MATEO 9:35–10:15 MARCOS 6:6-11 LUCAS 9:1-5

  • GISANGYAWAN NA SAB NI JESUS ANG GALILEA

  • GISUGO NIYA ANG MGA APOSTOLES SA PAGSANGYAW

Mga duha ka tuig na nga makugihong nagsangyaw si Jesus. Panahon na ba nga moundang siya ug magrelaks na lang? Dili! Mas nagkugi hinuon si Jesus sa pagsangyaw kay siya “milibot sa tanang siyudad ug kabaryohan [sa Galilea], nga nagtudlo diha sa mga sinagoga ug nagwali sa maayong balita sa Gingharian ug nag-ayo sa tanang matang sa sakit ug depekto sa lawas.” (Mateo 9:35) Iyang nakita nga daghan pa ang kinahanglang sangyawan. Pero unsaon niya kini paghimo?

Sa iyang pagsangyaw, nakita ni Jesus nga ang mga tawo tabanganan sa espirituwal ug nagkinahanglag paghupay. Sama silag karnero nga walay magbalantay, nga pinanitan ug nagkatibuagsa. Naluoy siya nila ug giingnan ang mga tinun-an: “Daghan ang anihonon, apan diyutay ra ang mangangani. Busa hangyoa ninyo ang Agalon nga magpadalag dugang mangangani.”—Mateo 9:37, 38.

Nasayod si Jesus kon unsay makatabang. Iyang gipatawag ang 12 ka apostoles ug giparespares sila, nga nahimong unom ka pares sa magsasangyaw. Dayon, mihatag siyag tin-awng instruksiyon: “Ayawg adto sa mga tawo sa ubang kanasoran, ug ayawg sulod sa bisan unsang siyudad sa mga Samarianhon; apan pangitaa lang kadtong nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Sa inyong pagpanglakaw, pagwali kamo: ‘Ang Gingharian sa langit haduol na.’”—Mateo 10:5-7.

Ang Gingharian nga ilang isangyaw mao ang gihisgotan ni Jesus sa modelong pag-ampo. ‘Ang Gingharian haduol na’ kay ang gipili sa Diyos nga Hari, si Jesu-Kristo, ania na. Pero unsay magpamatuod  nga ang mga tinun-an maoy mga representante sa Gingharian? Gihatagan sila ni Jesus ug gahom sa pag-ayog mga sakit ug pagbanhaw sa mga patay, ug himoon nila ni nga walay bayad. Pero komosta na man ang panginahanglan sa mga tinun-an, sama sa adlaw adlawng pagkaon?

Giingnan ni Jesus ang mga tinun-an nga dili magdalag daghang butang sa ilang pagsangyaw. Dili sila magdalag bulawan, plata, o tumbaga. Dili sab sila magdalag pagkaon ug ekstrang besti o sandalyas. Ngano man? Gipasaligan sila ni Jesus: “Ang mamumuo takos hatagag pagkaon.” (Mateo 10:10) Ang mga tawo nga modawat sa ilang mensahe mag-atiman sa panginahanglan sa mga tinun-an. Si Jesus miingon: “Kon dunay magpasaka ninyo sa usa ka lugar, estar mo sa iyang balay hangtod sa inyong pagbiya sa maong dapit.”—Marcos 6:10.

Gitudloan pod sila ni Jesus kon unsay himoon dihang magsangyaw sa tagbalay. Siya miingon: “Inigsulod ninyo sa balay, pangayog katahoran sa panimalay. Kon modawat ang panimalay, makadawat silag panalangin. Apan kon dili, ang panalangin magpabilin kaninyo. Kon dunay dili modawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong mga tiil iniggawas ninyo nianang balaya o siyudara.”—Mateo 10:12-14.

Posible nga tibuok siyudad o baryo ang dili modawat sa ilang mensahe. Unsa may mahitabo anang lugara? Si Jesus miingon nga sila pagahukman alang sa kalaglagan. Siya mipatin-aw: “Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, sa Adlaw sa Paghukom ang silot nianang siyudara mas bug-at pa kay sa naagoman sa Sodoma ug Gomora.”—Mateo 10:15.