MATEO 8:14-17 MARCOS 1:21-34 LUCAS 4:31-41

  • SI JESUS NAGPALAYAS UG DEMONYO

  • GIAYO ANG UGANGAN NI PEDRO

Gidapit ni Jesus ang iyang upat ka tinun-an—si Pedro, Andres, Santiago, ug Juan—nga mahimong mga magwawali. Karon, panahon sa Igpapahulay, nangadto sila sa sinagoga sa Capernaum ug nanudlo si Jesus didto. Nakadayeg na sab ang mga tawo sa iyang paagi sa pagtudlo kay nanudlo siya nga may awtoridad, dili parehas sa mga eskriba.

Naa didto ang tawo nga gisudlag daotang espiritu. Siya misinggit: “Nganong nia ka, Jesus nga Nasaretnon? Mianhi ka ba sa paglaglag kanamo? Nakaila ko kon kinsa ka, ang Balaang Usa sa Diyos.” Gibadlong ni Jesus ang demonyo: “Hilom, ug gula kaniya!”—Marcos 1:24, 25.

Dayon, gilamba sa demonyo ang tawo, ug kini mikirig ug misinggit. Pero migula ang demonyo nga “wala maunsa ang tawo.” (Lucas 4:35) Ang mga tawo sa sinagoga natingala pag-ayo! “Unsa ba kini?” sila nangutana. “Duna pa gyod siyay awtoridad sa pagpalayas ug mga demonyo, ug sila misugot kaniya.” (Marcos 1:27) Seguradong ang tibuok Galilea nakabalita niining talagsaong panghitabo.

Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simon, o Pedro. Nasakit ang ugangang babaye ni Pedro ug taas kaayog hilanat. Nagpakiluoy sila kang Jesus nga tabangan siya. Busa gigunitan ni Jesus ang iyang kamot ug gipabangon siya. Naulian dayon siya ug gisilbihan si Jesus ug ang mga tinun-an, nga lagmit nag-andam kanilag pagkaon.

Sa nagkasalop na ang adlaw, daghang tawo gikan sa lainlaing lugar ang miadto sa balay ni Pedro nga nagdalag mga masakiton. Wala madugay, morag ang tanang tawo sa siyudad tua na didto. Ngano? Gusto nilang ayohon ni Jesus ang mga masakiton. Gani, gidala nila kaniya ang mga masakiton nga kauban nila sa balay. Ug “iyang gitapion ang iyang mga kamot sa matag usa kanila, ug sila nangaayo.” (Lucas 4:40) Sama sa gitagna, giayo sila ni Jesus bisag unsa pay ilang sakit. (Isaias 53:4) Nagpalayas pa gani siyag mga demonyo. Dihang mogawas ang daotang mga espiritu, sila mosinggit: “Ikaw ang Anak sa Diyos.” (Lucas 4:41) Pero gibadlong sila ni Jesus ug wala tugoti nga mosulti. Nahibalo sila nga si Jesus mao ang Kristo, ug dili niya gustong magpakaaron-ingnon sila nga nag-alagad sa matuod nga Diyos.