MATEO 9:27-34; 13:54-58 MARCOS 6:1-6

  • GIAYO NI JESUS ANG BUTA UG ANG AMANG

  • GISALIKWAY SIYA SA MGA TAGA-NASARET

Daghan kaayog gihimo si Jesus. Human molawig gikan sa Decapolis, giayo niya ang babayeng gitalinug-an ug gibanhaw ang anak ni Jairo. Pero duna pay nahitabo. Pagbiya ni Jesus sa balay ni Jairo, duha ka buta ang misunod ug misinggit: “Kaluy-i kami, Anak ni David.”—Mateo 9:27.

Sa pagtawag kang Jesus nga “Anak ni David,” gipakita niining mga tawhana nga sila mituo kang Jesus ingong manununod sa trono ni David ug ang Mesiyas. Daw wala sila tagda ni Jesus, tingali gusto niyang mahibaloan kon porsigido ba sila. Ug porsigido gyod sila. Dihang misulod si Jesus sa usa ka balay, kining duha ka buta misulod sab. Gipangutana sila ni Jesus: “Duna ba moy pagtuo nga makahimo ko niini?” Sila mitubag: “Oo, Ginoo.” Dihadiha gihikap ni Jesus ang ilang mata ug miingon: “Mahitabo kini kaninyo tungod sa inyong pagtuo.”—Mateo 9:28, 29.

Makakita na sila! Sama sa iyang gisulti sa mga tawong iyang giayo, giingnan sab sila ni Jesus nga dili ipanulti ang iyang gihimo. Pero tungod sa ilang kalipay, ila gihapon kining gipamalita.

Pagbiya sa duha ka lalaki, gidala sa mga tawo kang Jesus ang lalaking dili makasulti kay gidemonyohan. Gipagawas ni Jesus ang demonyo ug dihadiha ang tawo makasulti na. Nahingangha ang mga tawo ug miingon: “Wala pa gyoy nahitabo nga ingon niini sa Israel.” Didto sab ang mga Pariseo. Kay dili nila ikalimod ang maong milagro, gibalik na sab nila ang ilang akusasyon bahin sa gahom ni Jesus: “Siya nagpalayas ug mga demonyo pinaagi sa gahom sa magmamando sa mga demonyo.”—Mateo 9:33, 34.

Wala madugay, si Jesus mibalik sa Nasaret, ang siyudad nga iyang gidak-an. Kauban niya ang iyang mga tinun-an. Sa miaging mga usa ka tuig, siya nanudlo sa sinagoga didto. Sa sinugdan, nahingangha ang mga tawo sa iyang gisulti, pero sa ulahi sila nainsulto sa iyang gitudlo ug gusto siyang patyon. Karon naningkamot na sab si Jesus nga matabangan ang mga taga-Nasaret.

Panahon sa Igpapahulay, si Jesus mibalik sa sinagoga aron manudlo. Daghan ang nakadayeg ug nangutana: “Diin kuhaa niining tawhana ang iyang kaalam ug ang iyang gahom sa paghimog mga milagro?” Sila miingon: “Dili ba siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria ang iyang inahan, ug mga igsoon niya si Santiago, Jose, Simon, ug Judas? Ug ang iyang mga igsoong babaye, dili ba kauban ra nato sila? Nan, diin man kuhaa niining tawhana kining tanan?”—Mateo 13:54-56.

Para sa mga taga-Nasaret, si Jesus ordinaryo lang nga tawo. Sila naghunahuna, ‘Nakita man namo siya sukad sa pagkabata, nganong na-Mesiyas man siya?’ Bisan pa sa tanang pamatuod—lakip sa iyang talagsaong kaalam ug mga milagro—gisalikway gihapon nila siya. Wala gani siya tuohi sa iyang mga paryente nga nakaila kaayo niya. Busa si Jesus nakaingon: “Ang usa ka propeta pinasidunggan bisan asa gawas lang sa iyang kaugalingong dapit ug panimalay.”—Mateo 13:57.

Di makatuo si Jesus sa ilang kawalay-pagtuo. Maong wala siya maghimog milagro didto “gawas lang sa pag-ayo sa pipila ka masakiton pinaagi sa pagtapion sa iyang kamot diha kanila.”—Marcos 6:5, 6.