Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

 KAPITULO 60

Pagkausab sa Dagway—Pasiuna sa Himaya ni Kristo

Pagkausab sa Dagway—Pasiuna sa Himaya ni Kristo

MATEO 16:28–17:13 MARCOS 9:1-13 LUCAS 9:27-36

  • PANAN-AWON SA PAGKAUSAB SA DAGWAY NI JESUS

  • NADUNGOG SA MGA APOSTOLES ANG TINGOG SA DIYOS

Samtang nanudlo si Jesus sa mga tawo sa Cesarea Filipos, mga 25 kilometros gikan sa Bukid sa Hermon, si Jesus mipasidaan: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga may pipila dinhi nga makakita sa Anak sa tawo nga moabot sa iyang Gingharian sa dili pa sila mamatay.”—Mateo 16:28.

Seguradong naglibog ang mga tinun-an kon unsay gipasabot ni Jesus. Mga usa ka semana sa ulahi, iyang gidala ang tulo ka apostoles—si Pedro, Santiago, ug Juan—sa usa ka habog nga bukid. Basin gabii na to, kay giduka na man ang tulo ka apostoles. Samtang nag-ampo si Jesus, ang iyang dagway nausab. Nakita sa mga apostoles ang iyang dagway nga misidlak sama sa adlaw ug ang iyang besti migilaw sama sa kahayag.

Dayon mitunghag kalit si “Moises ug Elias.” Nakig-estorya sila kang Jesus “bahin sa iyang pagbiya nga hapit nang matuman sa Jerusalem.” (Lucas 9:30, 31) Ang pagbiya ni Jesus klarong nagtumong sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw, nga bag-o lang niyang gihisgotan. (Mateo 16:21) Sukwahi kini sa gisulti ni Pedro, kay ang makauulawng kamatayon ni Jesus kinahanglang mahitabo.

Tungod sa ilang nakita, wala na magduka ang mga apostoles. Silang tulo nahingangha samtang nagtan-aw ug naminaw. Panan-awon ra to, pero morag tinuod kay nakasagbat si Pedro: “Rabbi, nalipay mi nga ania mi dinhi. Maghimo mig tulo ka tolda, usa para nimo, usa para kang Moises, ug usa para kang Elias.” (Marcos 9:5) Lagmit gusto ni Pedro nga magpadayon ang panan-awon maong gusto niyang maghimog mga tolda.

Samtang nagsulti pa si Pedro, dihay hayag nga panganod nga mitabon nila, ug may tingog gikan sa panganod nga nag-ingon: “Kini mao ang akong Anak, ang akong gihigugma, nga akong giuyonan. Pamati kamo kaniya.” Pagkadungog nila sa tingog sa Diyos, ang mga apostoles nangahadlok ug nanghapa. Pero giingnan sila ni Jesus: “Tindog. Ayaw mog kahadlok.” (Mateo 17:5-7) Paghangad nila, si Jesus na lang ang ilang nakita. Natapos na ang panan-awon. Pagkabuntag, nanglugsong sila sa bukid ug giingnan sila ni Jesus: “Ayaw isulti ang panan-awon kang bisan kinsa hangtod nga mabanhaw na ang Anak sa tawo.”—Mateo 17:9.

Tungod kay nakita si Elias sa panan-awon, ang mga apostoles nakapangutana: “Nganong nag-ingon man ang mga eskriba nga kinahanglang moabot una si Elias?” Si Jesus mitubag: “Si Elias miabot na. Ugaling lang, wala sila makaila kaniya.” (Mateo 17:10-12) Gitumong ni Jesus si Juan nga Tigbawtismo, nga nagtuman sa papel nga sama nianang kang Elias. Giandam ni Elias ang dalan para kang Eliseo, ug mao poy gihimo ni Juan para kang Kristo.

Seguradong nadasig si Jesus ug ang mga tinun-an sa maong panan-awon. Pasiuna kadto sa himaya ni Kristo sa iyang Gingharian. Nakita sa mga tinun-an ang “Anak sa tawo nga moabot sa iyang Gingharian,” sumala sa gisaad ni Jesus. (Mateo 16:28) Dihang didto sa bukid, sila ang mga “saksing-nakakita sa iyang kahalangdon.” Bisag gusto sa mga Pariseo nga mohimog ilhanan si Jesus aron pamatud-an nga siya ang gipili sa Diyos nga Hari, wala niya kini himoa. Pero gitugotan ni Jesus ang tulo ka apostoles nga makakita sa pagkausab sa iyang dagway, nga nagpamatuod sa mga tagna bahin sa Gingharian. Busa sa ulahi, si Pedro miingon nga kasaligan gayod ang matagnaong pulong sa Diyos.—2 Pedro 1:16-19.