Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SEKSIYON 3

Ang Ministeryo ni Jesus sa Galilea

‘Si Jesus nagsugod sa pagwali: “Ang Gingharian haduol na.”’​—Mateo 4:17

Ang Ministeryo ni Jesus sa Galilea

NIINI NGA SEKSIYON

KAPITULO 20

Ang Iyang Ikaduhang Milagro sa Cana

Giayo ni Jesus ang anak sa opisyal bisag mga 26 kilometros ang gilay-on sa bata.

KAPITULO 21

Sa Sinagoga sa Nasaret

Unsay gisulti ni Jesus nga gusto man siyang patyon sa mga taga-Nasaret?

KAPITULO 22

Upat ka Mangingisda Nahimong mga Magwawali

Gidapit niya sila nga biyaan ang ilang pagpangisda aron mahimong bug-os panahong mga sumusunod.

KAPITULO 23

Si Jesus Naghimog mga Milagro sa Capernaum

Dihang gipalayas ni Jesus ang mga demonyo, gibadlong niya sila ug wala tugoti sa pagsulti nga siya ang Anak sa Diyos. Ngano?

KAPITULO 24

Pagministeryo sa Ubang Dapit sa Galilea

Miadto ang mga tawo kang Jesus aron iyang ayohon, pero gipatin-aw ni Jesus nga dunay mas importanteng katuyoan ang iyang ministeryo.

KAPITULO 25

Naluoy Siya ug Giayo ang Sanlahon

Simple ra ang tubag ni Jesus, pero nagpakita to kon unsa ka dako ang iyang kaluoy sa mga tawo nga iyang giayo.

KAPITULO 26

“Gipasaylo na ang Imong mga Sala”

Giunsa pagpakita ni Jesus ang kalangkitan sa sala ug sakit?

KAPITULO 27

Nahimong Sumusunod si Mateo

Nganong mikaon si Jesus uban sa mga tawong nailhan nga makasasala?

KAPITULO 28

Nganong Wala Magpuasa ang mga Tinun-an ni Jesus?

Sa pagtubag, gigamit ni Jesus ang ilustrasyon bahin sa panit nga sudlanag bino.

KAPITULO 29

Sayop ba ang Paghimog Maayo Panahon sa Igpapahulay?

Nganong gilutos sa mga Hudiyo si Jesus dihang giayo niya ang tawong 38 ka tuig nang masakiton?

KAPITULO 30

Si Jesus Anak sa Diyos

Ang mga Hudiyo nagtuo nga gihimo ni Jesus ang iyang kaugalingon nga katupong sa Diyos, pero giklaro ni Jesus nga ang Diyos mas labaw kaniya.

KAPITULO 31

Nangutlog Uhay sa Igpapahulay

Nganong miingon si Jesus nga siya ang “Ginoo sa Igpapahulay”?

KAPITULO 32

Unsay Gitugot sa Balaod nga Himoon sa Igpapahulay?

Nagkontrahanay ang mga Saduseo ug Pariseo, pero nagkahiusa sila batok kang Jesus.

KAPITULO 33

Katumanan sa Tagna ni Isaias

Nganong gidid-an ni Jesus ang iyang gipang-ayo sa pagsulti sa uban kon kinsa siya ug kon unsay iyang gihimo?

KAPITULO 34

Si Jesus Mipilig Dose ka Apostoles

Unsay kalainan sa apostoles ug tinun-an?

KAPITULO 35

Ang Gibantog nga Wali sa Bukid

Gipatin-aw dinhi ang importanteng mga punto sa wali ni Jesus.

KAPITULO 36

Senturyon nga Nagpakitag Dakong Pagtuo

Unsay gihimo sa opisyal nga nakapahingangha kang Jesus?

KAPITULO 37

Gibanhaw ni Jesus ang Anak sa Biyuda

Kadtong nakakita sa maong milagro nakasabot sa tinuod nga kahulogan niini.

KAPITULO 38

Si Juan Gustong Masayod sa Tubag ni Jesus

Nganong nangutana si Juan nga Tigbawtismo kon si Jesus ba ang Mesiyas? Nagduhaduha ba si Juan?

KAPITULO 39

Alaot ang Gahig Ulo nga Kaliwatan

Si Jesus miingon nga sa Adlaw sa Paghukom, mas gaan ang silot sa Sodoma kay sa Capernaum, ang siyudad nga sentro sa iyang buluhaton.

KAPITULO 40

Nagtudlo Bahin sa Pagpasaylo

Dihang giingnan ni Jesus ang babayeng pampam nga napasaylo na iyang mga sala, gipasabot ba niya nga puwede rang lapason ang balaod sa Diyos?

KAPITULO 41

Kinsay Naghatag Kang Jesus ug Gahom sa Paghimog Milagro?

Nagtuo ang mga paryente ni Jesus nga siya may diperensiya sa pangisip.

KAPITULO 42

Gisaway ni Jesus ang mga Pariseo

Unsa ang “ilhanan ni propetang Jonas”?

KAPITULO 43

Mga Ilustrasyon Bahin sa Gingharian

Gihatag ni Jesus ang walo ka ilustrasyon aron ipatin-aw ang mga punto bahin sa Gingharian sa mga langit.

KAPITULO 44

Gipahunong ni Jesus ang Bagyo

Dihang gipakalma ni Jesus ang hangin ug dagat, iyang gipakita kon unsa unya ang kinabuhi ubos sa iyang pagmando sa Gingharian.

KAPITULO 45

Mas Gamhanan kay sa mga Demonyo

Masudlan bag daghang demonyo ang usa ka tawo?

KAPITULO 46

Naayo Dihang Gihikap ang Sidsid sa Besti ni Jesus

Kining makapatandog nga hitabo nagpakita nga si Jesus gamhanan ug maluluy-on.

KAPITULO 47

Batang Babaye Nabuhi Pag-usab!

Gikataw-an sa mga tawo si Jesus dihang siya miingon nga ang patayng bata natulog ra. Unsay iyang nahibaloan nga wala nila mahibaloi?

KAPITULO 48

Naghimog Milagro, Pero Gisalikway Bisan sa Nasaret

Gisalikway sa mga taga-Nasaret si Jesus, dili tungod sa iyang mga gitudlo o milagro, kondili tungod sa laing rason.

KAPITULO 49

Nagsangyaw sa Galilea ug Nagbansay sa mga Apostoles

Unsa man gyod ang ipasabot sa ekspresyong ‘ang Gingharian sa mga langit haduol na’?

KAPITULO 50

Andam Mosangyaw Bisan pa sa Paglutos

Kon ang mga apostoles dili angayng mahadlok mamatay, nganong giingnan man sila ni Jesus nga mokalagiw dihang lutoson?

KAPITULO 51

Gipatay Panahon sa Selebrasyon sa Adlawng Natawhan

Nalipay kaayo si Herodes sa pagsayaw ni Salome maong misaad siya nga ihatag bisag unsay pangayoon ni Salome. Unsay iyang gipangayo?

KAPITULO 52

Libolibo ang Napakaon sa Diyutayng Tinapay ug Isda

Importante kaayo ang milagro ni Jesus maong giapil kini sa upat ka Ebanghelyo.

KAPITULO 53

Magmamando nga Makabadlong sa Hangin ug Dagat

Unsay nakat-onan sa mga apostoles dihang milakaw si Jesus sa tubig ug nagpalurang sa hangin?

KAPITULO 54

Si Jesus—“Ang Tinapay sa Kinabuhi”

Nganong gibadlong ni Jesus ang mga tawo bisag naningkamot sila sa pagpangita niya?

KAPITULO 55

Daghan ang Napandol sa Gisulti ni Jesus

Dunay gitudlo si Jesus nga maoy hinungdan nga daghan sa mga tinun-an ang napandol ug mibiya niya.

KAPITULO 56

Unsa man Gyoy Makapahugaw sa Tawo?

Ang mosulod ba sa baba, o ang mogawas niini?

KAPITULO 57

Giayo ni Jesus ang Batang Babaye ug ang Tawong Bungol

Nganong wala mahiubos ang babaye dihang gipakasama ni Jesus sa mga itoy ang mga tawo sa iyang lugar?

KAPITULO 58

Gipadaghan ang Tinapay ug Nagpasidaan Bahin sa Lebadura

Nakasabot ra gyod ang mga tinun-an ni Jesus kon unsa ang lebadura nga iyang gihisgotan.

KAPITULO 59

Kinsa ang Anak sa Tawo?

Unsa ang mga yawi sa Gingharian? Kinsay mogamit niini, ug asa ni gamiton?

KAPITULO 60

Pagkausab sa Dagway—Pasiuna sa Himaya ni Kristo

Unsay kahulogan sa pagkausab sa dagway ni Jesus?

KAPITULO 61

Giayo ni Jesus ang Batan-ong Gidemonyohan

Miingon si Jesus nga wala mapalayas ang demonyo tungod sa kakulang ug pagtuo. Kinsay kulang ug pagtuo? Ang batan-on, iyang amahan, o ang mga tinun-an ni Jesus?

KAPITULO 62

Importanteng Leksiyon Bahin sa Pagpaubos

Ang mga hamtong nakakat-on ug importanteng leksiyon gikan sa gamayng bata.

KAPITULO 63

Tambag ni Jesus Bahin sa Kapandolan ug Sala

Iyang gihisgotan ang tulo ka lakang sa pagdumalag seryosong problema sa mga igsoon.

KAPITULO 64

Kinahanglang Magpasaylo

Gamit ang ilustrasyon bahin sa dili maluluy-ong ulipon, gipakita ni Jesus nga gusto sa Diyos nga kinasingkasing natong pasayloon ang uban.

KAPITULO 65

Nanudlo Samtang Nagpaingon sa Jerusalem

Sa tulo ka tawo nga nakaestorya ni Jesus, iyang gipakita kon unsay makababag sa tawo sa pagsunod kaniya.