MATEO 9:18, 23-26 MARCOS 5:22-24, 35-43 LUCAS 8:40-42, 49-56

  • GIBANHAW NI JESUS ANG ANAK NI JAIRO

Nakita ni Jairo nga giayo ni Jesus ang babaye nga gitalinug-an. Seguradong makatabang sab si Jesus sa anak ni Jairo, bisag gidahom tingali niya nga patay na karon ang iyang anak. (Mateo 9:18) Matabangan pa kaha ni Jesus ang bata?

Samtang nakig-estorya si Jesus sa babaye nga iyang giayo, dunay mga lalaking nangabot gikan sa balay ni Jairo ug giingnan si Jairo: “Patay na ang imong anak nga babaye! Ayaw nag hasola ang Magtutudlo.”—Marcos 5:35.

Sakit kaayo to nga balita! Kining tawhana, nga impluwensiyado kaayo sa ilang lugar, walay mahimo sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Nadunggan kadto ni Jesus, maong iyang gidasig si Jairo: “Ayawg kahadlok, pagbaton lag pagtuo.”—Marcos 5:36.

Dayon giubanan ni Jesus si Jairo ngadto sa iyang balay. Naabtan nila nga nagkaguliyang ang mga tawo. May mga naghilak ug nagminatay tungod sa kaguol. Misulod si Jesus ug miingon: “Ang bata wala mamatay, apan natulog ra.” (Marcos 5:39) Pagkadungog sa mga tawo niini, ilang gikataw-an si Jesus. Nasayod sila nga patay na ang bata. Pero pinaagi sa gahom sa Diyos, ipakita ni Jesus nga ang patay posibleng mabuhi pag-usab samag gipukaw gikan sa hinanok nga pagkatulog.

Gipagawas ni Jesus ang tanan gawas kang Pedro, Santiago, Juan, ug ang ginikanan sa bata. Silang lima ug si Jesus miduol sa bata. Dayon gigunitan ni Jesus ang kamot sa bata ug miingon: “‘Talʹi·tha cuʹmi,’ nga nagkahulogang: ‘Inday, bangon!’” (Marcos 5:41) Dihadiha ang bata mibangon ug milakaw. Hunahunaa ang dakong kalipay ni Jairo ug sa iyang asawa pagkakita niini! Aron ipakita nga buhi gyod ang bata, si Jesus miingon nga pakan-on ang bata.

Kasagaran, sultihan ni Jesus ang iyang mga gipang-ayo nga dili ipanulti sa uban ang iyang gihimo kanila. Mao pod nay iyang giingon sa ginikanan sa bata. Pero ang nalipayng ginikanan ug ang ubang tawo, lagmit namalita niini. Busa kini nga panghitabo nabaniog gihapon sa “tibuok rehiyon.” (Mateo 9:26) Kon sa imoha ni nahitabo, dili ba eksayted pod kang ipamalita ni sa uban? Kini ang ikaduhang rekord sa pagbanhaw nga gihimo ni Jesus.