MATEO 11:16-30 LUCAS 7:31-35

  • MGA SIYUDAD NGA GISAWAY NI JESUS

  • SIYA NAGHUPAY UG NAGPALAGSIK

Dakog pagtahod si Jesus kang Juan nga Tigbawtismo, pero unsay panglantaw sa kadaghanan kang Juan? Si Jesus miingon: “Kang kinsa nako ikatandi kining kaliwatana? Sama kini sa mga bata nga naglingkod sa merkado nga misinggit sa ilang mga kadula: ‘Nagpatokar mig plawta, apan wala mo mosayaw; kunohay namatyan mi, apan wala mo manghilak.’”—Mateo 11:16, 17.

Unsay gipasabot ni Jesus? Iyang giklaro ang punto: “Si Juan wala mokaon ug moinom, apan ang mga tawo nag-ingon, ‘Siya may demonyo.’ Ang Anak sa tawo mikaon ug miinom, apan ang mga tawo nag-ingon, ‘Tan-awa! Hangol kaayo siyag pagkaon ug palainom ug bino, higala sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala.’” (Mateo 11:18, 19) Si Juan nagkinabuhing simple ingong Nazareo, dili gani siya moinom ug bino, pero kining kaliwatana miingon nga siya gidemonyohan. (Numeros 6:2, 3; Lucas 1:15) Sa laing bahin, si Jesus nagkinabuhi ingong ordinaryong tawo. Balanse ang iyang panglantaw bahin sa pagkaon ug pag-inom, pero gipasanginlan siya nga nagpatuyang. Morag lisod pahimut-an kining mga tawhana.

Ang maong kaliwatan gipakasama ni Jesus sa mga bata nga naa sa merkado nga wala mosayaw dihang nagplawta ang ilang mga kadula o wala mohilak dihang ang uban kunohay namatyan. Siya miingon: “Ang kaalam mapamatud-ang matarong pinaagi sa mga buhat niini.” (Mateo 11:16, 19) Ang “mga buhat”—mga nahimo ni Juan ug Jesus—nagpamatuod nga bakak ang mga akusasyon kanila.

Human hisgoti ni Jesus kining gahig ulo nga kaliwatan, iyang gisaway ang mga siyudad sa Corasin, Betsaida, ug Capernaum, mga dapit diin naghimo siyag mga milagro. Si Jesus miingon nga kon didto pa niya gihimo ang mga milagro sa mga siyudad sa Fenicia, ang Tiro ug Sidon, hagbay ra silang naghinulsol. Gihisgotan sab ni Jesus ang Capernaum, nga sentro sa iyang buluhaton sa mubong panahon. Daghan sab didto ang wala maminaw. Miingon si Jesus bahin sa maong siyudad: “Sa Adlaw sa Paghukom ang inyong silot mas bug-at pa kay sa naagoman sa Sodoma.”—Mateo 11:24.

Dayon gidayeg ni Jesus ang iyang Amahan, kinsa nagtago sa bililhong espirituwal nga kamatuoran “gikan sa mga maalamon ug makinaadmanon” pero nagpadayag niini ngadto sa mga mapainubsanon, nga samag mga bata. (Mateo 11:25) Makapadani gayod ang iyang pagdapit kanila: “Ari kamo kanako, kamong tanang gikapoy ug nabug-atan, ug ako magpalagsik kaninyo. Isangon ang akong yugo ug pagkat-on gikan kanako kay ako malumo ug mapainubsanon, ug kamo mobatig kahayahay. Kay ang akong yugo sayon dad-on, ug ang akong luwan gaan.”—Mateo 11:28-30.

Giunsa sila pagpalagsik ni Jesus? Gipabug-atan sa mga lider sa relihiyon ang mga tawo pinaagig mga tradisyon, sama sa estrikto kaayong pagpatuman sa Igpapahulay. Pero gipalagsik sila ni Jesus pinaagi sa pagtudlo sa kamatuoran sa Diyos, nga wala mamansahi sa maong mga tradisyon. Gihupay sab niya kadtong mga nabug-atan tungod kay gidaogdaog sa gobyerno ug kadtong nahasol sa ilang mga sala. Gitudloan sila ni Jesus kon unsay himoon aron mapasaylo ug masuod sa Diyos.

Ang tanang midawat sa gaan nga yugo ni Jesus makadedikar sa ilang kaugalingon ngadto sa Diyos ug makaalagad sa atong maluluy-ong Amahan sa langit. Dili lisod ang pagbuhat niini kay dili man bug-at ang mga sugo sa Diyos.—1 Juan 5:3.