MATEO 9:1-8 MARCOS 2:1-12 LUCAS 5:17-26

  • GIPASAYLO NI JESUS ANG SALA SA PARALITIKO UG GIAYO SIYA

Ang mga tawo sa lagyong lugar nakabalita bahin kang Jesus. Bisag tua siya sa hilit nga dapit, daghan gihapon ang miadto aron mamati sa iyang itudlo ug makita ang iyang mga milagro. Pero paglabayg pipila ka adlaw mibalik siya sa Capernaum, ang sentro sa iyang buluhaton. Nabalitaan dayon sa mga tawo ang iyang pagbalik niining siyudara nga duol sa Dagat sa Galilea. Tungod niini, daghan ang miadto sa balay nga iyang giabtan. Ang pipila nila mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod nga gikan pa sa tibuok Galilea ug Judea, apil sa Jerusalem.

Busa “daghan kaayo ang nagtapok didto mao nga dili na maagian ang pultahan, ug siya nagwali sa pulong sa Diyos.” (Marcos 2:2) Ug dayon dunay talagsaong butang nga nahitabo. Tungod niana, atong masabtan nga si Jesus may gahom sa pagwagtang sa hinungdan sa pag-antos ug sa pag-ayo sa tanan nga gusto niyang ayohon.

Samtang nanudlo si Jesus sa usa ka kuwarto nga daghag tawo, upat ka lalaki ang miabot nga may dalang paralitiko nga naa sa higdaanan. Gusto nilang ayohon ni Jesus ang ilang higala. Pero tungod sa kadaghan sa tawo, “dili sila makaduol kang Jesus.” (Marcos 2:4) Seguradong nadismaya sila. Busa misaka sila sa ibabaw ug gitangtang ang atop sa tungod ni Jesus. Dayon ilang gitunton ang naghigda nga paralitiko.

Nasuko ba si Jesus sa ilang gihimo? Wala! Nakadayeg kaayo si Jesus sa ilang pagtuo, ug giingnan ang paralitiko: “Gipasaylo na ang imong mga sala.” (Mateo 9:2) Makapasaylo ba gyod ug sala si Jesus? Gikuwestiyon kini sa mga eskriba ug Pariseo, nga naghunahuna: “Nganong misulti siya niana? Siya nagpasipala. Walay laing makapasaylog mga sala gawas sa Diyos!”—Marcos 2:7.

Kay nahibalo sa ilang gihunahuna, si Jesus miingon: “Nganong nangatarongan man mo niana sa inyong kasingkasing? Asa may mas sayon, ang pag-ingon sa paralitiko ‘Gipasaylo na ang imong mga sala,’ o ang pag-ingon, ‘Bangon ug alsaha ang imong teheras ug lakaw’?” (Marcos 2:8, 9) Base sa sakripisyo nga himoon ni Jesus sa ulahi, makapasaylo siya sa sala sa tawo.

Dayon gipakita ni Jesus sa mga tawo, apil na sa mga kritiko, nga duna siyay awtoridad sa pagpasaylog mga sala dinhi sa yuta. Iyang gisultihan ang paralitiko: “Bangon, alsaha ang imong teheras, ug pauli sa inyo.” Dihadiha mitindog ang tawo ug milakaw dala ang iyang higdaanan. Nahingangha ang tanang nakakita! Ilang gihimaya ang Diyos ug miingon: “Wala gyod ta sukad makakitag sama niini”!—Marcos 2:11, 12.

Matikdi nga si Jesus naghisgot nga ang sala nalangkit sa sakit ug ang pagpasaylo sa mga sala nalangkit sa pagkaayo sa sakit. Ang Bibliya nag-ingon nga ang atong unang ginikanan nga si Adan nakasala ug kitang tanan nakapanunod sa epekto sa sala, ang sakit ug kamatayon. Pero ubos sa pagmando sa Gingharian sa Diyos, si Jesus magpasaylo sa sala sa tanang nahigugma ug nag-alagad sa Diyos. Human niana, wad-on na ang sakit hangtod sa hangtod.—Roma 5:12, 18, 19.