MATEO 13:1-53 MARCOS 4:1-34 LUCAS 8:4-18

  • NAG-ASOY SI JESUS UG MGA ILUSTRASYON BAHIN SA GINGHARIAN

Lagmit didto si Jesus sa Capernaum dihang iyang gisaway ang mga Pariseo. Pagkahapon, mibiya siya sa balay ug miadto sa Dagat sa Galilea, diin dunay daghang tawo. Si Jesus misakayg sakayan, mipalayog gamay sa baybayon, ug dayon nagtudlo sa mga tawo bahin sa Gingharian sa mga langit. Migamit siyag mga ilustrasyon, o sambingay. Kay pamilyar ang mga tawo sa mga butang o kahimtang nga gihisgotan ni Jesus, dali ra nilang nasabtan ang mga punto bahin sa Gingharian.

Una niyang gihisgotan ang mag-uuma nga nagsabod ug binhi. Ang ubang binhi nahulog sa dalan ug gituka sa mga langgam. May nahulog pod sa yuta nga batoon. Ang mga gamot niini wala makatidlom, ug ang bag-ong turok nalaya tungod sa kainit sa adlaw. Duna poy nahulog sa kasampinitan nga mituok niini dihang kini mitubo. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta. Kini “namungag 100 ka pilo, ang uban 60, ug ang uban pa gyod 30.”—Mateo 13:8.

Sa iyang ikaduhang ilustrasyon, ang Gingharian gipakasama ni Jesus sa tawong nagpugas ug binhi. Niini nga ilustrasyon ang binhi mitubo, natulog man ang tawo o wala. Kon sa unsang paagi ni mitubo, “siya wala mahibalo.” (Marcos 4:27) Kini mitubo rag iya, namunga, ug giani sa magpupugas.

Dayon gihisgotan ni Jesus ang ikatulong ilustrasyon bahin sa pagpugas. May tawo nga nagpugas ug maayong binhi, pero “samtang ang mga tawo natulog,” ang kaaway nagpugas pod ug bunglayon diha sa mga trigo. Nangutana ang mga sulugoon sa tawo kon ibton ba ang mga bunglayon. Siya mitubag: “Ayaw lang, kay basig maapil ninyog ibot ang mga trigo. Pasagdi nga magdungan kini pagtubo hangtod sa ting-ani, ug  sa ting-ani, ingnon nako ang mga mangangani: Unahag ibot ang mga bunglayon ug bugkosa kini aron sunogon; unya tigoma ang mga trigo didto sa akong kamalig.”—Mateo 13:24-30.

Daghan sa naminaw kang Jesus ang pamilyar sa pagpanguma. Naghisgot pod siyag usa ka butang nga komon kaayo, ang gamayng liso sa mustasa. Kini motubo ug mahimong dako kaayong kahoy diin mobatog ang mga langgam sa mga sanga niini. Bahin niining lisoha, siya miingon: “Ang Gingharian sa langit nahisamag liso sa mustasa nga gitanom sa usa ka tawo sa iyang uma.” (Mateo 13:31) Pero si Jesus wala magtudlo bahin sa mga tanom. Iyang giilustrar ang talagsaong pagtubo, kon sa unsang paagi nga ang gamay kaayong liso motubo ug mahimong dako kaayong kahoy.

Dayon gihisgotan ni Jesus ang proseso nga pamilyar sa mamiminaw. Iyang gipakasama ang Gingharian sa mga langit ngadto sa “lebadura nga gikuha sa usa ka babaye ug gisagol sa tulo ka takos nga harina.” (Mateo 13:33) Bisag dili makita ang lebadura, kini mopaalsa sa tibuok minasa. Tungod niini, motubo ug mausab ang minasa nga dili dayon mamatikdan.

Human hisgoti kini nga mga ilustrasyon, gipapauli ni Jesus ang mga tawo ug siya mibalik sa balay nga iyang giabtan. Wala madugay, miadto kaniya ang iyang mga tinun-an kay gustong makasabot sa iyang ilustrasyon.

LEKSIYON SA MGA ILUSTRASYON NI JESUS

Ang mga tinun-an nakadungog na kang Jesus nga migamit ug mga ilustrasyon, pero dili sama ka daghan karon. Sila nangutana kaniya: “Nganong mogamit man kag mga ilustrasyon sa pagtudlo kanila?”—Mateo 13:10.

Gibuhat niya kini kay iyang gituman ang tagna sa Bibliya. Ang basahon ni Mateo nag-ingon: “Siya dili motudlo kanila nga walay ilustrasyon, aron matuman ang gisulti sa Diyos pinaagi sa usa ka propeta: ‘Mosulti ko pinaagig mga ilustrasyon; akong ipahayag ang mga butang nga tinago sukad sa sinugdanan.’”—Mateo 13:34, 35; Salmo 78:2.

Migamit pod siya ug mga ilustrasyon aron mahibaloan kon unsay motibo sa mga tawo. Daghan kanila ang ganahan kang Jesus kay maayo siyang moasoy ug mga estorya ug naghimo siyag mga milagro. Pero wala nila siya ilha ingong Ginoo nga angayng sundon. (Lucas 6:46, 47) Dili nila gustong usbon ang ilang panglantaw o paagi sa pagkinabuhi. Dili nila gustong ipadapat ang mensahe ni Jesus.

Sa pagtubag sa pangutana sa mga tinun-an, si Jesus miingon: “Kanay hinungdan nga nagtudlo ko kanila pinaagig mga ilustrasyon; kay sila nagtan-aw apan wala silay nakita, ug sila namati apan wala silay nadungog, ug sila wala makasabot sa kahulogan niini. Ug natuman kanila kini nga tagna ni Isaias, ‘. . . Ang kasingkasing niini nga katawhan nahimong dili madinawaton.’”—Mateo 13:13-15; Isaias 6:9, 10.

Pero wala kana magtumong sa tanang naminaw kang Jesus. Siya miingon: “Malipayon mo kay kamo nakakita ug nakadungog niining mga butanga. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo, daghang propeta ug tawong matarong ang gustong makakita sa mga butang nga inyong nakita apan wala makakita niini, ug gustong makadungog sa mga butang nga inyong nadungog apan wala makadungog niini.”—Mateo 13:16, 17.

Ang 12 ka apostoles ug ang ubang maunongon nga mga tinun-an madinawaton ug kasingkasing. Tungod niana, si Jesus miingon: “Gitugot sa Diyos nga makasabot mo sa sagradong mga tinago sa Gingharian sa langit, apan kanila wala kini itugot.” (Mateo 13:11) Kay gusto gayod nilang makasabot,  gipatin-aw ni Jesus ang kahulogan sa ilustrasyon sa magpupugas.

Si Jesus miingon: “Ang binhi mao ang pulong sa Diyos.” (Lucas 8:11) Ang yuta mao ang kasingkasing. Kini nga mga punto makatabang aron masabtan ang kahulogan sa iyang ilustrasyon.

Bahin sa binhi nga napugas sa bantok nga yuta daplin sa dalan, si Jesus miingon: “Ang Yawa miabot ug gisakmit ang pulong gikan sa ilang kasingkasing aron dili sila motuo ug maluwas.” (Lucas 8:12) Ug bahin sa binhi nga napugas sa batoon nga yuta, gitumong ni Jesus ang kasingkasing sa mga tawo nga malipayong midawat sa pulong pero wala kini makagamot sa ilang kasingkasing. Dihang mitungha ang “kasakitan o paglutos tungod sa mensahe,” sila nangapandol. Pag-abot sa “panahon sa pagsulay,” tingali pagsupak sa mga membro sa pamilya o sa uban, wala na sila mopadayon sa pag-alagad.—Mateo 13:21; Lucas 8:13.

Komosta ang binhi nga nahulog sa kasampinitan? Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga kini nagtumong sa mga tawong nakadungog sa pulong. Pero nadaog sila sa ‘mga kabalaka sa kinabuhi niining panahona ug sa pagkamalimbongon sa bahandi.’ (Mateo 13:22) Kinasingkasing nilang gidawat ang pulong, pero natuok kini ug wala mamunga.

Ang kataposang matang sa yuta nga gihisgotan ni Jesus mao ang maayong yuta. Kini nagtumong niadtong nakadungog, nakasabot, ug kinasingkasing nga nagpadapat sa pulong. Unsay resulta? Sila “namunga.” Tungod sa ilang sirkumstansiya, sama sa pangedaron o panglawas, dili pareho ang ilang mahimo; ang usa namungag 100 ka pilo, ang uban 60 ka pilo, ug ang uban 30 ka pilo. Panalanginan gayod sa Diyos “kadtong nakadungog sa pulong nga may madinawaton ug maayong kasingkasing. Padayon nilang gihuptan ang pulong ug namunga uban ang paglahutay.”—Lucas 8:15.

 Seguradong nakadasig kini sa mga tinun-an nga nangita kang Jesus aron makasabot sa kahulogan sa iyang gitudlo! Nasabtan na nila pag-ayo ang mga ilustrasyon. Ug mao nay gusto ni Jesus aron ila sab kining ipaambit sa uban. Siya nangutana: “Duna bay tawo nga magbutang ug lampara ilalom sa basket o ilalom sa katre? Dili ba ibutang man kini sa tangkawan?” Si Jesus mitambag: “Si bisan kinsa nga makadungog, papaminawa siya.”—Marcos 4:21-23.

GIPANALANGINAN UG DUGANG KAHIBALO

Human ipatin-aw ni Jesus ang kahulogan sa ilustrasyon bahin sa magpupugas, ang mga tinun-an gustong mokat-on ug dugang. Sila mihangyo: “Ipatin-aw kanamo ang ilustrasyon sa mga bunglayon sa uma.”—Mateo 13:36.

Ang maong hangyo nagpakita nga lahi silag motibo sa ubang mga tawo didto sa baybayon. Ang uban naminaw pero walay interes nga mahibalo sa kahulogan sa mga ilustrasyon ug dili nila ni gustong ipadapat. Nalingaw lang sila sa pagpaminaw niini. Gipakita ni Jesus ang kalainan sa mga mamiminaw nga naa sa baybayon ug sa mga tinun-an nga miduol niya aron makakat-on ug dugang. Siya miingon:

“Tagda pag-ayo ang inyong nadunggan. Kay kon unsa ka dako ang inyong taksanan, mao usab ang inyong madawat, o labaw pa niana.” (Marcos 4:24) Naminaw pag-ayo ang mga tinun-an. Gipokus nila ang ilang atensiyon kang Jesus, maong gipanalanginan silag dugang kahibalo ug katin-awan. Busa, aron ipatin-aw sa mga tinun-an ang kahulogan sa ilustrasyon sa trigo ug bunglayon, si Jesus miingon:

“Ang magpupugas sa maayong binhi mao ang Anak sa tawo; ang uma mao ang kalibotan. Ang maayong binhi mao ang mga anak sa Gingharian ug ang mga bunglayon mao ang mga anak sa usa nga daotan, ug ang kaaway nga nagpugas kanila mao ang Yawa. Ang ting-ani mao ang hinapos sa sistema sa mga butang, ug ang mga mangangani mao ang mga anghel.”—Mateo 13:37-39.

Human ipatin-aw ang kahulogan sa matag detalye sa iyang ilustrasyon, gihisgotan ni Jesus kon unsay sunod nga mahitabo. Siya miingon nga sa hinapos sa sistema sa mga butang, ang mga mangangani, o mga anghel, maglain sa samag bunglayon nga mga Kristohanon gikan sa tinuod nga “mga anak sa Gingharian.” “Ang mga matarong” pagatigomon ug mosidlak “diha sa Gingharian sa ilang Amahan.” Ug unsay mahitabo sa “mga anak sa usa nga daotan”? Laglagon sila, busa “sila magdanguyngoy ug magkagot sa ilang mga ngipon.”—Mateo 13:41-43.

Dayon gihisgotan ni Jesus ang tulo pa ka ilustrasyon. Una, siya miingon: “Ang Gingharian sa langit nahisamag bahandi nga gilubong sa uma nga nakalotan sa usa ka tawo ug gitabonag balik; ug tungod sa iyang kalipay, siya milakaw ug gibaligya  ang tanan niyang kabtangan ug gipalit ang uma.”—Mateo 13:44.

Siya mipadayon: “Ang Gingharian sa langit nahisamag negosyante nga mipanaw aron mangitag maayong klase nga mga perlas. Pagkakaplag niyag usa ka perlas nga maayo kaayog klase, siya milakaw ug gibaligya dayon ang tanan niyang kabtangan ug gipalit kini.”—Mateo 13:45, 46.

Niining duha ka ilustrasyon, gipasiugda ni Jesus ang kaandam sa tawo nga mohimog sakripisyo aron mabatonan ang bililhon kaayong butang. Gibaligya dayon sa negosyante ang “tanan niyang kabtangan” aron mapalit ang perlas nga maayo kaayog klase. Nasabtan sa mga tinun-an ni Jesus kini nga ilustrasyon bahin sa perlas, apil ang tawo nga nakakalot ug bahandi ug ‘nagbaligya sa tanan niyang kabtangan’ aron mapalit ang uma. Niining duha ka kahimtang, dunay bililhong butang nga puwedeng maangkon ug matipigan. Sama kini sa mga sakripisyo nga himoon sa usa ka tawo aron mabatonan ang suod nga relasyon sa Diyos. (Mateo 5:3) Ang uban niadtong nakadungog sa maong mga ilustrasyon ni Jesus andam mohimog dagkong sakripisyo aron masuod sa Diyos ug mahimong tinuod nga sumusunod ni Jesus.—Mateo 4:19, 20; 19:27.

Sa kataposan, gipakasama ni Jesus ang Gingharian sa mga langit ngadto sa baling nga puno sa tanang matang sa isda. (Mateo 13:47) Dihang lainon ang mga isda, ang maayo ibutang sa sudlanan ug ang dili maayo isalibay. Si Jesus miingon nga mao poy mahitabo sa hinapos sa sistema sa mga butang—lainon sa mga anghel ang daotan ug ang matarong.

Dihang gipili ni Jesus ang iyang unang mga tinun-an aron mahimong “mga mangingisdag tawo,” siya mismo nangisda sa espirituwal nga paagi. (Marcos 1:17) Pero siya miingon nga ang iyang ilustrasyon bahin sa baling mahitabo sa umaabot, “sa hinapos sa sistema sa mga butang.” (Mateo 13:49) Busa masabtan sa mga apostoles ug sa ubang tinun-an nga dunay makapainteres nga panghitabo sa umaabot.

Napanalanginan gayod kadtong nakadungog sa mga ilustrasyon ni Jesus. Gipakita ni Jesus ang iyang pagkaandam nga “ipatin-aw kanila ang tanang butang.” (Marcos 4:34) Siya “nahisama sa usa ka agalon nga magpagawas ug bag-o ug daan nga mga butang gikan sa iyang tipiganag bahandi.” (Mateo 13:52) Dihang gisaysay ni Jesus kini nga mga ilustrasyon, wala siya manghambog sa iyang kahanas sa pagpanudlo. Hinuon, gitudlo niya sa iyang mga tinun-an ang mga kamatuoran nga samag bililhong bahandi. Wala gayoy makalabaw niya ingong “magtutudlo sa publiko.”