matukod ang Kristohanong kongregasyon. Busa dili ta makaingon nga magsusupak ang maong tawo o nagpasiugdag bakak nga pagtulon-an tungod lang kay wala siya makig-uban kang Jesus. Siya dunay pagtuo sa ngalan ni Jesus, ug ang gisulti ni Jesus nagpakita nga kining tawhana makadawat ug ganti.

Sa laing bahin, makahimog bug-at nga sala ang mga apostoles kon napandol ang maong tawo sa ilang gisulti ug gibuhat. Si Jesus miingon: “Si bisan kinsa nga makapandol sa usa niining ubos nga mga tawo nga may pagtuo, mas maayo pang higtan ang iyang liog ug dakong galingan nga bato ug itambog sa dagat.” (Marcos 9:42) Dayon giingnan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga mas maayong putlon ang ilang tiil ug kamot, ug lusokon ang ilang mata kon nakapandol kini nila, bisan pag importante kaayo kini. Mas maayo pang mawad-an niana ug makasulod sa Gingharian sa Diyos kay sa mawili niini ug itambog sa Gehenna (Walog sa Hinnom). Tingali sinati ang mga apostoles niini nga walog nga sunoganag basura duol sa Jerusalem, maong ilang masabtan nga kini nagpasabot ug permanenteng kalaglagan.

Mipasidaan sab si Jesus: “Ayaw gayod ninyo tamaya ang usa niining ubos nga mga tawo, kay sultihan ko kamo, ang ilang mga anghel sa langit kanunayng makaatubang sa akong Amahan nga anaa sa langit.” Unsa ka bililhon sa iyang Amahan kining “ubos nga mga tawo”? Giasoy ni Jesus ang bahin sa tawo nga dunay 100 ka karnero ug ang usa niini  nasaag. Gibiyaan sa tawo ang 99 aron pangitaon ang usa nga nasaag ug dihang nakit-an kini, mas dako ang iyang kalipay niini kay sa 99 nga wala masaag. Si Jesus miingon: “Dili gayod buot sa akong Amahan nga anaa sa langit nga malaglag bisan usa lang niining ubos nga mga tawo.”—Mateo 18:10, 14.

Kay lagmit naghunahuna sa panaglalis sa mga tinun-an kon kinsay kinalabwan, gitambagan sila ni Jesus: “Pagbaton kamog asin sa inyong kaugalingon, ug pagdinaitay kamo sa usag usa.” (Marcos 9:50) Ang asin makapalami sa pagkaon. Kon ang sinultihan dunay simbolikong asin, mas dali kining dawaton sa uban ug makatabang aron mapreserbar ang kalinaw, nga dili mahimo sa pagsigeg lalis.—Colosas 4:6.

Motungha usahay ang seryosong mga problema ug gitudloan sila ni Jesus kon unsaon kini pagsulbad. Siya miingon: “Kon ang imong igsoon makasala kanimo, adtoa siya ug isulti kaniya ang iyang sayop nga kamokamo lang. Kon siya mamati, nakabig nimo ang imong igsoon sa hustong dalan.” Unsay himoon kon dili siya mamati? Si Jesus mitambag: “Pagdala ug usa o duha pa, aron nga pinaagi sa duha o tulo ka saksi mapamatud-an ang tanang butang.” Kon dili pa gihapon masulbad ang problema, kinahanglang makigsulti sa “kongregasyon,” sa ato pa, sa mga ansiyano nga maoy moatiman niini. Unsay himoon kon dili gihapon maminaw ang nakasala? “Isipa siya nga sama sa tawo sa kanasoran ug sama sa maniningil ug buhis,” mga tawong ginalikayan sa mga Hudiyo.—Mateo 18:15-17.

Ang mga ansiyano sa kongregasyon kinahanglang mosunod sa Pulong sa Diyos. Kon tinuod nga nakasala ang igsoon ug kinahanglang disiplinahon, ang ilang desisyon o hukom ‘ginapos na sa langit.’ Pero kon walay sala ang igsoon, ang ilang hukom ‘binadbaran na sa langit.’ Kini nga giya makatabang dihang matukod na ang Kristohanong kongregasyon. Bahin niini nga kahikayan, si Jesus miingon: “Diin gani nga may duha o tulo nga nagkatigom sa akong ngalan, ako anaa sa ilang taliwala.”—Mateo 18:18-20.