MATEO 16:13-27 MARCOS 8:22-38 LUCAS 9:18-26

  • GIAYO NI JESUS ANG TAWONG BUTA

  • GIHATAG KANG PEDRO ANG MGA YAWI SA GINGHARIAN

  • GITAGNA NI JESUS ANG IYANG KAMATAYON UG PAGKABANHAW

Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nakaabot na sa Betsaida. Ang mga tawo nagdalag buta ug mihangyo kang Jesus nga ayohon siya.

Gigunitan ni Jesus ang kamot sa tawong buta, ug gidala siya sa gawas sa baryo. Human luwai ang mata sa buta, si Jesus nangutana: “Duna ka bay nakita?” Siya mitubag: “Nakakita kog mga tawo, pero mora silag mga kahoy nga naglakawlakaw.” (Marcos 8:23, 24) Gihikap ni Jesus ang mata sa tawo, ug kini naayo. Dayon gipapauli siya ni Jesus ug giingnan nga dili moagi sa baryo.

Human niana, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nagbaktas paamihanan aron moadto sa rehiyon sa Cesarea Filipos. Tungason ang agianan ug mga 40 kilometros ang gilay-on. Ang baryo dunay gihabogon nga 350 metros gikan sa lebel sa dagat. Sa amihanan-sidlakan niini makita ang Bukid sa Hermon nga napunog snow. Lagmit nagbaktas silag duha ka adlaw o kapin pa.

Kas-a sa ilang pagpadulong didto, mibulag si Jesus aron moampo. Mga 9 o 10 ka bulan na lang sa dili pa ang iyang kamatayon, ug nabalaka si Jesus sa iyang mga tinun-an. Daghan ang mibiya niya, ug ang uban naglibog o nadismaya. Naglibog tingali sila kon nganong gibalewala ni Jesus ang ilang paningkamot nga himoon siyang hari o kon nganong dili siya mohimog ilhanan aron pamatud-an kon kinsa gayod siya.

Dihang giduol siya sa mga tinun-an, si Jesus nangutana: “Sumala sa mga tawo, kinsa ba ang Anak sa tawo?” Sila mitubag: “Matod sa uban siya si Juan nga Tigbawtismo, ang uban moingon nga siya si Elias, ug duna poy moingon nga siya si Jeremias o usa sa mga propeta.” Nagtuo ang mga tawo nga si Jesus maoy usa nianang mga propeta nga gibanhaw. Aron masayran ang ilang gihunahuna, si Jesus nangutana: “Apan para ninyo, kinsa man ko?” Mitubag dayon si Pedro: “Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa buhi nga Diyos.”—Mateo 16:13-16.

Miingon si Jesus nga malipayon si Pedro kay gipadayag kini sa Diyos kaniya. Si Jesus dugang nga miingon: “Sultihan ko ikaw: Ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong kongregasyon, ug ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niini.” Gipasabot ni Jesus nga siya mismo ang magtukod ug kongregasyon, ug mahimo niyang banhawon ang mga membro niini kon magpabilin silang matinumanon dinhi sa yuta. Siya misaad kang Pedro: “Akong ihatag kanimo ang mga yawi sa Gingharian sa langit.”—Mateo 16:18, 19.

Wala hatagi ni Jesus si Pedro ug kinalabwang posisyon taliwala sa mga apostoles. Wala sab siya himoa ni Jesus nga pundasyon sa kongregasyon. Si Jesus mismo ang Bato o pundasyon sa kongregasyon. (1 Corinto 3:11; Efeso 2:20) Pero tulo ka yawi ang madawat ni Pedro. Makapribilehiyo siya sa pagbukas sa kahigayonan aron dunay mga grupo sa tawo nga makasulod sa Gingharian sa mga langit.

 Sa Pentekostes 33 C.E., gamiton ni Pedro ang unang yawi, nga magtudlo sa mahinulsolong mga Hudiyo ug kinabig kon unsay himoon aron maluwas. Iyang gamiton ang ikaduhang yawi aron makasulod sa Gingharian ang may pagtuong mga Samarianhon. Dayon pagka-36 C.E., gamiton ni Pedro ang ikatulong yawi aron mahatagan sab ug kahigayonan ang dili tinuling mga Hentil, sama kang Cornelio ug uban pa.—Buhat 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Nabalaka ang mga apostoles dihang giingnan sila ni Jesus nga siya mag-antos ug mamatay inig-adto niya sa Jerusalem. Kay wala masabti ni Pedro nga si Jesus banhawon ngadto sa langit, gidala niya si Jesus sa daplin ug gibadlong: “Maluoy ka sa imong kaugalingon, Ginoo; dili gayod kana mahitabo kanimo.” Mitalikod si Jesus ug miingon: “Palayo kanako, Satanas! Babag ka sa akong pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos kay ang imong hunahuna, hunahuna sa tawo, dili sa Diyos.”—Mateo 16:22, 23.

Gitawag ni Jesus ang mga tawo ug ang mga apostoles aron ipatin-aw nga dili sayon nga mahimong iyang sumusunod. Siya miingon: “Kon dunay buot mosunod kanako, angay niyang dumilian ang iyang kaugalingon ug pas-anon ang iyang estaka sa pagsakit ug padayong mosunod kanako. Kay kadtong buot magluwas sa iyang kinabuhi mawad-an niini, apan kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa maayong balita makabaton niini.”—Marcos 8:34, 35.

Aron pamatud-an nga angayan sila sa pabor ni Jesus, ang mga sumusunod kinahanglang magmaisogon ug mohimog mga sakripisyo. Si Jesus miingon: “Kon ako ug ang akong mga pulong ikaulaw sa usa niining maluibon sa Diyos ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw sab siya sa Anak sa tawo inig-abot niya sa himaya sa iyang Amahan uban sa balaang mga anghel.” (Marcos 8:38) Inig-abot ni Jesus, “hukman niya ang matag usa sumala sa iyang binuhatan.”—Mateo 16:27.