MATEO 9:9-13 MARCOS 2:13-17 LUCAS 5:27-32

  • GIDAPIT NI JESUS SI MATEO, ANG MANININGIL UG BUHIS

  • SI KRISTO NAKIG-UBAN SA MGA MAKASASALA ARON TABANGAN SILA

Human ayoha ni Jesus ang paralitiko, nagpabilin siyag kadiyot sa Capernaum duol sa Dagat sa Galilea. Ang mga tawo miadto na sab kaniya, ug gitudloan sila. Samtang naglakaw, nakita niya si Mateo, nga gitawag sab ug Levi, nga naglingkod sa opisina sa buhis. Nindot kaayo ang pribilehiyo nga gitanyag ni Jesus kaniya: “Mahimo kang akong sumusunod.”—Mateo 9:9.

Lagmit, sama nila Pedro, Andres, Santiago, ug Juan, si Mateo nahibalo nang daan bahin sa mga gitudlo ug gihimong milagro ni Jesus sa ilang lugar. Parehas nila, si Mateo misunod dayon kang Jesus. Giasoy kini ni Mateo diha sa iyang Ebanghelyo: “Dihadiha siya [si Mateo] mitindog ug misunod” kang Jesus. (Mateo 9:9) Busa gibiyaan ni Mateo ang iyang trabaho ingong tigkolektag buhis ug nahimong tinun-an ni Jesus.

Human niana, tingali aron ipakita ang iyang pagpasalamat sa espesyal nga imbitasyon ni Jesus, naghikay si Mateo ug dakong kombira sa iyang balay. Kinsa pay giimbitar gawas kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an? Didto sab ang pipila ka kauban ni Mateo kaniadto nga tigkolektag buhis. Maningil silag buhis para sa gikalagotan nga Romanong awtoridad, apil ang buhis sa barko nga modunggo sa pantalan, buhis sa nagbiyahe sa dagkong kalsada, ug buhis sa produkto nga gikan sa ubang lugar. Giunsa pag-isip sa mga Hudiyo ang mga tigkolektag buhis? Naglagot ang mga tawo nila kay sagad sobra ang ilang pangayoon kay sa naandan nga bayronong buhis. Didto sab sa kombira ang pipila ka “makasasala,” mga tawong nailhan sa paghimog daotan.—Lucas 7:37-39.

Dihang nakit-an sa garbosong mga Pariseo nga nakig-uban si Jesus sa maong mga tawo, sila nangutana sa iyang mga tinun-an: “Nganong ang inyong magtutudlo mikaon man uban sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala?” (Mateo 9:11) Pagkadungog ni Jesus kanila, siya mitubag: “Ang mga tawong himsog wala magkinahanglag doktor, apan kadto lang mga masakiton. Busa, lakaw ug sabta ninyo ang kahulogan niini: ‘Kaluoy ang akong gusto, dili halad.’ Kay mianhi ko sa pagdapit, dili sa mga tawong matarong, kondili sa mga makasasala.” (Mateo 9:12, 13; Oseas 6:6) Gitawag sa mga Pariseo si Jesus nga “magtutudlo” pero wala sila motuo niya. Klaro nga dili sila gustong makakat-on gikan kang Jesus bisag puwede unta niyang tudloan sila kon unsay husto.

Lagmit giimbitar ni Mateo sa iyang balay ang mga tigkolektag buhis ug mga makasasala aron makakat-on sila kang Jesus ug matabangan sa espirituwal. Gusto ni Jesus nga makabaton silag maayong relasyon sa Diyos. Lahi sa garbosong mga Pariseo, wala sila isalikway ni Jesus. Naluoy siya nila, busa mahimo niyang tabangan ang tanang masakiton sa espirituwal. Ingong resulta, “daghan kanila ang misunod kaniya.”—Marcos 2:15.

Nagpakitag kaluoy si Jesus sa mga tigkolektag buhis ug makasasala, dili aron konsentihon sila, kondili aron ipakita ang samang pagmahal nga iyang gipakita sa mga masakiton. Hinumdomi kon giunsa pagpakita ni Jesus ang iyang kaluoy dihang gihikap niya ang sanlahon ug miingon: “Buot ko! Mamahinlo ka.” (Mateo 8:3) Dili ba angay sab tang magmaluluy-on ug motabang sa mga nanginahanglan, ilabina sa espirituwal?