MATEO 12:15-21 MARCOS 3:7-12

  • DAGHAN KAAYONG TAWO ANG MIDUOL KANG JESUS

  • IYANG GITUMAN ANG TAGNA NI ISAIAS

Dihang nasayran ni Jesus nga gusto siyang patyon sa mga Pariseo ug sa mga tigpaluyo ni Herodes, siya ug ang iyang mga tinun-an miikyas ngadto sa Dagat sa Galilea. Daghan kaayong tawo ang miduol niya—gikan sa Galilea, siyudad sa Tiro ug Sidon, sidlakang bahin sa Suba sa Jordan, Jerusalem, ug Idumea sa layong habagatan. Daghan ang giayo ni Jesus maong midugok niya kadtong dunay grabeng sakit. Wala na sila maghulat nga hikapon ni Jesus, sila na mismo ang mihikap niya.—Marcos 3:9, 10.

Daghan kaayog tawo mao nga giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-andam ug sakayan nga iyang kasakyan aron makadistansiya sa baybayon ug dili makadutdot niya ang mga tawo. Puwede sab siyang manudlo sa mga tawo samtang naa sa sakayan o mobalhin ngadto sa laing lugar daplin sa baybayon aron daghan pag matabangan.

Ang tinun-ang si Mateo miingon nga ang buluhaton ni Jesus nagtuman sa kon unsay “gisulti pinaagi kang propetang Isaias.” (Mateo 12:17) Unsang tagnaa ang gituman ni Jesus?

“Kini ang akong alagad nga akong gipili. Ako siyang gihigugma ug giuyonan. Ihatag nako kaniya ang akong espiritu, ug iyang ipakita sa kanasoran kon unsa ang tinuod nga hustisya. Siya dili makiglantugi o mosinggit, ug dili madunggan ang iyang tingog diha sa dagkong kadalanan. Dili niya balion ang nabawog nga tangbo, ug dili niya palongon ang nagkaawop nga pabilo, hangtod nga molampos siya sa pagpatunghag hustisya. Sa pagkatinuod, ang iyang ngalan maghatag ug paglaom sa kanasoran.”—Mateo 12:18-21; Isaias 42:1-4.

Siyempre, si Jesus ang alagad nga gihigugma ug giuyonan sa Diyos. Gitudlo ni Jesus ang tinuod nga hustisya nga wala masinati sa mga tawo tungod sa mga tradisyon sa bakak nga relihiyon. Dili makataronganon ang mga Pariseo sa ilang pagpadapat sa Balaod, kay pasagdan lang gani nila ang masakiton sa adlawng Igpapahulay! Aron ipakita ang hustisya sa Diyos ug nga siya gigiyahan sa espiritu, gitabangan ni Jesus ang mga tawo nga makalingkawas sa dili makataronganong mga tradisyon. Tungod niana, gusto siyang patyon sa mga lider sa relihiyon. Daotan kaayo sila!

Unsay ipasabot nga “siya dili makiglantugi o mosinggit, ug dili madunggan ang iyang tingog diha sa dagkong kadalanan”? Dihang mag-ayo sa mga masakiton, si Jesus wala magtugot nila—o sa mga demonyo—“sa pagpaila kaniya.” (Marcos 3:12) Dili siya gustong mailhan pinaagi sa gipanulti sa mga tawo diha sa kadalanan o sa gipasapasang sayop nga balita bahin niya.

 Si Jesus nagdala sab ug makapahupayng mensahe alang sa mga tawo nga samag nabawog ug nadugmok nga tangbo. Mora silag nagkaawop nga pabilo. Dili niya balion ang nabawog nga tangbo o palongon ang nagkaawop nga pabilo. Siya malumo ug mahigugmaong magpalig-on sa mga buotan. Si Jesus gayod ang paglaom sa kanasoran!